Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • is. Musiqi qamması notlarının yeddincisi

  Tam oxu »
 • SİAM

  is. Tai tayfalarına verilən ad

  Tam oxu »
 • SİAN

  is. Kəskin iyli, rəngsiz qaz (kimya)

  Tam oxu »
 • SİANİD

  is. Acı badam iyli rəngsiz uçucu maye

  Tam oxu »
 • SİBO

  is. Çində yaşayan xalq

  Tam oxu »
 • SİCİLLƏMƏ

  sif. Uzun-uzadı, çox müfəssəl, çox ətraflı surətdə (adətən “bir” sözü ilə). Bir sicilləmə söz dedi. – [Rəşid:] Qapının arasından boğazını uzadıb mənə

  Tam oxu »
 • SİCİM

  is. Yundan, keçi qılından əyrilmiş ip. [Əsgər bəy:] Xurcundan sicimi çıxart, bura ver! M.F.Axundzadə

  Tam oxu »
 • SİCİMLƏMƏ

  “Sicimləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİCİMLƏMƏK

  f. Sicimlə bağlamaq. Yükü sicimləmək

  Tam oxu »
 • SİÇAN

  is. Təsərrüfata ziyan vuran balaca, uzunsifət, uzunquyruq, adətən boz rəngli gəmirici

  Tam oxu »
 • SİÇAN-PİŞİK

  is. Uşaq oyunlarından birinin adı. ◊ Siçan-pişik (oyunu) oynamaq – aldatmaq, bir-birinə kələk gəlmək

  Tam oxu »
 • SİÇANABƏNZƏR

  sif. Görünüşcə siçana oxşayan. Siçanaoxşar gəmiricilər

  Tam oxu »
 • SİÇANAOXŞAR

  sif. Görünüşcə siçana oxşayan. Siçanaoxşar gəmiricilər

  Tam oxu »
 • SİÇANQUYRUĞU

  is. bot. Nazik köklü, dəstə şəkilli budaqları olan bitki

  Tam oxu »
 • SİÇOVUL

  is. zool. Siçanaoxşarlar fəsiləsindən, siçandan iri, uzun, xallı quyruğu olan boz rəngli gəmirici. [Adamlar Laləşova dedilər:] Tüklü bir siçovul kimi

  Tam oxu »
 • SİDİK

  is. Böyrəklərin, maddələr mübadiləsi məhsulu kimi ifraz etdiyi və orqanizmdən sidik tənasül üzvləri vasitəsilə çıxan su, maye

  Tam oxu »
 • SİDİKLİK

  is. anat. Orqanizmin sidik saxlayan üzvü; sidik kisəsi

  Tam oxu »
 • SİDQ

  is. [ər.] Sədaqət, səmimilik, ürək təmizliyi. □ Sidqlə, sidq ilə – bax sidqi-ürəkdən. Bitibdir dağda lalə; Oxşar gül üzdə xalə; Sidqinən sevən ürək; A

  Tam oxu »
 • SİDR

  is. [ər.] bot. Ucaboylu, iynəyarpaqlı, həmişəyaşıl ağac. Şam ağacından fərqli olaraq sidr ağacının iynələri dəstələrlə yerləşir və bozumtul rəngli olu

  Tam oxu »
 • SİFARİŞ

  is. 1. Bir şeyi hazırlamağı, yerinə yetirməyi və ya gətirməyi tapşırma, ismarlama. Sifarişlər qəbulu

  Tam oxu »
 • SİFARİŞÇİ

  is. Sifariş verən, iş tapşıran

  Tam oxu »
 • SİFERBLAT

  [alm. Zifferblatt] Əqrəbli ölçü cihazları üzərində ölçülən kəmiyyəti hesablamaq üçün cədvəl, rəqəm, işarə olan lövhəcik

  Tam oxu »
 • SİFƏT₁

  is. [ər.] 1. Üz. …Hər kəs [Xudayar bəyin] sifətinə diqqətlə baxsaydı, əlüstü duyardı ki, Xudayar bəy bu dəqiqə fikir dəryasına, bəlkə qəm dəryasına qə

  Tam oxu »
 • SİFƏT₂

  is. [ər.] qram. Əşyanın əlamət və ya keyfiyyətini bildirən nitq hissəsi. Sadə sifət. Mürəkkəb sifət. Sifətin müqayisə dərəcəsi

  Tam oxu »
 • SİFƏTCƏ

  sif. Sifətinə görə, üzdən, sifətdən, sifət cəhətdən. [Musa] vücudca sağlam, boyca uca və sifətcə yapışıqlı idi

  Tam oxu »
 • SİFÓN

  [yun.] 1. Mayeni yuxarı səviyyədə duran qabdan aşağı səviyyədə duran qaba axıtmaq üçün əyri boru. 2. Qazlı və ya mədən suları üçün bu cür borusu olan

  Tam oxu »
 • SİFONLU

  sif. tex. Sifonu olan, sifon qoyulmuş

  Tam oxu »
 • SİFRAQ

  is. [ər. səfra] Öddəki yaşılımtraqsarı maddə; qusma, öyümə. Günvurmasının əlamətləri: bərk başağrısı, başgicəllənməsi, göz qaralması, dərinin qızarmas

  Tam oxu »
 • SİFTƏ

  1. sif. və zərf Qabaqca, əvvəlcə, əvvəl, ilk dəfə olaraq. Siftə Bayramdan başlamalıyam. Ə.Vəliyev. [Mərcan nənə:] Qız xeylağı elə siftə istəmir, sonra

  Tam oxu »
 • SİĞƏ

  is. [ər.] Köhnə məişətdə: müvəqqəti nikah, evlənmə (çoxarvadlılığın bir növü). Qazı nikah siğəsini oxudu

  Tam oxu »
 • SİKKƏ

  is. [ər.] 1. Metal pul üzərinə vurulan damğa, naxış, yazı. Sikkə vurmaq. – Dəmirçioğlu bu dəfə pulları iki baş barmağının arasında sürtüb sikkələrini

  Tam oxu »
 • SİKKƏXANA

  is. [ər. sikkə və fars. …xanə] Pul kəsilən yer, müəssisə

  Tam oxu »
 • SİKKƏLİ

  sif. Sikkəsi olan, sikkə vurulmuş. [Hacı Kərim zərgər:] Şeyx Salah öz gözü ilə görübdür ki, Əylis erməniləri iyirmi beş min manat sikkəli pul gətirib,

  Tam oxu »
 • SİKKƏSİZ

  sif. Sikkəsi olmayan. [Şeyx Salah:] …Mən gözümlə gördüm ki, Molla İbrahim Xəlilə hər kəs sikkəli pul gətirdisə, iki çəkisi sikkəsiz xalis gümüş aldı,

  Tam oxu »
 • SİKL

  is. [yun.] Dövr, dövrə, silsilə

  Tam oxu »
 • SİKLÓN

  [yun. kyklon – fırlanan] 1. Sıx buludlu və yağmurlu havada atmosferin qasırğalı, burağanlı hərəkəti. 2

  Tam oxu »
 • SİQÁR

  [fr. cigare] Çəkmək üçün lülə şəkildə sıx bükülmüş tütün yarpaqları. Siqar çəkmək. Siqar fabriki. – Çarşabın içindən gəlin əvəzinə Sərvər çıxıb, əlind

  Tam oxu »
 • SİQARABƏNZƏR

  sif. Siqara oxşayan, siqar şəklində olan

  Tam oxu »
 • SİQARÉT

  [fr.] 1. Kiçik, nazik siqar. [Fərrux] …siqareti ağ sümük müştüyə keçirib yandırdı və tüstülətməyə başladı

  Tam oxu »
 • SİQLƏT

  is. [ər.] Ağırlıq. Havanı görmək olmur, amma onun varlığına şəkk yoxdur, hətta onun siqlətini, yəni vəznini belə bilmək mümkündür

  Tam oxu »
 • SİQNÁL

  [alm. Signal] 1. Hər hansı bir məlumatı, xəbəri, komandanı və s.-ni uzaqlara vermək üçün şərti səs və ya işıq işarəsi

  Tam oxu »
 • SİQNALÇI

  is. Siqnal verən (adam)

  Tam oxu »
 • SİQNALİZÁSİYA

  [rus., əsli alm. – Signaldan] 1. tex. Bir yerdə tətbiq edilən siqnallar sistemi. Dəmiryolu siqnalizasiyası

  Tam oxu »
 • SİL-SÜPÜR

  is. Bir yeri silib-süpürüb təmizləmə; yığışdırma. Evin sil-süpürü qurtardı. □ Sil-süpür eləmək – yığıb-yığışdırmaq, qaydaya salmaq, təmizləmək

  Tam oxu »
 • SİLAH

  is. [ər.] 1. Hücum və ya müdafiə üçün alət; yaraq. …Silahlarını yanlarına atıb oturmuş üç əsgər … söhbət edirdi

  Tam oxu »
 • SİLAHDAR

  [ər. silah və fars. …dar] bax silahdaşıyan

  Tam oxu »
 • SİLAHDAŞ

  is. Döyüş yoldaşı, mübarizə yoldaşı, birlikdə vuruşan adamlardan hər biri. Sərkərdənin silahdaşları. // Hər hansı fəaliyyət sahəsində yoldaş, tərəfdar

  Tam oxu »
 • SİLAHDAŞIYAN

  is. Orta əsrlərdə: rıtsarın silahlarına baxan, onları yanınca gəzdirən gənc əsgər. [Ovçular] yan-yana durduqda, Don Kixot ilə onun silahdaşıyanı Sanço

  Tam oxu »
 • SİLAHXANA

  is. [ər. silah və fars.] Silah, hərbi sursat anbarı

  Tam oxu »
 • SİLAHQAYIRAN

  sif. və is. Cürbəcür silahlar qayıran usta, sənətkar

  Tam oxu »