Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • HƏCDƏN GƏLƏN MƏN, XƏBƏR VERƏN BU

  bax: Məkkədən gələn mən, xəbər verən bu.

  Tam oxu »
 • HƏDD QOYMAQ

  məhdudlaşdırmaq, məhdudiyyət yaratmaq.

  Tam oxu »
 • HƏDDİNİ AŞMAQ

  1. Qudurmaq; ~ başına çıxmaq, cızığından çıxmaq, cığırından çıxmaq, başından böyük (yekə) qələt eləmək, ölçü-biçi bilməmək, sərhədi keçmək, yüyənini q

  Tam oxu »
 • HƏDDİNİ BİLMƏK

  qaydalardan kənara çıxmamaq; ~ yerini bilmək, ədəb-ərkan gözləmək (saxlamaq).

  Tam oxu »
 • HƏDƏ-QORXU GƏLMƏK

  qorxutmaq, hədələmək; ~ hərbə-zorba gəlmək, ətini qiymə çəkmək, gəliş gəlmək, xox gəlmək, yumruq göstərmək (silkələmək), barmağını gözünə soxmaq

  Tam oxu »
 • HƏDƏR GETMƏK

  heç bir nəticə verməmək, faydası olmamaq; ~ boşa çıxmaq (getmək), puça çıxmaq, heçə çıxmaq, bada getmək

  Tam oxu »
 • HƏFTƏ SƏKKİZ, MƏN DOQQUZ

  həmişə, daim, tez-tez.

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏTİN GÖZÜNƏ DİK BAXMAQ

  reallığı qəbul etmək, reallıqla barışmaq.

  Tam oxu »
 • HƏMİN TAS, HƏMİN HAMAM

  bax: köhnə hamam, köhnə tas.

  Tam oxu »
 • HƏNƏK-HƏNƏK, AXIRI DƏYƏNƏK

  “zarafatın sonu dava ilə bitər” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • HƏNGAMƏ QOPARMAQ (ÇIXARMAQ)

  bax: mərəkə qoparmaq.

  Tam oxu »
 • HƏNİRİ KƏSİLMƏK

  təngnəfəs olmaq, tövşümək; bərk yorulmaq; ~ əldən düşmək.

  Tam oxu »
 • HƏR AĞIZDAN BİR AVAZ GƏLİR

  hər hansı məsələdə fikir birliyinin, ümumi razılığın, yekdilliyin olmadığını bildirən ifadə; ~ hərə bir dildə danışır, hərə öz atını çapır

  Tam oxu »
 • HƏR ÇALINAN HAVAYA OYNAMAQ

  öz fikri olmamaq, başqasının sözü ilə iş görmək, başqasının sözü ilə oturub-durmaq; ~ zurnasına oynamaq

  Tam oxu »
 • HƏR SÖZÜN BAŞINA İP SALMAQ

  hər xırda məsələni böyütmək, xırda, boş şeylərə əhəmiyyət vermək, pedantlıq eləmək.

  Tam oxu »
 • HƏR ŞEYDƏN KEÇMƏK

  nəyinsə xatirinə çox güzəştə getmək, özünü bir şey üçün səfərbər etmək.

  Tam oxu »
 • HƏR ŞEYƏ TÜPÜRMƏK

  bezmək, yorulmaq, məşğul olduğu işlərdən əl çəkmək; ~ boğaza yığılmaq.

  Tam oxu »
 • HƏR ŞEYİN YERİNİ BİLMƏK

  bax: yerini bilmək.

  Tam oxu »
 • HƏR YERİNDƏN DURAN

  heç nə ilə fərqlənməyən, xüsusi bacarığı olmayan adamlar haqqında söylənilən aşağılayıcı ifadə; ~ hər yoldan ötən

  Tam oxu »
 • HƏR YOLDAN ÖTƏN

  bax: hər yerindən duran.

  Tam oxu »
 • HƏRBƏ-ZORBA GƏLMƏK

  bax: hədə-qorxu gəlmək.

  Tam oxu »
 • HƏRƏ BİR DİLDƏ DANIŞIR

  bax: hər ağızdan bir avaz gəlir.

  Tam oxu »
 • HƏRƏ ÖZ ATINI ÇAPIR

  bax: hər ağızdan bir avaz gəlir.

  Tam oxu »
 • HƏRƏKƏTDƏN DÜŞMƏK

  zəifləmək, halsız olmaq; ~ əldən düşmək, gücdən düşmək, əhədi kəsilmək (üzülmək), nəfəsi çiyinlərindən çıxmaq, nəfəsi kəsilmək, taqətdən düşmək

  Tam oxu »
 • HƏRƏKƏTƏ GƏLMƏK

  fəaliyyətə başlamaq, müəyyən iş görmək.

  Tam oxu »
 • HƏRƏKƏTƏ GƏTİRMƏK

  işlətmək, iş gördürmək; ~ işə salmaq.

  Tam oxu »
 • HƏRƏNİN AĞZINDAN BİR AVAZ GƏLİR

  bax: hər ağızdan bir avaz gəlir.

  Tam oxu »
 • HƏSƏD APARMAQ

  qibtə etmək, qibtəkeş olmaq, paxıllıq etmək; ~ paxıllığı tutmaq.

  Tam oxu »
 • HƏSİNİ ALMAQ

  elçiliyə gələnlərə qız evindən razılıq verilmək.

  Tam oxu »
 • HƏSRƏT ÇƏKMƏK

  çox arzusunda olduğu, lakin əldə edə bilmədiyi bir şeyin üzüntüsünü yaşamaq, bir şeyi hədsiz dərəcədə arzulamaq; ~ xiffət çəkmək, ləlöyün getmək, bağr

  Tam oxu »
 • HƏSRƏT QALMAQ

  istədiyinə çatmamaq, arzu etdiyi bir şeyə nail ola bilməmək; ~ gözündə qalmaq, ürəyində qalmaq.

  Tam oxu »
 • HƏSRƏT QOYMAQ

  arzu etdiyi, istədiyi bir şeyə nail olmağa imkan verməmək; ~ arzusunu gözündə qoymaq.

  Tam oxu »
 • HƏŞİR SALMAQ

  narazılıq bildirmək, etiraz etmək; ~ hay-küy salmaq, mərəkə qoparmaq.

  Tam oxu »
 • HƏVƏSDƏN DÜŞMƏK

  başladığı işi davam etdirmək istəməmək.

  Tam oxu »
 • HƏYANI YEYİB ABRINI TULLAMAQ

  heç bir şeydən utanmamaq, həyasızlıq etmək.

  Tam oxu »
 • HƏYAT DƏRSİ VERMƏK (KEÇMƏK)

  həyatda yaşamağın, mübarizə aparmağın yollarını öyrətmək, başa salmaq, qandırmaq.

  Tam oxu »
 • HƏYAT QAZANINDA BİŞMƏK

  çox təcrübə qazanmaq, hər işi bacarmaq.

  Tam oxu »
 • HƏYAT MƏKTƏBİ

  böyük təcrübə, sınaq meydanı.

  Tam oxu »
 • HƏYAT SÜRMƏK

  yaşamaq; ~ dövran sürmək, ömür sürmək.

  Tam oxu »
 • HƏYAT VERMƏK

  canlandırmaq, ruhlandırmaq; xilas etmək; ~ nəfəs vermək, cana gətirmək, can vermək.

  Tam oxu »
 • HƏYAT YOLU KEÇMƏK

  böyük təcrübə qazanmaq.

  Tam oxu »
 • HƏYATA GÖZ AÇMAQ

  dоğulmаq.

  Tam oxu »
 • HƏYATA GÖZ YUMMAQ

  bax: həyatla vidalaşmaq.

  Tam oxu »
 • HƏYATA KEÇİRMƏK

  reallaşdırmaq, bir fikri, istəyi, planı gerçəkləşdirmək; ~ əmələ gətirmək, yerinə yetirmək.

  Tam oxu »
 • HƏYATA KEÇMƏK

  icra olunmaq, gerçəkləşmək; ~ yerinə yetmək, həyata vəsiqə almaq.

  Tam oxu »
 • HƏYATA VƏSİQƏ ALMAQ

  reallaşmaq, tətbiq edilmək; ~ həyata keçmək.

  Tam oxu »
 • HƏYATIN HƏR ÜZÜNƏ BƏLƏD OLMAQ

  bax: həyatın hər üzünü görmək.

  Tam oxu »
 • HƏYATIN HƏR ÜZÜNÜ GÖRMƏK

  təcrübəli olmaq, hər şeyin yaxşısına, pisinə bələd olmaq; ~ dünyanın hər üzünə bələd olmaq, dünyanın hər üzünü görmək, həyatın hər üzünə bələd olmaq

  Tam oxu »
 • HƏYATIN NƏBZİNİ TUTMAQ

  bax: zamanın nəbzini tutmaq.

  Tam oxu »
 • HƏYATINI CƏHƏNNƏMƏ ÇEVİRMƏK

  bax: ömrünə zəhər qatmaq.

  Tam oxu »