Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SPARTAKİ́ADA

  [xüs. addan] İdman komandaları və cəmiyyətlərinin idmanın müxtəlif növləri üzrə kütləvi yarışı (bu, bir neçə idman növü üzrə birlikdə aparılan yarışla

  Tam oxu »
 • SPÁZMA

  [yun.] Müəyyən əzələnin və ya əzələ qrupunun bir müddət sıxılması, yığılması, qıc olması

  Tam oxu »
 • SPAZMATİ́K

  sif. [yun.] Spazma nəticəsində olan, spazma ilə bağlı olan, spazmadan törəyən. Spazmatik öskürək. Spazmatik ağrı

  Tam oxu »
 • SPEKTR

  [lat. spectrum – görmə] İşıq şüaları; prizmadan və ya digər şüasındıran mühitdən keçərkən əmələ gələn rəngli zolaq

  Tam oxu »
 • SPEKTROSKÓP

  [lat. spectrum – görmə və yun. scopeo – baxıram] Spektrləri müşahidə etmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • SPÉRMA

  [yun. spermo – toxum] fiziol. Erkək (insan və heyvan) tənasül vəzilərinin hasil etdiyi maye; toxum, məni

  Tam oxu »
 • SPERMATOZÓİD

  [yun. sperma (spermatos) – toxum və zoon – canlı və eidos – növ] fiziol. Kişi tənasül hüceyrəsi

  Tam oxu »
 • SPESİFİKA

  is. [lat.] Özümlük, özünə məxsusluq, yalnız ona xas olan

  Tam oxu »
 • SPİDÓMETR

  [ing. speed – sürət və yun. metreo – ölçürəm] Avtomobillərdə, motosikllərdə sürəti və keçilən məsafəni göstərən cihaz

  Tam oxu »
 • SPİ́KER

  is. [ing.] 1. Parlament sədri. 2. Boks yarışında hakimlərin qərarını tamaşaçılara bildirən hakim

  Tam oxu »
 • SPİNNİNQ

  is. [ing.] Balıq tutmaq üçün uzun tilov

  Tam oxu »
 • SPİRÁL

  is. [lat.] Buruq məftil, burulmuş məftil

  Tam oxu »
 • SPİRANT

  is. [lat.] Nəfəsli samit

  Tam oxu »
 • SPİRİT

  is. [lat.] Ölülərin ruhunu çağıran və onlarla əlaqə yarada bilən adam

  Tam oxu »
 • SPİROXÉT

  [lat. spira – əyri və yun. choete – uzun tük] Uzun spiral sap şəklində bakteriya

  Tam oxu »
 • SPİROMÉTRİYA

  is. Ağciyərin tutumunu ölçmək üsulu

  Tam oxu »
 • SPİRT

  is. [lat. spiritus] 1. Tərkibində çoxlu kraxmal və şəkər olan (buğda, kartof və s.) məhsullardan distillə yolu ilə alınan alışqan maye

  Tam oxu »
 • SPİRTLİ

  sif. 1. Tərkibində spirt olan, spirtlə hazırlanan. Spirtli içkilər. 2. Spirtdə isladılmış, spirt vurulmuş

  Tam oxu »
 • SPİRTÖLÇƏN

  is. xüs. Spirtli mayelərdə spirtin miqdarını göstərən cihaz. Spirtin dərəcəsini spirtölçənlə təyin edirlər

  Tam oxu »
 • SPONSOR

  is. [ing.] Müəyyən bir müəssisəni, layihəni və s. maliyyələşdirən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • SPONTAN

  sif. [lat.] Heç bir xarici təsir olmadan öz-özünə meydana çıxan; bədahətən

  Tam oxu »
 • SPORT

  [ing. sport] Orqanizmi möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək və insanda iradi keyfiyyətlər tərbiyə etmək məqsədilə edilən fiziki mümarisələr (gimnastika, g

  Tam oxu »
 • SPORTÇU

  is. Sportu peşə etmiş adam, müntəzəm surətdə sportla məşğul olan adam; idmançı. [Səlim:] Darülfünun sportçuları arasında özünün qüvvəti ilə məşhur idi

  Tam oxu »
 • SRAĞAGÜN

  zərf Deyilən gündən iki gün qabaq, dünəndən qabaqkı gün. Heç kəs [Rəhilənin] sözlərini eşitməsin deyə pıçıldadı: – Zəfər dayını srağagün tutublar… M

  Tam oxu »
 • SRAĞAGÜNKÜ

  zərf Srağagün olmuş, srağagünə aid. Srağagünkü iclas. Srağagünkü oyun. Srağagünkü əhvalat. – Srağagünkü turnirdə Zəki qiyamət edirdi

  Tam oxu »
 • SSENÁRİ

  [ital.] 1. Kinofilmin məzmununu təfsilatı ilə şərh edən və onun tərtibat cəhətlərini göstərən ədəbi əsər

  Tam oxu »
 • SSENARİÇİ

  is. Ssenari yazan, ssenari müəllifi

  Tam oxu »
 • SSENARİST

  is. Ssenari yazan, ssenari müəllifi

  Tam oxu »
 • SSRİ

  Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı

  Tam oxu »
 • STABİ́L

  sif. [lat.] Sabit, daimi, dəyişməz. Stabil dərslik

  Tam oxu »
 • STABİLİZÁTOR

  [lat. stabilis – sabit] xüs. 1. Hərəkət zamanı cismin sabitliyini saxlamaq üçün qurğu, cihaz. Avtomobilin stabilizatoru

  Tam oxu »
 • STABİLLİK

  is. Sabitlik, daimilik, dəyişməzlik

  Tam oxu »
 • STADİÓN

  [yun.] Sport-idman məşğələləri və oyunları üçün futbol meydançaları, qaçış yolları və tamaşaçılar üçün dairəvi tribunaları olan tikililər kompleksi

  Tam oxu »
 • STAXANOVÇU

  is. [rus. xüs. addan] Yeni texniki vasitələri yaradıcı surətdə mənimsəmiş və sosializm yarışında adi istehsal normalarını çox-çox ötüb keçən qabaqcıl

  Tam oxu »
 • STAJ

  [fr.] 1. Hər hansı bir işin, fəaliyyətin davam etdiyi müddət. Əmək stajı. İstehsalat stajı. // Hər hansı ictimai təşkilatda olma müddəti

  Tam oxu »
 • STAJÇI

  is. Praktik biliyini, iş təcrübəsini, ixtisasını artırmaq üçün bir idarə, ya müəssisəyə göndərilmiş mütəxəssis, fəhlə; təcrübəçi

  Tam oxu »
 • STAJÇILIQ

  bax stajorluq

  Tam oxu »
 • STAJKEÇƏN

  is. Təcrübə keçən şəxs

  Tam oxu »
 • STAJLI

  sif. Stajı olan

  Tam oxu »
 • STAJÓR

  [fr. stagiaire] bax stajkeçən

  Tam oxu »
 • STAJORLUQ

  is. Təcrübə keçmə; stajçılıq

  Tam oxu »
 • STANDÁRT

  [ing.] 1. Öz ölçüsünə, formasına, keyfiyyətinə görə tələbata cavab verən hər hansı bir şeyin nümunəsi

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRILMA

  “Standartlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRILMAQ

  məch. Standart (1-ci mənada) hala gətirilmək, standart şəklə salınmaq

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRMA

  1. “Standartlaşdırmaq” dan f.is. 2. Bir şey üçün məcburi standartlar müəyyən etmə, birtipli formalar tətbiq etmə

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRMAQ

  f. Hər hansı bir şey üçün standart (1-ci mənada) təyin etmək, standart şəklə salmaq. Detalları standartlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • STANDARTLIQ

  is. 1. Bir tipdə, bir ülgüdə, bir şəkildə olmaq; birtiplilik. Məmulatların standartlığı. Ölçülərin standartlığı

  Tam oxu »
 • STANİTSA

  is. [rus.] Kənd tipli yaşayış məntəqəsi

  Tam oxu »
 • STÁNSİYA

  [lat. stansia – duracaq] 1. Müəyyən marşrut üzrə hərəkət edən dəmiryol qatarlarının və digər nəqliyyat vasitələrinin dayanacağı

  Tam oxu »
 • STAPEL

  is. [holl.] Tikilməkdə olan gəminin saxlandığı yer; tərsanə

  Tam oxu »