ARƏSTƏ OLMAQ

Nizam və qaydada olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ARƏSTƏ
ARĞAB