Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KƏBƏ

  is. [ər.] 1. Məkkədə müsəlmanların müqəddəs saydıqları bina – qibləgah. Ey həqqi hər yerdə hazırdır deyən əgrinəzər; Bəs nə mənada seçərsən Kəbədən bü

  Tam oxu »
 • KƏBİN

  is. [fars.] köhn. 1. Evlənmə əsnasında kişi (oğlan) tərəfindən qadına (qıza) vəd edilən nikah bahası; başlıq, mehr

  Tam oxu »
 • KƏBİNLİ

  sif. Kəbini olan; qanuni. [Səkinə xanım:] [Zeynəb] qardaşıma kəbinli arvad deyil idi ki, irs apara. M

  Tam oxu »
 • KƏBİNLİLİK

  is. Kəbinli olma, kəbini olma, nikahlılıq

  Tam oxu »
 • KƏBİNSİZ

  sif. Kəbini olmayan, rəsmi nikahı olmayan; qeyri-qanuni. Kəbinsiz arvad. – [Qaçay:] Onsuz da Pənah çoxdan tutulmalı idi

  Tam oxu »
 • KƏBİNSİZLİK

  is. Rəsmi nikahın olmadığı hal; nikahsızlıq

  Tam oxu »
 • KƏBİR

  sif. [ər.] klas. Böyük. // İs. mənasında. [Koroğlu:] Qol-qola bağlayın, tutun əsiri; Səğirin kəbirə qatın, gətirin! “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • KƏBLEYİ

  köhn. “Kərbəlayı” sözünün canlı dildə işlənən forması (bax kərbəlayı). [Səfərəli:] Kəbleyi! Sən başa düşmürsən

  Tam oxu »
 • KƏBUTƏR

  is. [fars.] klas. Göyərçin. Bir damdə gördü bir kəbutər. Füzuli. Neçə müddət qərq oldular tufana; Əmr etdi, kəbutər gəzdi hər yana

  Tam oxu »
 • KƏC₂

  bax gəc

  Tam oxu »
 • KƏC₁

  sif. [fars.] 1. Əyri. Qoy börkünü kəc qaşının üstünə, fırılda; Kəndin kimi bir lotiyimeydanını görcək

  Tam oxu »
 • KƏCAVƏ

  is. [fars.] Keçmişdə Şərqdə: səfərə çıxan adlı-sanlı adamlar üçün minik heyvanlarının, adətən, dəvənin üstündə düzəldilən örtülü yer

  Tam oxu »
 • KƏCBİN

  sif. [fars.] köhn. 1. Çəpgöz, qıyıqgöz, çaş. Kəcbin adam. 2. məc. Əyri gözlə baxan, hər şeyi əyri görən, yaxşı bir şey görməyən, xeyirxah olmayan

  Tam oxu »
 • KƏCBİNLİK

  is. köhn. 1. Çəpgözlük, çaşlıq. 2. məc. Pis nəzərlə baxma, hər şeyi tərs görmə, heç bir yaxşı şey görməmə

  Tam oxu »
 • KƏCQABIRĞA

  sif. və is. dan. Tərs, inadcıl, höcət. Kəcqabırğa adam. – Mən onun ağzı xeyrə açıldığını görməmişəm. Zalım oğlu kəcqabırğadır

  Tam oxu »
 • KƏCLİK

  is. 1. Qıyqaclıq, çəplik. 2. Tərslik, höcətlik. Dediyim sözümdə mən yenə varam; Məndə kəclik də var, mərdanəlik də

  Tam oxu »
 • KƏCMƏDAR

  sif. [fars. kəc və ər. mədar] klas. Birisinin istək və arzusunun əksinə hərəkət edən; nəhs. …Mansur axırıncı dəfə fələkdən şikayət etmək üçün ağlar gö

  Tam oxu »
 • KƏCPAPAQ

  sif. 1. Papağını yan qoyan. 2. məc. Forslu, qürrəli. Kəcpapaq oğlan

  Tam oxu »
 • KƏCRƏFTAR

  rif. [fars.] Pis rəftarlı, rəftarı olmayan, yola getməyən. // məc. Nəhs, tərs, uğursuz. Ey Vidadi, gərdişi-dövrani-kəcrəftarə bax; Ruzigarə qıl tamaşa

  Tam oxu »
 • KƏDƏR

  is. [ər.] Qəm, qüssə, dərd, ruhi iztirab. [Maral:] Uff, bəxtiyarlıq içində ölmək, kədərlər, üzüntülər içində yaşamaqdan min qat xeyirli imiş… H

  Tam oxu »
 • KƏDƏRAVƏR

  sif. [ər. kədər və fars. …avər] klas. bax kədərləndirici. [Aslan] zəifləmişdi, qırışıq üzünü tük basmışdı, kədəravər bir görkəm almışdı

  Tam oxu »
 • KƏDƏRƏNGİZ

  sif. [ər. kədər və fars. …əngiz] klas. bax kədəravər. Torpaqların üzərinə sərilmiş əlvan güllərin görünüşü qanlı bir otağın görünüşü qədər kədərəngizd

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLƏNDİRİCİ

  sif. Kədər gətirən, qüssə gətirən; qəmləndirən, qüssələndirən. Kədərləndirici hadisə. Kədərləndirici xəbər

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLƏNDİRİCİLİK

  is. Kədər gətirmə, kədər vermə

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLƏNDİRİLMƏ

  “Kədərləndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLƏNDİRİLMƏK

  məch. Qəmləndirilmək, qüssələndirilmək, məyus edilmək, dərd (kədər) verilmək

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLƏNDİRMƏ

  “Kədərləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLƏNDİRMƏK

  f. Kədərli etmək, qəmləndirmək, qüssələndirmək, çox məyus etmək. Xəbər onu kədərləndirdi. Uşağın xəstəliyi ananı kədərləndirdi

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLƏNMƏ

  “Kədərlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLƏNMƏK

  f. Kədərə batmaq, qəmlənmək, qüssələnmək, çox məyus olmaq. Bu xəbərdən kədərləndi. Oğlunu görə bilmədiyi üçün kədərləndi

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLİ

  sif. Qəmgin, dərdli, mükəddər, hüznlü. Kədərli ana. – Kədərli bir qəlbin yanıq fəğanı; Yandırır ürəyi daşdan olanı

  Tam oxu »
 • KƏDƏRLİLİK

  is. Kədərli adamın hal və vəziyyəti; qüssəlilik, qəmlilik, dərdlilik

  Tam oxu »
 • KƏDƏRSİZ

  sif. Kədəri olmayan, qəmsiz, qüssəsiz, dərdsiz. Kədərsiz adam. // məc. Şən, qayğısız, məsud. Kədərsiz həyat

  Tam oxu »
 • KƏDƏRSİZLİK

  is. Kədərsiz adamın halı; qəmsizlik, qüssəsizlik

  Tam oxu »
 • KƏF₂

  bax kəfə. Əlinin kəfi qabar çalıb

  Tam oxu »
 • KƏF₁

  is. [fars.] Köpük (od üstündə bişən xörək və s.-də). Xörəyin kəfini götürmək. Sabun kəfi. – Qazan daşdı, kəfın al; Qaynadıqca kəfin al

  Tam oxu »
 • KƏFƏ

  is. [ər.] Ovuc, əlin içi, aya. Bir az kənarda bir övrət çömbəlib və çənəsini hər iki əlinin kəfəsinə qoyub qaşqabaqla Əhmədin ağlamasına tamaşa edirdi

  Tam oxu »
 • KƏFƏN

  is. [ər.] 1. Meyitin sarındığı ağ, bez. Kəfən oğrusundan adamlıq ummazlar. (Ata. sözü). 2. Keçmişdə: zəvvarların, dindar, mövhumatçı müsəlmanların din

  Tam oxu »
 • KƏFƏNLƏMƏ

  “Kəfənləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KƏFƏNLƏMƏK

  f. Meyiti kəfənə bürümək, kəfənə tutmaq. Səlim [qocanı] mafəyə qoydu, yudu, kəfənnədi, həmin dediyi gül ağacının dibində basdırdı

  Tam oxu »
 • KƏFƏNLƏNMƏ

  “Kəfənlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KƏFƏNLƏNMƏK

  məch. Kəfənə bürüdülmək, kəfənə tutulmaq

  Tam oxu »
 • KƏFƏNLİ

  sif. 1. Kəfəni olan; kəfənlənmiş. Kəfənli meyit. 2. köhn. Boynuna kəfən salmış, kəfən geymiş (bax kəfən 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • KƏFƏNLİK

  is. Kəfənə yarar, kəfən üçün işlədilən parça. Pambığın hər qozası düşmənə; Olmalı bir kəfənlik. R.Rza

  Tam oxu »
 • KƏFƏNSİZ

  sif. Kəfəni olmayan, kəfənlənməmiş. Kəfənsiz meyit. // Zərf mənasında. Meyiti kəfənsiz (z.) basdırmaq

  Tam oxu »
 • KƏFFARƏ

  is. [ər.] Dindarların, öz günahlarını bağışlatmaq ümidi ilə verdikləri sədəqə, tutduqları oruc və s. Mənə meydən keçən gün tövbə verdi şeyx, ey Seyyid

  Tam oxu »
 • KƏFGİR

  is. [fars.] 1. Xörəyin kəfini götürmək, plov çəkmək və s. üçün işlədilən deşik-deşik alət, böyük qaşıq

  Tam oxu »
 • KƏFGİRLİ

  sif. Kəfgiri (2 və 3-cü mənalarda) olan. Kəfgirli saat. Kəfgirli susəpən. – Katibə xala kəfgirli divar saatına, sonra öz qiymətli qol saatına baxdı

  Tam oxu »
 • KƏFLƏMƏ

  is. dan. Toz halında dərman. Kinə kəfləməsi

  Tam oxu »
 • KƏFLƏNMƏ

  “Kəflənmək”dən f.is

  Tam oxu »