ANI1

Heyrət, şaşqınlıq: “anı uçdu”, yəni bihuş olub-qaldı, ağlı başından getdi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

Onu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ANDAN
ANITMAQ

Digər lüğətlərdə