Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MONUMENTALLIQ

  is. Əzəmətlilik, möhtəşəmlik. Binanın monumentallığı

  Tam oxu »
 • MOPÉD

  is. Motorlu velosiped

  Tam oxu »
 • MOR₁

  sif. Bənövşəyi rəng. Mor parça. – Aşiqəm bu mor dağların; Baharına, yazına mən. S.Rüstəm. Onun mor rəngli gözəl gözlərinin gülüşündə nə isə sirayətedi

  Tam oxu »
 • MOR₃

  sif. Kül ilə kömürün qarışığından alınan tünd boz rəng

  Tam oxu »
 • MOR₂

  is. köhn. Xışın bir hissəsi

  Tam oxu »
 • MORATORİUM

  [lat. moratorius – yubadan] iqt. Hər hansı fövqəladə vəziyyət (müharibə, böhran, təbii fəlakət və s.) ilə əlaqədar olaraq hökumətin göstərişi ilə borc

  Tam oxu »
 • MORDVA

  Mordoviya Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub olan adam. Mordvaların adları ilk dəfə VI əsr mənbəyində çəkilir

  Tam oxu »
 • MORDVACA

  sif. və zərf Mordva dili, mordva dilində. Mordvaca kitab. Mordvaca danışmaq

  Tam oxu »
 • MORFEM

  [yun. morphe – forma] dilç. Sözün leksik və ya qrammatik mənası olan hissəsi (kök, şəkilçi, yaxud önşəkilçi)

  Tam oxu »
 • MÓRFİ

  [yunan əsatirində yuxu allahı Morpheios-un adından] Xaşxaş şirəsindən hazırlanan ağrıkəsən və yuxugətirən narkotik maddə (dozadan artıq qəbul etdikdə

  Tam oxu »
 • MORFİNİST

  [yun.] Morfi düşkünü, morfinizmə mübtəla olmuş adam

  Tam oxu »
 • MORFİNİ́ZM

  [yun.] Morfi düşkünlüyü, morfi mübtəlalılığı (narkomaniya növlərindən biri)

  Tam oxu »
 • MORFOLÓGİYA

  [yun. morphe – forma və logos – təlim] 1. Orqanizmlərin, mineral maddələrin, torpaqların quruluşu haqqında elm

  Tam oxu »
 • MORFOLOJİ

  sif. [yun.] Morfologiyaya aid olan. Morfoloji təhlil. Sözün morfoloji quruluşu

  Tam oxu »
 • MORFÓLOQ

  [yun.] Morfologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • MORFONOLÓGİYA

  [yun. morphe – forma, phone – səs və logos – təlim] dilç. Dilçiliyin fonologiya ilə morfologiyanın əlaqəsini, morfemlərin fonem tərkibini, onların sır

  Tam oxu »
 • MORFONOLOJİ

  sif. [yun.] dilç. Morfonologiyaya aid olan. Sözün morfonoloji tərkibi. Morfonoloji prinsipə görə yazılan sözlər

  Tam oxu »
 • MOROJNA

  [rus. мороженое] bax dondurma

  Tam oxu »
 • MORS

  [rus.] Meyvə və giləmeyvə şirəsindən hazırlanan sərinlədici içki. Alma morsu

  Tam oxu »
 • MORTİ́RA

  [holl.] Gödəklüləli top. Sahil mortirası

  Tam oxu »
 • MORUQ

  is. bot. Giləmeyvəli kol-bitki və onun ətirli, şirin, ağ və ya qırmızı meyvəsi. Oğul-uşaq zoğal, fındıq, moruq dərməyə gedərkən, Kərim baba da sıradan

  Tam oxu »
 • MORUQKİMİLƏR

  cəm, bot. Moruq və bəzi başqa bitkilərin daxil olduğu cins

  Tam oxu »
 • MORUQLUQ

  is. Moruq bitən yer, çoxlu moruq kolları olan yer

  Tam oxu »
 • MORZE

  [ixtiraçısının adından] : Morze aparatı – Morze əlifbası vasitəsilə siqnallar vermək üçün sadə teleqraf aparatı

  Tam oxu »
 • MORZEÇİ

  is. köhn. Morze aparatında işləyən teleqrafçı

  Tam oxu »
 • MOSİ

  is. Afrikada yaşayan xalqlardan birinin adı. Mosilərin bir hissəsi müsəlmandır

  Tam oxu »
 • MOTAL

  is. 1. Pendir, şor və s. saxlamaq üçün xüsusi surətdə hazırlanmış qoyun və ya keçi dərisi. Motaldan şor çıxarmaq

  Tam oxu »
 • MOTALQARIN

  sif. dan. İri, şişman qarnı olan, qarnı motala oxşayan. Motalqarın adam

  Tam oxu »
 • MOTALPAPAQ

  1. sif. Motal papaq geyinmiş, başında motal papaq olan. Motalpapaqlı kəndli bir söz deməyib, vaqon biletçisinin göstərdiyi skamyada … yer tutdu

  Tam oxu »
 • MOTALPAPAQLI

  1. sif. Motal papaq geyinmiş, başında motal papaq olan. Motalpapaqlı kəndli bir söz deməyib, vaqon biletçisinin göstərdiyi skamyada … yer tutdu

  Tam oxu »
 • MOTÉL

  is. [ing.] Avtoturistlər üçün hər cür xidmət göstərən mehmanxana

  Tam oxu »
 • MOTİ́V

  [fr. motif] Musiqi və ya başqa sənət əsəri mövzusunun əsas ünsürü. Povestin əsas motivi. – İntim lirika yenə qüvvətli vətənpərvərlik motivlərilə çarpa

  Tam oxu »
 • MOTMOTU

  is. bot. Turşaşirin meyvəsi olan kol-bitki və bu bitkinin meyvəsi

  Tam oxu »
 • MOTODRÓM

  [lat. motor və yun. dromos] Motosiklet yarışı və sınağı üçün yer – meydan

  Tam oxu »
 • MOTÓR

  [lat. motor – hərəkətə gətirən] Hər hansı enerjini mexaniki enerjiyə çevirən maşın; mühərrik. Təyyarə motoru

  Tam oxu »
 • MOTORÇU

  is. Motor işlədən, motora baxan fəhlə. [Tayavuranı] bir nəfər motorçu idarə edir. (Qəzetlərdən)

  Tam oxu »
 • MOTORÇULUQ

  is. Motorçu işi, motorçu sənəti. Motorçuluq kursu

  Tam oxu »
 • MOTORXANA

  is. [lat. motor və fars. …xanə] Motorların yerləşdirildiyi yer, bina. Əli ani olaraq düşünür və motorxanaya doğru yollanır

  Tam oxu »
 • MOTORİST

  [lat.] bax motorçu

  Tam oxu »
 • MOTORQAYIRAN

  sif. Motor istehsal edən. Motorqayıran zavod

  Tam oxu »
 • MOTORLAŞDIRILMA

  “Motorlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • MOTORLAŞDIRILMAQ

  məch. Motorlarla təchiz edilmək, motor tətbiq olunmaq

  Tam oxu »
 • MOTORLAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Motorlarla təchiz edilmiş. Motorlaşdırılmış diviziya. Motorlaşdırılmış alay

  Tam oxu »
 • MOTORLAŞDIRMA

  “Motorlaşdırmaq”dan f.is. Xalq təsərrüfatında mühərriklərin geniş surətdə tətbiqi və istifadə olunması, heyvan qüvvəsinin mühərriklərlə – avtomobillər

  Tam oxu »
 • MOTORLAŞDIRMAQ

  f. Motorlarla təchiz etmək, motor tətbiq etmək (bax motorlaşdırma)

  Tam oxu »
 • MOTORLU

  sif. Motoru olan, motorla işləyən, motorla hərəkətə gətirilən. Motorlu balıqçı gəmiləri. Motorlu velosiped

  Tam oxu »
 • MOTOROLLER

  [ing.] Daha kiçik çarxlı motosiklet növü

  Tam oxu »
 • MOTORSUZ

  sif. Motoru olmayan, motorla deyil, başqa vasitələrlə hərəkətə gətirilən. Motorsuz qayıq

  Tam oxu »
 • MOTOSİKL

  [fr. motocycle] Daxili yanacaq mühərriki ilə hərəkətə gətirilən, velosipedə oxşayan, əksərən yanına qoşulan arabası olan ikiçarxlı maşın

  Tam oxu »
 • MOTOSİKLET

  [fr. motocycle] Daxili yanacaq mühərriki ilə hərəkətə gətirilən, velosipedə oxşayan, əksərən yanına qoşulan arabası olan ikiçarxlı maşın

  Tam oxu »