Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SKAFÁNDR

  is. [fr.] 1. Dalğıc geyimi. 2. Stratonavt geyimi. 3. Kosmos uçuşları üçün geyim

  Tam oxu »
 • SKAMYÁ

  [rus.] Üstündə oturmaq üçün dayaqlar üzərində düzəldilmiş söykənəcəkli kürsü. Bir ağacın altında skamyanın üstünə; Qəzet salıb oturmuş bir gözəl sarış

  Tam oxu »
 • SKARLATİ́N

  [ital. scarlattina – qıpqırmızı] tib. Boğazda ağrı və bədəndə qırmızı səpgilər şəklində təzahür edən, əksəriyyətlə uşaqları tutan çox yoluxucu xəstəli

  Tam oxu »
 • SKELÉT

  [yun. skeleton – qurumuş bədən] 1. İnsan və onurğalı heyvan bədəninin əsasını, gövdəsini təşkil edən sümüklərin hamısı bir yerdə

  Tam oxu »
 • SKÉPTİK

  is. [yun.] 1. Skeptisizm tərəfdarı. 2. Hər şeydən şübhələnən adam, hər şeyə şübhə ilə baxan adam; şəkkak

  Tam oxu »
 • SKEPTİSİ́ZM

  [yun. skepsis – baxma] 1. Obyektiv varlığın insan tərəfindən gerçək dərk edilə bilməsini inkar edən idealist fəlsəfi cərəyan

  Tam oxu »
 • SKETÇ

  is. [ing.] Estrada üçün yazılmış kiçik məzhəkə

  Tam oxu »
 • SKİFLƏR

  Eramızdan əvvəl VII əsrdən eramızın III əsrinə qədər Qara dənizin şimalında yaşamış müxtəlif köçəri xalqların ümumi adı

  Tam oxu »
 • SKİPİDÁR

  [rus.] İynəyarpaqlı ağacların qatranından hasil edilən kəskin iyli, rəngsiz və sarımtıl rəngli maye maddə (təbabətdə, lak-boya emalında işlənir)

  Tam oxu »
 • SKLÉRA

  is. [yun.] Göz almasının qeyrişəffaf xarici qişası

  Tam oxu »
 • SKLERİ́T

  is. Göz ağı qişasının iltihabı

  Tam oxu »
 • SKLERÓZ

  [yun. skleros – bərk] Bədənin müxtəlif orqanlarında bu və ya digər spesifik elementin azalması və onu birləşdirici sərt toxuma əvəz etməsi nəticəsində

  Tam oxu »
 • SKLEROZLU

  sif. Sklerozu olan

  Tam oxu »
 • SKRİ́PKA

  [rus.] Diapazon cəhətcə ən yüksək olan, yayla çalınan dördsimli musiqi aləti. Daşıdığı adından bəlli olduğu kimi, simli orkestrin tərkibi yalnız simli

  Tam oxu »
 • SKRİPKAÇALAN

  is. Skripkada çalan musiqiçi

  Tam oxu »
 • SKRİPKAÇI

  is. Skripkada çalan musiqiçi

  Tam oxu »
 • SKÚMBRİYA

  is. [yun.] Dəniz balığı

  Tam oxu »
 • SKÚTER

  is. [ing.] Daxiliyanma mühərriki ilə işləyən bir yerli idman qayığı

  Tam oxu »
 • SLÁLOM

  is. [norveç.] Dağ-xizək idmanında qarlı dağ enişində bayraqlarla göstərilmiş “qapılardan” keçməklə dolanbac yolun qət edilməsi

  Tam oxu »
 • SLAVYANİ́ZM

  is. dilç. 1. Hər hansı bir slavyan dilindən qeyri-slavyan dilinə keçmiş söz və ya ifadə. 2. Qədim slavyan dilindən rus dilinə keçmiş söz və ya ifadə

  Tam oxu »
 • SLAVYÁNLAR

  cəm Avropada yaşayan, dil və mədəniyyətcə bir-birinə yaxın böyük xalqlar qrupu. Slavyanlar üç qola bölünür: şərqi slavyanlar (ruslar, ukraynalılar, be

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞDIRMA

  “Slavyanlaşdırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞDIRMAQ

  f. Dil, adət cəhətdən slavyan etmək; slavyan xarakteri, şəkli vermək

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞMA

  “Slavyanlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞMAQ

  f. Dil və adət və s. cəhətdən slavyan olmaq

  Tam oxu »
 • SLAVYANLAŞMIŞ

  f.sif. Dil, adət və s. cəhətdən slavyan olmuş

  Tam oxu »
 • SLAVYANŞÜNAS

  is. Slavyanşünaslıq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • SLAVYANŞÜNASLIQ

  is. Slavyan dillərini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini, tarixini, onların adətlərini tədqiq edən elmlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • SLAYD

  is. [ing.] Proyeksiya fanarı vasitəsilə göstərilmək üçün şüşə və s. üzərinə salınan şəkil

  Tam oxu »
 • SLƏNQ

  is. [ing.] Jarqon

  Tam oxu »
 • SLOVAKCA

  sif. və zərf Slovak dilində. Slovakca əsər. Slovakca danışmaq

  Tam oxu »
 • SLOVÁKLAR

  cəm Çexoslovakiya Respublikasının tərkibinə daxil olan Slovakiyanın əsas əhalisini təşkil edən qərbi slavyan xalqı

  Tam oxu »
 • SLOVENCƏ

  sif. və zərf Sloven dilində. Slovencə danışmaq

  Tam oxu »
 • SLOVÉNLƏR

  cəm Yuqoslaviyanın tərkibinə daxil olan Sloveniyanın əsas əhalisini təşkil edən cənubi slavyan xalqı

  Tam oxu »
 • SMETA

  is. Nəzərdə tutulan çıxar və gəlirin hesablanması; bir şeyin təxmini hesablanması. Smeta tutmaq. – Tikintinin layihə və smetası dövlət tərəfindən təsd

  Tam oxu »
 • SMETAN

  [rus. сметана] bax xama. Vera smetanı təzəcə soyumuş isti kartofun üstünə töküb qaşıqla əzir və yeyirdi

  Tam oxu »
 • SNÁYPER

  [ing. sniper] Mahir atıcı, sərrast nişançı. Qeyri-ixtiyari olaraq mən [cavanı] sərhəd boyunda keşikdə və ya cəbhədə snayper səngərində təsəvvür etdim

  Tam oxu »
 • SOBA

  is. Mənzili qızdırmaq, üstündə xörək bişirmək üçün damdan hörülmüş və ya metaldan qayrılmış qurğu; peç

  Tam oxu »
 • SÓDA

  1. Texnikada, təbabətdə və məişətdə geniş işlənən bəzi natrium duzları karbohidratlarının adı. 2. Təbabətdə və aşpazlıqda işlədilən ağ toz şəklində na

  Tam oxu »
 • SOFÁ

  [fr. sofa, əsli ər.] Alçaq qoltuğu və söykənəcəyi olan yumşaq divan

  Tam oxu »
 • SOFİ

  is. [ər., əsli yun.] 1. Təsəvvüfə mənsub adam, təsəvvüflə məşğul olan adam (bax təsəvvüf). // Dini ehkamlardan əsla kənara çıxmayan adam; zahid, dinda

  Tam oxu »
 • SOFİLİK

  is. Dindarlıq, zahidlik

  Tam oxu »
 • SOFİ́ST

  [yun. sophistes] 1. Eramızdan əvvəl V-IV əsrlərdə: əsas diqqəti etika, siyasət, idrak nəzəriyyəsi məsələlərinə verən və öz fikirlərini məntiqi dəlillə

  Tam oxu »
 • SOFİ́STİKA

  1. Sofistlərin nəzəriyyəsi (bax sofist 1-ci mənada). 2. kit. Sofizmlərə əsaslanan mühakimələr, dəlillər, sübutlar; adamı yanılda biləcək sözlər; boş v

  Tam oxu »
 • SOFİZM

  [yun. sophisma] Məntiqcə (zahirən) düzgün görünə bilən, həqiqətdə isə düzgün olmayıb qəsdən adamı yanılda bilən hökm, iddia; səfsətə

  Tam oxu »
 • SOFU

  is. [ər.] Hər şeydən iyrənən, şübhələnən, çəkinən; vasvası adam

  Tam oxu »
 • SOĞAN

  is. Bostan bitkisi və bu bitkinin lüləşəkilli yeməli yarpaqları və qat-qat qabıqlardan ibarət kökü. Baş soğan

  Tam oxu »
 • SOĞANAQ

  is. bot. 1. Bəzi bitkilərin gövdələrinin qalınlaşmış, çox vaxt yumrulaşmış hissəsi. Lalə soğanağı. Zanbağın soğanağı

  Tam oxu »
 • SOĞANBOZBAŞI

  is. Ət əvəzinə yağda qızardılmış soğanla bişirilən duru xörək; bozbaş. …Hətta soğan belə yox idi ki, Fatma soğanbozbaşı bişirə

  Tam oxu »
 • SOĞANÇA

  is. Yağda qızardılmış soğan. Soğança hazırlamaq. – [Fərrux:] Mənzər, soğançanı ayrı qızart, özünü də çox elə

  Tam oxu »