Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • QÖVL

  Bax: qovl.

  Tam oxu »
 • QÖVSİ-QUZEH ƏRƏB

  Göyqurşağı, qarının örkəni. Qaşı qövs-quzeh, kiprik xunriz, Gözləri nərgiztək xoş nəzər olsun.                                (“Mahmudla Nigar”)

  Tam oxu »
 • QÖVSİ-QÜZEH

  Bax: qövsi-quzeh.

  Tam oxu »
 • QUBA

  Vəhşi qaz. Ölüm yeydi bu sağlıqdan, bu günnən, Sinəm fariq olmaz dağü düyünnən, Tərlan binəsinnən, laçın ovunnan, Ürküşdü qubalar, qaz gəlib gedir

  Tam oxu »
 • QUBA QAZ

  Bax: quba. Gəlsin bahar fəsli, açılsın yazlar, Göllərə tökülsün ağ quba qazlar, Bəynişan oğlanlar, şahzadə qızlar, Onlarla danışan dillər sevinsin!

  Tam oxu »
 • QUBA-QAZ

  Bax: quba.

  Tam oxu »
 • QUBAR

  ərəb. qübar 1. Toz. 2. Məcazi mənada: kədər, dərd, qəm, qüssə. Dastanlarda həm həqiqi, həm məcazi mənada işlənir

  Tam oxu »
 • QUBAR

  ər. qübar 1. Toz. 2. Məcazi mənada: kədər, dərd, qəm, qüssə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanlarda həm həqiqi, həm məcazi mənada işlənir

  Tam oxu »
 • QUCANMAQ

  Tərpənmək, qurcalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUDBƏ

  Xütbə; xətibin minbərdən camaata xitabən söylədiyi nəsihətamiz sözlər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUĞI

  Uzun boyunlu gözəl su quşu, qu quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QULAC

  Qolları açdıqda bir əlin barmaqları ucundan o biri əlin barmaqları ucuna qədər hər iki tərəfə olan məsafə (xalq arasında uzunluq ölçüsü kimi işlənir)

  Tam oxu »
 • QULAC

  Qolları açdıqda bir əlin barmaqları ucundan o biri əlin barmaqları ucuna qədər hər iki tərəfə olan məsafə (xalq arasında saylarla birlikdə uzunluq ölç

  Tam oxu »
 • QULAĞIZ

  Bələdçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QULAM ƏRƏB

  Qul, kölə, xidmətçi oğlan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Rövşən sözünü qurtarana kimi, padşah əmr etdi onu tutsunlar

  Tam oxu »
 • QULAN

  Vəhşi at və vəhşi eşşək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QULAN

  Bax: qulun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QULAN

  Bax: qulun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Armudu dırnaqlı, hündür boyunlu, Meydana girəndə yüz min oyunlu, Dəyirman mədəli, ac qurd yeyimli, Ortası qu

  Tam oxu »
 • QULAŞ

  Bax: qulac. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nərə çəkib düşmən üstə gedəndə, Meydanda göstərər hünər Koroğlu

  Tam oxu »
 • QULİ-BİYABANİ

  Bax: qulyabanı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QULUN

  Altıaylığa qədər olan at balası. Bu almanı soy, qabığını qulunluğundan doğmayan Qəmərnişan madyana ver; özünü də iki qısım elə, bir qısmını sən ye, bi

  Tam oxu »
 • QULUN

  Altıaylığa qədər olan at balası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qulunlar böyüyüb day oldular. (“Alı kişi”) * Ərəb atın dastanını söylərəm, Üç yaşında h

  Tam oxu »
 • QULUNCIQ

  Kiçik dayça, bala dayça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QULYABANI FARS

  Tənha çöllərdə, qalın meşələrdə tək qaldıqda adamın gözünə görünən mövhumi bir vücud. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) O, öz-özünə fikirləşdi: Əgər bu qu

  Tam oxu »
 • QUMA

  Koma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUMAŞ ƏRƏB

  İpək, yun, kətan və s.dən toxunmuş parça (əsasən, al-əlvan rənglərdə olur). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əyləşibdi Çənlibelin elində, Deyil işlərində

  Tam oxu »
 • QUMRO

  Bax: qumroy.

  Tam oxu »
 • QUMROV

  Bax: qumroy.

  Tam oxu »
 • QUMROY

  Girdə zəng, zınqırov. Qızıldan qumroyu, ətlas düyməsi, Qayım-qədim olsun bağı tərlanın.                                                   (“Əmrah”)

  Tam oxu »
 • QUMRU

  Göyərçin cinsindən boz rəngli gözəl bir quş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məcazlarda “gözəl danışıq”, “gözəl söhbət” mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • QUN1

  Balaca sərt dənələr şəklində olan daş qırıntısı, qum. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) Qan kəlməsilə birlikdə “qanqun” şəklində işlənmişdir, bugünkü d

  Tam oxu »
 • QUNC

  Künc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUNT

  Sağlam, qüvvətli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUNT-QUNT

  Düyün-düyün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUR

  Qurşaq, kəmər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QURD

  Canavar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən hazardım, Ağ üstdən qara yazardım, Nə qədər miskin gəzərdim, Adım qurd oldu, qurd oldu

  Tam oxu »
 • QURĞUŞMAQ

  Uğraşmaq, qoşulmaq, qovuşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QURIMAQ

  Qurumaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QURQURMA

  Başda saçın yuxarı toplanması; bəzəkli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QURMA

  Hörük. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QURŞAQ

  1. Sıx tutmaq üçün belə sarılan parça; belbağı. 2. Bel. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bunu deyib yapışdı Kürdoğlunun qurşağından yenə də başladılar

  Tam oxu »
 • QURŞANMAQ

  Belinə qurşaq, kəmər və s. bağlamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda geyinmək mənasında işlənib

  Tam oxu »
 • QURT

  Yırtıcı, vəhşi canavar, qurd, yalquzaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QURTLAR-QUŞLAR

  Bütün yırtıcı heyvanlar, yerdəki və göydəki yırtıcılar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QURUMSAQ

  Namussuz, qeyrətsiz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Keçəl Düratı qaçırdıb. Qurumsaq, sənə demədim, keçəl at oğrusudu? Tez ol, Qıratın yəhər-yüyənini bə

  Tam oxu »
 • QURUMSI

  Qurum; bacada hasil olan qalın his. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QURUŞƏSLİ

  Qəpik mənasında işlənib. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Türkiyədə lirənin yüzdə biri qiymətində xırda pul quruş adlanır

  Tam oxu »
 • QURUT

  Yumru-yumru edilib qurudulmuş şor, süzmə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu çadırların qabağında saz çalıb oxuyur, təlxəklik edirdi

  Tam oxu »
 • QUŞAQ

  Qurşaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUŞAQLU

  Qurşaq bağlamış, qurşağı olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »