Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SLÁLOM

  is. [norveç.] Dağ-xizək idmanında qarlı dağ enişində bayraqlarla göstərilmiş “qapılardan” keçməklə dolanbac yolun qət edilməsi

  Tam oxu »
 • SLAVYANİ́ZM

  is. dilç. 1. Hər hansı bir slavyan dilindən qeyri-slavyan dilinə keçmiş söz və ya ifadə. 2. Qədim slavyan dilindən rus dilinə keçmiş söz və ya ifadə

  Tam oxu »
 • SLAVYÁNLAR

  cəm Avropada yaşayan, dil və mədəniyyətcə bir-birinə yaxın böyük xalqlar qrupu. Slavyanlar üç qola bölünür: şərqi slavyanlar (ruslar, ukraynalılar, be

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞDIRMA

  “Slavyanlaşdırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞDIRMAQ

  f. Dil, adət cəhətdən slavyan etmək; slavyan xarakteri, şəkli vermək

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞMA

  “Slavyanlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞMAQ

  f. Dil və adət və s. cəhətdən slavyan olmaq

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞMIŞ

  f.sif. Dil, adət və s. cəhətdən slavyan olmuş

  Tam oxu »
 • SLAVYANŞÜNAS

  is. Slavyanşünaslıq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • SLAVYANŞÜNASLIQ

  is. Slavyan dillərini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini, tarixini, onların adətlərini tədqiq edən elmlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • SLAYD

  is. [ing.] Proyeksiya fanarı vasitəsilə göstərilmək üçün şüşə və s. üzərinə salınan şəkil

  Tam oxu »
 • SLƏNQ

  is. [ing.] Jarqon

  Tam oxu »
 • SLOVAKCA

  sif. və zərf Slovak dilində. Slovakca əsər. Slovakca danışmaq

  Tam oxu »
 • SLOVÁKLAR

  cəm Çexoslovakiya Respublikasının tərkibinə daxil olan Slovakiyanın əsas əhalisini təşkil edən qərbi slavyan xalqı

  Tam oxu »
 • SLOVENCƏ

  sif. və zərf Sloven dilində. Slovencə danışmaq

  Tam oxu »
 • SLOVÉNLƏR

  cəm Yuqoslaviyanın tərkibinə daxil olan Sloveniyanın əsas əhalisini təşkil edən cənubi slavyan xalqı

  Tam oxu »
 • SMETA

  is. Nəzərdə tutulan çıxar və gəlirin hesablanması; bir şeyin təxmini hesablanması. Smeta tutmaq. – Tikintinin layihə və smetası dövlət tərəfindən təsd

  Tam oxu »
 • SMETAN

  [rus. сметана] bax xama. Vera smetanı təzəcə soyumuş isti kartofun üstünə töküb qaşıqla əzir və yeyirdi

  Tam oxu »
 • SNÁYPER

  [ing. sniper] Mahir atıcı, sərrast nişançı. Qeyri-ixtiyari olaraq mən [cavanı] sərhəd boyunda keşikdə və ya cəbhədə snayper səngərində təsəvvür etdim

  Tam oxu »
 • SOBA

  is. Mənzili qızdırmaq, üstündə xörək bişirmək üçün damdan hörülmüş və ya metaldan qayrılmış qurğu; peç

  Tam oxu »
 • SÓDA

  1. Texnikada, təbabətdə və məişətdə geniş işlənən bəzi natrium duzları karbohidratlarının adı. 2. Təbabətdə və aşpazlıqda işlədilən ağ toz şəklində na

  Tam oxu »
 • SOFÁ

  [fr. sofa, əsli ər.] Alçaq qoltuğu və söykənəcəyi olan yumşaq divan

  Tam oxu »
 • SOFİ

  is. [ər., əsli yun.] 1. Təsəvvüfə mənsub adam, təsəvvüflə məşğul olan adam (bax təsəvvüf). // Dini ehkamlardan əsla kənara çıxmayan adam; zahid, dinda

  Tam oxu »
 • SOFİLİK

  is. Dindarlıq, zahidlik

  Tam oxu »
 • SOFİ́ST

  [yun. sophistes] 1. Eramızdan əvvəl V-IV əsrlərdə: əsas diqqəti etika, siyasət, idrak nəzəriyyəsi məsələlərinə verən və öz fikirlərini məntiqi dəlillə

  Tam oxu »
 • SOFİ́STİKA

  1. Sofistlərin nəzəriyyəsi (bax sofist 1-ci mənada). 2. kit. Sofizmlərə əsaslanan mühakimələr, dəlillər, sübutlar; adamı yanılda biləcək sözlər; boş v

  Tam oxu »
 • SOFİZM

  [yun. sophisma] Məntiqcə (zahirən) düzgün görünə bilən, həqiqətdə isə düzgün olmayıb qəsdən adamı yanılda bilən hökm, iddia; səfsətə

  Tam oxu »
 • SOFU

  is. [ər.] Hər şeydən iyrənən, şübhələnən, çəkinən; vasvası adam

  Tam oxu »
 • SOĞAN

  is. Bostan bitkisi və bu bitkinin lüləşəkilli yeməli yarpaqları və qat-qat qabıqlardan ibarət kökü. Baş soğan

  Tam oxu »
 • SOĞANAQ

  is. bot. 1. Bəzi bitkilərin gövdələrinin qalınlaşmış, çox vaxt yumrulaşmış hissəsi. Lalə soğanağı. Zanbağın soğanağı

  Tam oxu »
 • SOĞANBOZBAŞI

  is. Ət əvəzinə yağda qızardılmış soğanla bişirilən duru xörək; bozbaş. …Hətta soğan belə yox idi ki, Fatma soğanbozbaşı bişirə

  Tam oxu »
 • SOĞANÇA

  is. Yağda qızardılmış soğan. Soğança hazırlamaq. – [Fərrux:] Mənzər, soğançanı ayrı qızart, özünü də çox elə

  Tam oxu »
 • SOĞANLI

  sif. Soğan qatılmış, tərkibində soğan olan, soğanla bişirilmiş

  Tam oxu »
 • SOĞANLIQ

  is. Soğan əkilmiş yer. Bostanın bir tərəfi soğanlıqdır

  Tam oxu »
 • SOĞDİLƏR

  is. Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda, Savd vilayətində eramızdan əvvəl birinci minilliyin ortalarında məskunlaşmış olan İrandilli xalq

  Tam oxu »
 • SOXMA

  “Soxmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOXMAQ

  f. 1. Bir şeyin altına, içərisinə, arasına və ya dalına qoymaq, daxil etmək; dar bir yerin içinə qoymaq

  Tam oxu »
 • SOXULCAN

  is. zool. Yumşaq, uzun və əksərən yuvarlaq (halqalı) bədənli, torpaq içində, nəm yerlərdə yaşayan qurd

  Tam oxu »
 • SOXULCANAOXŞAR

  sif. Görünüşcə soxulcana oxşayan. Soxulcanaoxşar çıxıntı

  Tam oxu »
 • SOXULMA

  “Soxulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOXULMAQ

  f. 1. Özünü soxmaq, dürtmək; təpilmək, girmək. Sonra obaya gəldik. Sürülərin içinə soxulduq. Quzularla, oğlaqlarla oynadıq

  Tam oxu »
 • SOXULUŞMA

  “Soxuluşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOXULUŞMAQ

  f. Soxulmaq (çoxları haqqında)

  Tam oxu »
 • SOXUŞDURMA

  “Soxuşdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOXUŞDURMAQ

  f. dan. 1. bax soxmaq 1-ci mənada. 2. məc. dan. Aldadaraq, dilə tutaraq, biclik işlədərək, hiss etdirmədən vermək, ötürmək, başından eləmək

  Tam oxu »
 • SOL

  is. 1. Bədənin ürək yerləşən tərəfi, bədənin sağ tərəfinin əksinə olan hissəsi. // sif. Həmin tərəfdə olan, yerləşən

  Tam oxu »
 • SOLAXAY

  sif. və is. Hər işi sol əli ilə görən, sağ əlinə nisbətən sol əli ilə daha yaxşı yazan, işləyən. Solaxay adam

  Tam oxu »
 • SOLAXAYLIQ

  is. Solaxay olma

  Tam oxu »
 • SOLAQAN

  sif. Tez solan

  Tam oxu »
 • SOLAN

  sif. Tez solan

  Tam oxu »