Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ĞAFİL ƏRƏB

  Bir şeyin fərqinə varmayan, diqqətsiz, xəbərsiz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAFİLLƏ

  Xəbəri olmadan, xəbərsizcə, fərqinə varmadan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAFİLLÜCƏ

  Məlumatı olmayan, xəbərsiz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAİB ƏRƏB

  Məlum olmayan, görünməyən, meydanda olmayan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAN

  Bax: qan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAYƏT ƏRƏB

  Çox; nəticədə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAZİ ƏRƏB

  Qazi, din uğrunda savaşan, düşmənə həmlə edən, islam düşməni ilə döyüşən müsəlman. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞEYRƏT ƏRƏB

  Qeyrət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞEYRİ ƏRƏB

  Qeyri, başqa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞƏNİ ƏRƏB

  Allahın adlarından biri, bir kimsəyə və ya bir şeyə möhtac olmayan, zəngin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞƏNİM

  Bax: qənim. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ĞƏRİM ƏRƏB

  Rəqib, qarşılıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞƏZA ƏRƏB

  Din yolunda vuruşma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞIRIM ƏRƏB

  Rəqib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞIRIM QOYMAQ

  Meydan oxutmaq üçün döyüşçü seçmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞIRIMA YETMƏK

  Düşmənlə qarşılaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞIZILDAMAQ

  Qıjıldamaq, vıyıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • HACƏT ƏRƏB

  Yerinə yetirilməsi müqəddəs bir qüvvətdən istənilən dilək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • HAÇA

  1. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı // ümumiyyətlə, haça şəklində olan. 2. Dustaqların qaçmaması üçün istifadə olunan əşya

  Tam oxu »
 • HAÇA-KÜÇƏ

  Kibaşlı, üstüörtülü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kürdoğlunun elə uşaqlıqdan belə bir xasiyyəti var idi ki, hər şeyin düzünü sevərdi

  Tam oxu »
 • HAXLAMAQ

  Aqlı çıxarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu sözünü haxlar, Dostun, düşmənini yoxlar, Qızıldan kəsdirər mıxlar, Gümüş nallar ərzan olsun

  Tam oxu »
 • HAKİM ƏRƏB

  Bir ölkənin başında duran, onu idarə edən (padşah, hökmdar, xan və s.). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yeddi yüz nəfər Göycəbeldə Koroğlunun başına yığ

  Tam oxu »
 • HAQLAMAQ

  Öhdəsindən gəlmək, cəzasını vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • HAQLAMAQ

  Bax: haxlamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • HALAY

  1. Dairə, dövrə. 2. Böyük dəstə, alay. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İki xanla bir araya gələndə, Qurd oyunun aralığa salanda, Kəllələr kəsilib yombal

  Tam oxu »
 • HALI

  Əhliləşmiş. Süsənbərin bir halı ceyranı varıydı. Bu ceyran yolnan keçənləri aldadıb, dalına salıb aparırdı

  Tam oxu »
 • HALİ ETMƏK

  Xəbərdar etmək, agah etmək, məlumat vermək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • HALİ ƏRƏB

  Xəbərdar, agah. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xotkarın fərmanından onları hali eləyib sonra da öz naməsini oxudu

  Tam oxu »
 • HALİCƏ

  Dialektlərdə haluç əzgiləoxşar cır meyvə mənasında işlənir. Mənbələrdə haluçə – aluçə (alça mənasında) sözünə də rast gəlinir

  Tam oxu »
 • HALQA-MƏRƏKƏ

  türk. halqa, fars. mərəkə Mühasirə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Camaatın arasına qarışıb meydanı elə halqa-mərəkə eləyərsiniz ki, misri qılınclar ç

  Tam oxu »
 • HALQA-MƏRƏKƏ ELƏMƏK

  Mühasirəyə almaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • HAMAYIL ƏRƏB

  1. Qılınc, tapança və s. silah asmaq üçün çiyindən aşırılan qayış; çiyin qayışı. 2. Qadın bəzəyi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərzurumun bazarına var

  Tam oxu »
 • HAMPA

  fars. həm və pa – ayaq Kənd varlısına, dövlətlisinə verilən ad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Onun işi hampalarla, varlılarla, paşa-puşalarladı

  Tam oxu »
 • HANCARA

  Necə? nə cür? Bəzən hara, hansı tərəfə? mənasında da işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dedi, əyə, hancara olmasa, insan öyladıdı, onun da ürəyi,

  Tam oxu »
 • HANCARI

  Bax: hancara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • HANDA

  Harada? sual əvəzliyinin danışıqda işlənən forması. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəzən hara? mənasını da verir

  Tam oxu »
 • HANDAN-GECDƏN

  Handan-hana, sonradan-sonraya. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Handan-gecdən Dəmirçioğlu özünə gəlib, qalxıb oturdu

  Tam oxu »
 • HARAMI

  Bax: hərami. Nə baxırsan gözü qanlı haramı? Sən deyən günahkar ha mən deyiləm. Hər şəhərin bir adı, bir sanı var

  Tam oxu »
 • HARAMI

  Bax: hərami. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Ay balam, haramı deyilsən ki, iki sini aşla doymadın? (“Həmzənin Qıratı aparması”)(İ

  Tam oxu »
 • HARAMİ

  Bax: hərami.

  Tam oxu »
 • HARAMZADA

  ər. haram, fars. zadə Fırıldaqçı, kələkbaz, hiyləbaz, bic, yaramaz, tülüngü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Amma getməmişdən iki dənə çoxbilmiş, haramz

  Tam oxu »
 • HARAMZADƏ

  Bax: haramzada. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  

  Tam oxu »
 • HAŞA

  1. Allah eləməsin, Allah göstərməsin, iraq olsun. ...uzaq. 2. Əsla, qətiyyən, heç vaxt. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu çəkər haşani, Bəylər edə

  Tam oxu »
 • HAVAR ÇƏKMƏK

  Haray çəkmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İstədi havar çəksin. Koroğlu dik qalxıb, tutdu onun hülqumundan

  Tam oxu »
 • HAVAR ƏRƏB

  Haray, imdad, fəryad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • HAY

  1. Çağırışa cavab. 2. Səs-küy, hay-küy, qarmaqarışıqlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə kömək, xəbər mənalarında da işlənir

  Tam oxu »
 • HAY-HAY

  1. Tab, taqət, hey, qüvvət, iqtidar. 2. İstehza, rişxənd bildirir. 3. Baş üstə, sevə-sevə, təbii, nədən olmasın, əlbəttə, şübhəsiz

  Tam oxu »
 • HAY-HAYDA

  Gözdə-qulaqda. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hay-hayda idilər ki, Məhbub xanım bir aşıqdan-zaddan gətirib çaldırsın

  Tam oxu »
 • HAY VURMAQ

  1. Haylamaq, səsləmək, çağırmaq. 2. Qışqırmaq, çığırmaq, səs-küy salmaq, köməyə çağırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu deməz yalanı, Hay vu

  Tam oxu »
 • HAYXIRMAQ

  Bax: hayqırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »