Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SU

  is. 1. Dənizləri, gölləri, çayları, bulaqları əmələ gətirən və hidrogenlə oksigenin kimyəvi birləşməsindən ibarət olan şəffaf rəngsiz maye

  Tam oxu »
 • SUAXAN

  is. Keçmişdə: çimmək üçün evlərin küncündə düzəldilən xüsusi yer. [Arvad] qazanda su qoyub qızdırdıqdan sonra Kəbleyini suaxanda yuyundurub yatırdır

  Tam oxu »
 • SUAL

  is. [ər.] 1. Bir şey haqqında cavab, məlumat almaq üçün müraciət etmə, soruşma; sorğu. Sualla müraciət etmək

  Tam oxu »
 • SUAL-CAVAB

  bax sorğu-sual. Sualcavab başlandı. Sual-cavab uzun çəkdi. Sualcavab zamanı. – Bu sual-cavabdan sonra tamam pərt olmuş “ovçu” çaşqın-çaşqın yanyörəsin

  Tam oxu »
 • SUALBAZ

  sif. [ər. sual və fars. …baz] Yerli-yersiz sual verməyi sevən adam; sualçı. Bu zaman həmən sualbaz Şirəliyə yaxınlaşdı

  Tam oxu »
 • SUALÇI

  bax sualbaz

  Tam oxu »
 • SUALEDİCİ

  sif. Sual ifadə edən; suallı. Sualedici gözlər. Sualedici baxış. – Diqqətlə, sualedici nəzərlərlə Ulduzun gözlərinə baxan qoca qadının birdən dodaqlar

  Tam oxu »
 • SUALLI

  bax sualedici. Hacı Rəsul Tahirzadənin suallı baxışını görüb əllaməlik büruzə vermək istədi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • SUALTI

  sif. 1. Suyun altında olan, icra edilən, su səviyyəsindən aşağıda olan. Sualtı daşlar. Sualtı axtarışlar

  Tam oxu »
 • SUAŞIRAN

  is. tex. Artıq suyun axıb getməsi üçün bəndin divarlarında düzəldilən hidrotexniki qurğu, deşik, pəncərə, boru və s

  Tam oxu »
 • SUAŞIRI

  is. Çayda suyun iti axdığı yer

  Tam oxu »
 • SUAYIRICI

  is. coğr. Çay hövzələrini, yəni suların axımını iki əks istiqamətə ayıran təpə, xətt. Suayırıcıdan axan çaylar

  Tam oxu »
 • SUBASAN

  bax çaybasar. Subasan çəmən. – Qoy yamyaşıl məxmər geysin hər biçənək, hər zəmi; Körpə ceyran düzə gəlsin subasarı görəndə

  Tam oxu »
 • SUBASAR

  bax çaybasar. Subasan çəmən. – Qoy yamyaşıl məxmər geysin hər biçənək, hər zəmi; Körpə ceyran düzə gəlsin subasarı görəndə

  Tam oxu »
 • SUBAY

  sif. Evlənməmiş. Subay oğlan. Subay qız

  Tam oxu »
 • SUBAYLIQ

  is. Subay olma, əri və ya arvadı olmama, subay adamın vəziyyəti. Subaylıq sultanlıqdır. (Ata. sözü). [İlyas:] Əzizim, mən subaylıqda da xörəkdən, isti

  Tam oxu »
 • SUBAYSAYAĞI

  sif. və zərf Subayda olduğu kimi, subay kimi. Subaysayağı süfrə. Subaysayağı yaşamaq

  Tam oxu »
 • SUBSTÁNSİYA

  [lat. substantia] fəls. Bütün əşya və hadisələrin ilk əsası, mahiyyəti, məğzi

  Tam oxu »
 • SUBSTANTİVLƏŞMƏ

  is. dilç. Digər nitq hissələrinin isim kateqoriyasına keçməsi; isimləşmə. Sifətin substantivləşməsi

  Tam oxu »
 • SUBSTANTİVLƏŞMƏK

  f. dilç. İsim kateqoriyasına keçmək; isimləşmək

  Tam oxu »
 • SUBTROPİ́K

  sif. Subtropik sahəyə aid, subtropikdə olan. Subtropik iqlim. – Elə subtropik bitki yoxdur ki, Azərbaycanda yetişməsin

  Tam oxu »
 • SUBTRÓPİKLƏR

  [lat. sub – alt və yun. tropikos] cəm Yer kürəsinin tropik qurşaqla mötədil qurşaq arasında aralıq vəziyyət tutan iki fiziki-coğrafi zona

  Tam oxu »
 • SUBURAXICI

  is. tex. Suyu su anbarından su kəmərlərinə, suvarma və ya gəmiçilik kanallarına buraxmaq üçün qurğu

  Tam oxu »
 • SUBYÉKT

  is. [lat. subjectum] 1. fəls. Xarici aləmi (obyekti) dərk edən və öz əməli fəaliyyətində, işində ona təsir edən şəxs

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİV

  sif. [lat.] Subyektə, şəxsə, şəxsiyyətə aid olan, onunla bağlı olan, ondan asılı olan. Subyektiv səbəblər

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVİ́ST

  is. Subyektivizm (1-ci mənada) tərəfdarı

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVİ́ZM

  [lat.] 1. Maddi aləmin obyektiv varlığını inkar edən idealist fəlsəfi cərəyan. 2. Burjua sosiologiyasında: cəmiyyətin inkişafının obyektiv qanunlara ə

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVLİK

  is. 1. Ancaq bir subyektə, şəxsə, fərdə aid olma; şəxsi, fərdi. Görüşlərin subyektivliyi. 2. Bir şeyə həddən artıq subyektiv münasibət, qeyri-obyektiv

  Tam oxu »
 • SUCUQ

  is. 1. İçərisinə fındıq, qoz, şabalıd və s. doldurulmuş kolbasa şəkilli şirniyyat növü. İçində şabalıd, fındıqla üzüm; Qozlu sucuqlardan beş-altı düzü

  Tam oxu »
 • SUÇ

  is. köhn. Günah, təqsir. [Xəyyam:] İçsə o, bir suçmu bizim içməmiz; Qorxusu yox, sən də gəl iç, ey əziz

  Tam oxu »
 • SUÇƏKƏN

  is. Suyu canına çəkən, hopduran kağız. // Suçəkən (suqurudan) kağız – bax suçəkən

  Tam oxu »
 • SUÇİÇƏYİ

  is. tib. Yoluxucu uşaq xəstəliyi

  Tam oxu »
 • SUÇİLƏYƏN

  bax susəpən. …Mehtər əlində xəlbir, üzü samanlı; birinin əlində süpürgə, suçiləyən və Gülpəri də gəlirlər

  Tam oxu »
 • SUÇLU

  sif. köhn. Təqsiri, günahı olan; müqəssir

  Tam oxu »
 • SUÇU

  is. 1. Keçmişdə dalında və ya başqa bir vasitə ilə su daşıyıb əhaliyə satan adam. Küçələrdə arabaçılar, suçular və qeyri qəsəbə əhli o yan-bu yana yer

  Tam oxu »
 • SUDAŞIYAN

  is. 1. bax suçu 1-ci mənada. 2. İçmək, sulamaq, işlətmək və s. üçün su aparan, su daşıyan maşın və s

  Tam oxu »
 • SUDUR

  bax suluq 1-ci mənada. Ayaqlarının altı yəqin sudur olmuşdur. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • SUDURLAMA

  “Sudurlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SUDURLAMAQ

  f. Sudur əmələ gəlmək, suluqlamaq

  Tam oxu »
 • SUF

  is. zool. Xanı balığı fəsiləsindən qiymətli bir balıq

  Tam oxu »
 • SUFBALIĞI

  is. zool. Xanı balığı fəsiləsindən qiymətli bir balıq

  Tam oxu »
 • SUFƏRƏSİ

  bax cüllüt

  Tam oxu »
 • SUFİ

  is. [ər.] 1. Təsəvvüflə məşğul olan adam; mistik. 2. Dindən, dini göstərişlərdən əsla kənara çıxmayan adam; zahid

  Tam oxu »
 • SUFLYÓR

  [fr. souffleur] Artistlərə suflyorluq edən teatr işçisi. [Oqtay:] Xaspolad, haydı, sən də get, suflyordan kitabı al, sözlərinə bax

  Tam oxu »
 • SUFLYORLUQ

  is. Tamaşa zamanı aktyorlara rolların sözlərini yavaşcadan söyləmə. □ Suflyorluq etmək – tamaşa zamanı aktyorlara rollarının sözlərini demək

  Tam oxu »
 • SUGÜLÜ

  is. bot. Sulaq yerlərdə bitən, bəzi hallarda çiçək açan bitki

  Tam oxu »
 • SUXARI

  [rus. сухари] Qurudulmuş çörək tikəsi. Çörəyi suxarı eləmək. Suxarı qurutmaq. // Quru peçenye növü. Uşaqlar dinməzsöyləməz, xırpa-xırpla suxarı çeynəm

  Tam oxu »
 • SUİ-İSTİFADƏ

  [ər.] : sui-istifadə etmək – bir şeyin və ya bir adamın zərərinə işləmək. Vəzifəsindən sui-istifadə etmək

  Tam oxu »
 • SUİ-QƏSD

  is. [ər.] Birinin canına qəsd etmək, birini öldürmək və ya yaralamaq qəsdində olma. Rənaya qarşı düzəldilən sui-qəsd Nizamini hər şeydən çox düşündürü

  Tam oxu »
 • SUİ-QƏSDÇİ

  is. Sui-qəsd edən, sui-qəsd hazırlayan. Vəsiqələrdən ən əhəmiyyətlisi suiqəsdçilərin ingilis konsuluna yazdığı məktub idi

  Tam oxu »