Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • QƏBİH ƏRƏB

  1. Çirkin, yaraşıqsız. 2. Qəbahətli, nalayiq, ləyaqətsiz. Seyfəlmülük fərağında, Gəzdim dərya qırağında, Bədiəlcamal sorağında, Qəbih camala uğradım

  Tam oxu »
 • QƏBZƏ ƏRƏB

  Qulp, dəstə, tutulacaq yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hanı mənim qoç Koroğlum, Gələ girə bu meydana! Çəkəndə misri qılıncı Qəbzəsi qana boyana!  

  Tam oxu »
 • QƏCƏRİ

  Qacarlar tayfasına məxsus baş geyimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu gördü ki, Nigar xanım öz kənizləri ilə onun ziyarətinə gəlir

  Tam oxu »
 • QƏCİR

  Yırtıcı quş; quzğun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə qəcər, qəcil, qajır formalarına rast gəlmək olur

  Tam oxu »
 • QƏDƏMƏK

  Dialektlərdə sıxışdırmaq mənasında işlənir. Abbas Dahaduruz bəy kimi pəhlivanı taxtiyə qədeyib, sən bu gecə onun başını kəsdirirsən, bəs bu zirəklik d

  Tam oxu »
 • QƏDƏMİ QUTSUZ

  Ayağı uğursuz, gəldiyi yerə uğursuzluq gətirən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QƏDİM

  Xədim, xidmətçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QƏFİLƏ ƏRƏB

  Birlikdə yol gedən atlılar və s. dəstəsi; karvan. Qəflə-qatır şəklində də işlənir. Necə tab gətirim mən belə dağa? Vüsalında yaman düşdüm irağa, Yüklə

  Tam oxu »
 • QƏFLƏ

  Bax: qəfilə. Kərəməm, yetmədim mən Əsli xana, Şay bildim ölümü bu yazıq cana, Gecə-gündüz qəflə işlər hər yana, Üz çevirib bu virana gələn yox!      

  Tam oxu »
 • QƏFLƏ

  Bax: qafilə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mal da, pul da, qəflə də, qatır da, nökər də hamısı qurbandı sənə

  Tam oxu »
 • QƏFLƏ-QATIR

  Bax: qafilə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gün o gün oldu ki, Əhməd tacirbaşı qəflə-qatırla gəlib çıxdı Çənlibelin on beş, iyirmi ağaclığına

  Tam oxu »
 • QƏHƏR

  Bax: qəhr. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Qoç Koroğlu qonar olsa yəhərə, Yağı düşmənləri salar qəhərə, Axurda arpasın qoymaz səhərə, Dara düşsəm, mənə

  Tam oxu »
 • QƏHƏRƏ SALMAQ

  1. Hiddətləndirmək, acıq cəkdirmək. 2. Mütəəssir etmək, kədərləndirmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏHƏRLƏNMƏK

  1. Acıq çəkmək, hiddətlənmək, acığından boğulmaq. 2. Mütəəəsir olmaq, kədərlənmək, kövrəlmək, boğula-boğula ağlamaq

  Tam oxu »
 • QƏHR ƏRƏB

  1. Hiddət, qəzəb, acıq. 2. Bir məhrumiyyət, haqsızlıq üzündən doğan hədsiz ruhi əzab və iztirab. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kal qoşub kotan əkməyən

  Tam oxu »
 • QƏLBİ

  Yüksək, hündür, uca. Eyvanını tikdiribsən qəlbidən, Sərraf olan dürrü seçər qəlbidən.                                         (“Müğüm şah”)          

  Tam oxu »
 • QƏLƏM-DAVAT ƏRƏB

  Qələm ilə mürəkkəbqabı birgə olan yazı ləvazimatı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qələm-davatmı götürüb, bir əlində imanı, bir əlində tumanı düşdü Koro

  Tam oxu »
 • QƏLƏMÇİ

  Katib, yazan, rəssam. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QƏLƏNDARANƏ

  Dərvişanə, qayda-qanuna tabe olmayan, özbaşına. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bolu bəyin gözətçiləri də ondan bir qədər aralı çadır qurmuşdular

  Tam oxu »
 • QƏLƏNDƏRİ

  Bax: qələndəranə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoruğa çatdıqda gördü ki, Eyvaz bir qələndəri çadır qurub əlli-altmış atlı da yan-yörəsini kəsib

  Tam oxu »
 • QƏLƏT ƏRƏB

  Səhv, yanlış, xəta. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunun sözün yazma qələtə, Hesab etmə qanmaza, nabələdə, Ruqiyyə xanımı gəl ver Məmmədə, Sən gəl

  Tam oxu »
 • QƏLYANALTI

  Səhər yeməyi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dona xanım təəccüblənərək dedi: – Ey Cəlali, indiyə kimi qəlyanaltı eləməmisən? (Paris nüsxəsi, 12-ci məcl

  Tam oxu »
 • QƏMDAĞIDAN KAĞIZ

  Qumar kağızı. Bu vaxt lotubaşı əlini cibinə salıb bir dəstə qumar kağızı çıxartdı, araya atdı. Rəsul lotubaşıdan xəbər aldı: – Əmi, bu kağızlar nə ola

  Tam oxu »
 • QƏMƏ

  Kiçik xəncər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Misri qılınc, ləzgi qəmə, Mən səni tər saxlamışam, Dolaşma cübbə-covşənə, Düşmana var saxlamışam

  Tam oxu »
 • QƏMƏR1 ƏRƏB

  Ay. Klassik şeirdə gözəl üz mənasında işlənir. Günəş nə yandırıb, qəmər nə yaxar, Qətrələr oynayıb ümmana axar

  Tam oxu »
 • QƏMƏR1 ƏRƏB

  Ay // aşıq şeirində və klassik ədəbiyyatda gözəl üz mənasında işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bircə dindir Dəmirçioğlunun özünü, Şəmsü qəmər ki

  Tam oxu »
 • QƏMXAR

  ərəb. qəm, fars. ...xar Birinin dərdini çəkən, qəminə qalan, qəm yoldaşı; qəmküsar. Baş götürüb ayağına gəlmişəm, Soltanım, Leylini səndən istərəm, Öz

  Tam oxu »
 • QƏMZƏ1 ƏRƏB

  Naz və işvə ilə süzgün baxış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hərdən işvə, qəmzə satan, Mənimlə ixtilat qatan

  Tam oxu »
 • QƏMZƏ ƏRƏB

  Naz və işvə ilə süzgün baxış. Müjgan atdı, dəydi, keçdi sinəmdən, O cadu qəmzələr busudan gəlir.                              (“Abbas və Gülgəz”)

  Tam oxu »
 • QƏNDİL ƏRƏB

  Çilçıraq, çıraq; asma lampa. Bilirsənmi peyğumbərin yaşını? Hansı yerdə şəhid etdi dişini? O kimdi ki, kəsdi qəndil daşını? O nəyə bənd oldu, nədən as

  Tam oxu »
 • QƏNİ ƏRƏB

  Varlı, dövlətli, zəngin. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu tərəfdən də xotkar bütün paşalara, qoşun böyüklərinə fərman göndərmişdi ki, kim Koroğlunun y

  Tam oxu »
 • QƏNİM ƏRƏB

  Düşmən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Üstümüzə gəlir qənim, Gəldiyini sizə deyim, Yarı sizin, yarı mənim, Söhbətdimi, sazdımı ola?                  

  Tam oxu »
 • QƏNŞƏR

  Qabaq, ön. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Özü də qənşər tərəfdən gedəcəyəm. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

  Tam oxu »
 • QƏPİK-QURUŞ

  Azaçıq pul, əhəmiyyətsiz məbləğ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏRAYİB

  Əcaib, qəribəlik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QƏRƏZ ƏRƏB

  Xülasə, qısası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qərəz, bu məclisdə bir səs-küy qalxdı ki, ağız deyəni qulaq eşitmədi

  Tam oxu »
 • QƏRİBİ BURDA AĞLAMAQ TUTDU

  Vəziyyətin çox ağır, çıxılmaz olduğunu bildirmək üçün işlədilən ifadə. Bu ifadə “Aşıq Qərib” dastanı ilə əlaqədar yayılmışdır

  Tam oxu »
 • QƏRZ ALMAQ

  Borc almaq.

  Tam oxu »
 • QƏRZ ƏRƏB

  Borc. Bil adımdı Aşıq Alı, Qərzi sünnət qılıram. Əlif Allahın adıdı, Bey peyğəmbər bilirəm.           (“Aşıq Alı və Əsmər xanım”)

  Tam oxu »
 • QƏRZƏN

  Borc olaraq.

  Tam oxu »
 • QƏSƏM ƏRƏB

  And. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çay kimi coşmuşam, daha sönmərəm, Əsgər nədi, qoşun nədi qanmaram, Qəsəm olsun bu meydandan dönmərəm, Axır suda sın

  Tam oxu »
 • QƏVİ ƏRƏB

  Qüvvətli, güclü, möhkəm. Cəhənnəm mərgini sənə qıllam nuş, Fayda verməz sənə qəvi xan, haramı.                                               (“Sam şah

  Tam oxu »
 • QƏVVAS ƏRƏB

  Su altında qiymətli şeylər axtarmaq üçün dənizin dibinə dalıb çıxan üzgüçü; dalğıc. Qəvvas çəkər dəryaların dürrünü, Bilmək olmaz Yaradanın sirrini

  Tam oxu »
 • QƏVVAS ƏRƏB

  Su altında inci və s. qiymətli şeylər axtarmaq üçün dənizin dibinə dalıb çıxan üzgüçü; dalğıc. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qəvvas kimi dəryalara dal

  Tam oxu »
 • QƏVVAZ

  Bax: qəvvas. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Atı minmişəm gəzməyə, Düşman bağrını əzməyə, Tona çayını üzməyə Qırat bir qəvvaz olaydı

  Tam oxu »
 • QƏZAB

  Qəzəb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QƏZAL ƏRƏB

  Ahu, buynuzu hələ çıxmamış ceyran balası (klassik seirdə gözəl, dilbər mənasında işlənir). Bir gülbədən, qonça dəhən Baxır solu sağa, gəlir

  Tam oxu »
 • QƏZALƏ

  Dişi ceyran, dişi ceyran balası.

  Tam oxu »
 • QƏZİYƏ

  Bax: qəziyyə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QICIRDI

  Qıcırtı, qıcır-qıcır etmə, qıcıqlayan səs. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »