Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • STABİ́L

  sif. [lat.] Sabit, daimi, dəyişməz. Stabil dərslik

  Tam oxu »
 • STABİLİZÁTOR

  [lat. stabilis – sabit] xüs. 1. Hərəkət zamanı cismin sabitliyini saxlamaq üçün qurğu, cihaz. Avtomobilin stabilizatoru

  Tam oxu »
 • STABİLLİK

  is. Sabitlik, daimilik, dəyişməzlik

  Tam oxu »
 • STADİÓN

  [yun.] Sport-idman məşğələləri və oyunları üçün futbol meydançaları, qaçış yolları və tamaşaçılar üçün dairəvi tribunaları olan tikililər kompleksi

  Tam oxu »
 • STAXANOVÇU

  is. [rus. xüs. addan] Yeni texniki vasitələri yaradıcı surətdə mənimsəmiş və sosializm yarışında adi istehsal normalarını çox-çox ötüb keçən qabaqcıl

  Tam oxu »
 • STAJ

  [fr.] 1. Hər hansı bir işin, fəaliyyətin davam etdiyi müddət. Əmək stajı. İstehsalat stajı. // Hər hansı ictimai təşkilatda olma müddəti

  Tam oxu »
 • STAJÇI

  is. Praktik biliyini, iş təcrübəsini, ixtisasını artırmaq üçün bir idarə, ya müəssisəyə göndərilmiş mütəxəssis, fəhlə; təcrübəçi

  Tam oxu »
 • STAJÇILIQ

  bax stajorluq

  Tam oxu »
 • STAJKEÇƏN

  is. Təcrübə keçən şəxs

  Tam oxu »
 • STAJLI

  sif. Stajı olan

  Tam oxu »
 • STAJÓR

  [fr. stagiaire] bax stajkeçən

  Tam oxu »
 • STAJORLUQ

  is. Təcrübə keçmə; stajçılıq

  Tam oxu »
 • STANDÁRT

  [ing.] 1. Öz ölçüsünə, formasına, keyfiyyətinə görə tələbata cavab verən hər hansı bir şeyin nümunəsi

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRILMA

  “Standartlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRILMAQ

  məch. Standart (1-ci mənada) hala gətirilmək, standart şəklə salınmaq

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRMA

  1. “Standartlaşdırmaq” dan f.is. 2. Bir şey üçün məcburi standartlar müəyyən etmə, birtipli formalar tətbiq etmə

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRMAQ

  f. Hər hansı bir şey üçün standart (1-ci mənada) təyin etmək, standart şəklə salmaq. Detalları standartlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • STANDARTLIQ

  is. 1. Bir tipdə, bir ülgüdə, bir şəkildə olmaq; birtiplilik. Məmulatların standartlığı. Ölçülərin standartlığı

  Tam oxu »
 • STANİTSA

  is. [rus.] Kənd tipli yaşayış məntəqəsi

  Tam oxu »
 • STÁNSİYA

  [lat. stansia – duracaq] 1. Müəyyən marşrut üzrə hərəkət edən dəmiryol qatarlarının və digər nəqliyyat vasitələrinin dayanacağı

  Tam oxu »
 • STAPEL

  is. [holl.] Tikilməkdə olan gəminin saxlandığı yer; tərsanə

  Tam oxu »
 • STARŞİNÁ

  [rus.] 1. Sovet Ordusunun kiçik komanda heyətində ən yüksək rütbə. Rota starşinası. – Kəyan bölüyə tamaşa etməklə elə məşğuldu ki, starşinanın yaxınla

  Tam oxu »
 • START

  [ing.] 1. Müəyyən məsafə üzrə idman yarışlarının başlanma momenti, vaxtı. □ Start götürmək – yarışda qaçışa, üzməyə və s

  Tam oxu »
 • STARTÇI

  is. idm. Start (1-ci mənada) siqnalı verən hakim

  Tam oxu »
 • STASİONÁR

  [lat. stationarius] 1. Daim, həmişə bir yerdə olan, yerini dəyişməyən, bir yerdən başqa yerə köçməyən idarə, müəssisə və s

  Tam oxu »
 • STATİ́K

  sif. [yun.] 1. Statikaya aid. 2. Sabit, hərəkətsiz, inkişafsız (dinamik ziddi)

  Tam oxu »
 • STÁTİKA

  [yun. statos – duran, dayanan] 1. Mexanikanın, cisimlərin güc təsiri altında tarazlıq şərtlərindən bəhs edən bölməsi

  Tam oxu »
 • STATİ́ST

  [yun.] Səhnədə ikinci dərəcəli, sözsüz rolları oynayan, kütləvi səhnələrdə iştirak edən aktyor

  Tam oxu »
 • STATİ́STİKA

  [lat. status – vəziyyət] 1. İnsan cəmiyyətinin və xalq təsərrüfatının inkişafında kəmiyyət dəyişikliklərini öyrənən və bu sahədə əldə edilən məlumatı

  Tam oxu »
 • STATOR

  is. [lat.] Maşınları və turbinləri hərəkətə gətirən mexanizm

  Tam oxu »
 • STATUS

  is. [lat.] Vətəndaşın, hüquqi şəxsin vəziyyəti

  Tam oxu »
 • STELLAJ

  is. [alm.] Bir şeyi dikinə qoyub saxlamaq üçün mebel, qəfəsə

  Tam oxu »
 • STEND

  [ing.] 1. Nümayiş etdirmək üçün üzərinə eksponatlar qoyulan lövhə, dəzgah, piştaxta. Sərgi stendləri

  Tam oxu »
 • STENOQRAFÇI

  is. Stenoqrafiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • STENOQRÁFİYA

  [yun. stenos – sıx və grapho – yazıram] Ağızdan çıxan sözləri olduğu kimi xüsusi işarələr və ixtisarlarla cəld yazma üsulu

  Tam oxu »
 • STENOQRAFLAMA

  “Stenoqraflamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • STENOQRAFLAMAQ

  f. Stenoqrafiya üsulu ilə yazmaq, stenoqrafiyasını götürmək

  Tam oxu »
 • STEREOMÉTRİYA

  [yun. stereos – məkan və metreo – ölçürəm] Həndəsənin, həndəsi fiqurların (xətt, cisim, səth) fəzada vəziyyətindən bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • STEREOSKÓP

  [yun. stereos – məkan və skopeo – baxıram] Hər iki gözlə baxdıqda iki eyni şəkli bir şəkil kimi göstərən cihaz

  Tam oxu »
 • STEREOTİ́P

  [yun. stereos – bərk və typos – iz] mətb. Metal, rezin və s. lövhəcik üzərinə keçirilmiş mətbəə naboru surəti (çoxtirajlı və təkrar nəşr çap etmək üçü

  Tam oxu »
 • STERİ́L

  sif. [lat.] Sterilizasiya yolu ilə mikroorqanizmləri məhv edilmiş, mikroblardan təmizlənmiş; mikrobsuz

  Tam oxu »
 • STERİLİZÁSİYA

  [lat.] Suda qaynatma, filtrdən keçirmə və ya kimyəvi maddələrin təsirilə mikroorqanizmlərin məhv edilməsi; mikrobsuzlaşdırılma

  Tam oxu »
 • STERİLİZÁTOR

  [lat.] 1. Sterilizasiya üçün aparat, cihaz. Şprislər üçün sterilizator. 2. Sterilizasiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • STERİLİZƏ

  sterilizə etmək – bax sterilləşdirmək 1-ci mənada. Yeyinti məhsullarını sterilizə etmək. Konservləri sterilizə etmək

  Tam oxu »
 • STERİLLƏŞDİRMƏ

  “Sterilləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • STERİLLƏŞDİRMƏK

  f. 1. Mikrobsuzlaşdırmaq, mikroorqanizmləri məhv etmək, sterilizə etmək. Konservləri sterilləşdirmək

  Tam oxu »
 • STÉRLİNQ

  [ing.] İngiltərə qızıl və gümüş pullarının qanuni standart meyarı

  Tam oxu »
 • STİ́L

  [fr. style] bax üslub

  Tam oxu »
 • STİLİ́STİKA

  [fr., əsli yun.] 1. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin, bədii əsərlərin dil xüsusiyyətlərini və ifadə vasitələrini öyrənən bölməsi; üslubiyyat

  Tam oxu »
 • STİ́MUL

  [lat. stimulus] Həvəs və maraq oyadıcı amil, vadaredici səbəb. Əmək məhsuldarlığını yüksəldən stimul

  Tam oxu »