Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SXEM

  [yun. schema – şəkil, surət] 1. Bir şeyin sistemini, quruluşunu və ya hissələri arasındakı rabitəni təsvir edən sadə çertyoj

  Tam oxu »
 • SXEMATİ́K

  sif. [yun.] 1. Sxem şəklində, sxem halında. Sxematik xəritələr. 2. Ümumi şəkildə, təfərrüatsız, çox sadə şəkildə, yığcam

  Tam oxu »
 • SXEMATİKLİK

  is. Sxematik (2-ci mənada) şeyin halı. Təsvirin sxematikliyi. Pyesin sxematikliyi

  Tam oxu »
 • SXEMATİ́ZM

  [yun.] Təfəkkürdə, bir şeyin şərhində, təsvirində bayağılıq, şablonluq. Yazıçılarımız müasir qəhrəman surətinin təsvirində bəzi sxematizmə yol verirlə

  Tam oxu »
 • SXOLASTİ́K

  sif. [yun.] 1. Sxolastikaya (1-ci mənada) aid olan, sxolastika mahiyyətində olan. Sxolastik fəlsəfə. 2

  Tam oxu »
 • SXOLÁSTİK

  1. Sxolastika (1-ci mənada) tərəfdarı. 2. Sxolastika (2-ci mənada) ilə məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • SXOLÁSTİKA

  [lat. scholasticus, əsli yun. shole – məktəb] 1. Orta əsr fəlsəfəsində kilsə ehkamlarına mücərrəd, formal məntiqi dəlillərlə haqq qazandırmaq məqsədin

  Tam oxu »
 • SICAQ

  sif. 1. İsti. 2. Mehriban, yaxın

  Tam oxu »
 • SIÇRAMA

  “Sıçramaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIÇRAMAQ

  f. 1. Atılmaq, tullanmaq, hoppanmaq. Yerindən sıçramaq. İrəliyə sıçramaq. – Əsəd sıçrayıb bir daşın dalında gizlənərək bayaq gördüyü yerə baxdı

  Tam oxu »
 • SIÇRANTI

  is. Sıçrayan, ya sıçradılan su və s. zərrəcikləri

  Tam oxu »
 • SIÇRATMA

  “Sıçratmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIÇRATMAQ

  f. Sıçramasına səbəb olmaq. Suyu sıçratmaq

  Tam oxu »
 • SIÇRAYIŞ

  is. 1. Sıçrama işi, sıçrama tərzi; yerindən hoppanma, atılma. Zərəngiz sıçrayışa hazırlanan pişik kimi özünü yığışdırdı

  Tam oxu »
 • SIÇRAYIŞLI

  sif. Sıçrayışlarla olan, sıçrayışlarla inkişaf edən, baş verən; qeyri-müntəzəm. Sıçrayışlı inkişaf

  Tam oxu »
 • SIÇRAYIŞVARİ

  sif. və zərf Sıçrayışlarla (3-cü mənada) inkişaf edən, baş verən; qeyrimüntəzəm. Sıçrayışvari inkişaf

  Tam oxu »
 • SIFIR

  is. [ər.] 1. Kəmiyyətin olmadığını göstərən “0” şəklində rəqəm işarəsi (sağ tərəfdən hər hansı bir rəqəmin yanına gətirildikdə onun on dəfə artdığını

  Tam oxu »
 • SIĞA

  is. [ər.] köhn. 1. Kiçik uşaqlar. 2. Yetimlər

  Tam oxu »
 • SIĞAL

  is. [ər. seyqəl] 1. Bir şeyin üzərinə əlini yavaş-yavaş gəzdirmək və ya ona xəfif-xəfif toxundurmaqla öz sevgisini, nəvazişini göstərmə

  Tam oxu »
 • SIĞALLAMA

  “Sığallamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIĞALLAMAQ

  f. Əllərini, barmaqlarını bir şeyin üzərində xəfifcə gəzdirərək onu hamar şəklə salmaq, düzəltmək; tumarlamaq

  Tam oxu »
 • SIĞALLANMA

  “Sığallanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIĞALLANMAQ

  qayıd. Özünə sığal, yaraşıq vermək, gözə xoş, gözəl görünmək üçün saçlarına, üz-gözünə, üst-başına səliqə vermək

  Tam oxu »
 • SIĞALLI

  sif. Hamar, sığal çəkilmiş kimi olan; səliqəli. Sığallı saçlar. – Yuyundun, darandın, qarlar kimi saf; Tellərin sığallı, gözlərin şəffaf

  Tam oxu »
 • SIĞINACAQ

  is. Sığınılacaq yer, daldalanmağa yarar yer; daldanacaq; sığıncaq. Partizanlar … özlərinə sığınacaq bir yer düzəltdilər

  Tam oxu »
 • SIĞINAQ

  is. Sığınılacaq yer, daldalanmağa yarar yer; daldanacaq; sığıncaq. Partizanlar … özlərinə sığınacaq bir yer düzəltdilər

  Tam oxu »
 • SIĞINCAQ

  bax sığınaq. Bu dağ başındakı möhtəşəm qala; Olmuş sığıncağı qəhrəmanların. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • SIĞINMA

  “Sığınmaq”dan f.is. Dara qocanın etinasızlığına və heyvanın ona sığınmasına heyrət edərək hiddətlə: – Qoca! – deyir, – sən kimsən? Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • SIĞINMAQ

  f. Bir təhlükədən etibarlı bir yerdə gizlənmək və ya birinə pənah gətirmək, himayəsi altına girmək; daldalanmaq

  Tam oxu »
 • SIĞIR

  is. 1. Qaramal. [Çopo:] Piyaləni qaldırdım, yavaş səslə: – Sənin şərəfinə, – dedim, – xoşbəxt olaq, qəbilə sığırları kök, itləri itidişli olsun! Çəmən

  Tam oxu »
 • SIĞIRÇI

  is. Mal-qara çobanı; naxırçı. [Sona xanım:] …Xalça burda qalıbdır. Yerdən qalxıb gəldim götürəm ki, tezdən sığırçıya, buzovçuya rast gəlib aparmasın

  Tam oxu »
 • SIĞIRÇIN

  is. Quşların sərçəkimilər dəstəsindən olan, tündtüklü, oxuyan, köçəri quş. Sığırçınlar səhərçağı gələr, budaqlara qonub səslənər, baharın müjdəsini gə

  Tam oxu »
 • SIĞIRDİLİ

  is. bot. Ətirli yağ verən otbitki. Sığırdili … alaq otlarındandır. Pipepə oxşar ətirli yağı vardır. M

  Tam oxu »
 • SIĞIRQUYRUĞU

  is. bot. Kök ətrafında bölüm-bölüm yarpaqları olan ikiillik ot-bitki

  Tam oxu »
 • SIĞIŞDIRILMA

  “Sığışdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIĞIŞDIRILMAQ

  məch. Yerləşdirilmək, zorla sığdırmaq

  Tam oxu »
 • SIĞIŞDIRMA

  “Sığışdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIĞIŞDIRMAQ

  f. 1. Yerləşdirmək, güclə sığdırmaq. [Şair Ərəstun Şiraslana dedi:] …[Ağbulağın işlərini] heç balaca bir şerə sığışdırmaq olarmı, şair? S

  Tam oxu »
 • SIĞIŞMA

  “Sığışmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIĞIŞMAQ

  bax sığmaq. Geyib əsgər paltarını, silahlandı qəhrəman; Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • SIĞMA

  “Sığmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIĞMAQ

  f. Yerləşmək, girə bilmək. [Məhəmmədcəfərin] portfeli o qədər dolmuşdu ki, qoltuğuna sığmayırdı. Qantəmir

  Tam oxu »
 • SIĞMAZ

  f.sif. Bir araya sığışa bilməyən, bir araya sığışmaz, uyuşmaz. Ömür sürən bəxtiyar; Pozulmasın düz ilqar; Sığmaz bu dünyalara; Könlümdəki arzular

  Tam oxu »
 • SIĞORTA

  is. Təbii fəlakət və bədbəxt hadisə nəticəsində zərər görmüş şəxsə və ya təşkilata xüsusi təşkilat tərəfindən müntəzəm olaraq pul vermək vasitəsilə zə

  Tam oxu »
 • SIĞORTAÇI

  is. Sığorta idarəsi işçisi

  Tam oxu »
 • SIĞORTALI

  sif. 1. Sığorta edilmiş. 2. məc. Əmniyyət altına alınmış; təminatlı

  Tam oxu »
 • SIX

  sif. 1. Ağacları, budaqları, yarpaqları və s. bir-birinə çox yaxın, bitişik. Sıx meşə. Sıx kol. Sıx çəmən

  Tam oxu »
 • SIX-SIX

  zərf və sif. 1. Çox sıx, bir-birinə çox yaxın, bitişik. Sıx-sıx kollar. Ağaclar sıxsıx əkilmişdir. 2

  Tam oxu »
 • SIXAC

  is. Bir şeyi sıxmaq, sıxıb saxlamaq üçün alət, qurğu

  Tam oxu »
 • SIXCALAMA

  “Sıxcalamaq”dan f.is

  Tam oxu »