Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SE

  “S” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • SEÁNS

  [fr.] Bir işin icrasının arasıkəsilmədən davam etdiyi müddət, vaxt. Kinoya gündüz seansına bilet almaq

  Tam oxu »
 • SEÇİCİ

  is. Seçkidə iştirak edən, yaxud seçkidə iştirak etməyə hüququ olan adam. [Katib] qısa bir çıxış etdikdən sonra seçicilərin görüşünə gəlmiş namizəd bar

  Tam oxu »
 • SEÇİLƏN

  f.sif. 1. Seçki nəticəsində seçilmiş. Seçilən namizədlər. // İs. mənasında. Akademiyaya seçilənlər. Seçilənlər arasında cavanlar çoxdur

  Tam oxu »
 • SEÇİLMƏ

  “Seçilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SEÇİLMƏK

  məch. 1. Səsvermə nəticəsində üstünlük almaq. İclasa sədr seçilmək. 2. Hər hansı xüsusiyyətinə, keyfiyyətinə və s

  Tam oxu »
 • SEÇİLMİŞ

  1. f.sif. Səsvermə nəticəsində üstünlük verilmiş, intixab edilmiş. Qurultaya seçilmiş nümayəndələr. 2

  Tam oxu »
 • SEÇİM

  is. 1. Seçib götürmə. 60-cı illərdə … yazıçılar indi mövzu seçimində, yaradıcılıq axtarışlarında nisbətən sərbəst idilər

  Tam oxu »
 • SEÇKİ

  is. Hər hansı bir vəzifəni yerinə yetirmək üçün səsvermə yolu ilə deputat və s. seçmə (bu mənada əsasən cəmdə işlənir)

  Tam oxu »
 • SEÇKİQABAĞI

  sif. Seçkilərin yaxınlaşması ilə əlaqədar olan, yaxınlaşan seçkilər şərəfinə olan, seçkidən qabaq olan

  Tam oxu »
 • SEÇKİLİ

  sif. Seçki ilə olan, seçilən. Seçkili vəzifə

  Tam oxu »
 • SEÇMƏ₁

  1. “Seçmək”dən f.is. 2. sif. Oxşarları, bənzərləri arasında ən yaxşısı, ən əlası, ən gözəli, ən xoşa gələni; əla, ən yaxşı

  Tam oxu »
 • SEÇMƏ₂

  is. Saçma, qırma. Məni oğru bilib seçməni qarnıma doldurar. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • SEÇMƏ-SEÇMƏ

  sif. Ən yaxşı, ən seçilmiş. Məclisə seçmə-seçmə adamlar gəldilər. – [Mehdiqulu:] Kəndin seçmə-seçmə oğlanlarını uşaq kimi iclasdan bayıra tökürəm

  Tam oxu »
 • SEÇMƏK

  f. 1. Hər hansı bir əlamətinə görə çoxları arasından birini bəyənib ayırmaq, ona üstünlük vermək. Zövqünə görə parça seçmək

  Tam oxu »
 • SEGAH

  is. [fars.] mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. Məclisin dalından kamança səsi eşidilir

  Tam oxu »
 • SEHR

  is. [ər.] 1. Köhnə mövhumi təsəvvürlərə görə, guya insanlara və təbiətə təsir yetirməyə qadir olan ecazkar üsullar: ovsun, cadu, gözbağlayıcılıq

  Tam oxu »
 • SEHRBAZ

  is. [ər. sehr və fars. …baz] Sehrbazlıqla məşğul olan adam; ovsunçu, gözbağlayıcı. Bu sehrbaza zirək, sağlam, gənc bir köməkçi lazımdı

  Tam oxu »
 • SEHRBAZLIQ

  is. Sehrbazın işi, məşğələsi, ovsunçuluq, gözbağlayıcılıq

  Tam oxu »
 • SEHRKAR

  sif. [ər. sehr və fars. …kar] 1. Bax sehrbaz. [Əbülhəsənbəy:] Ah, bu qız nə qədər sehrkar bir qız imiş

  Tam oxu »
 • SEHRKARLIQ

  is. 1. bax sehrbazlıq. 2. məc. Məftunedicilik, füsunkarlıq, fövqəladə gözəllik. Qılınc çəkdi hüsnün sehrkarlığı; Xan danışa bilmir, susur lal kimi

  Tam oxu »
 • SEHRLƏMƏ

  “Sehrləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SEHRLƏMƏK

  f. 1. Ovsunlamaq. Artıq ikinci dəfə idi ki, maral [ovçunu] bu cür sehrləyirdi. Ə.Məmmədxanlı. 2. məc

  Tam oxu »
 • SEHRLƏNMƏ

  “Sehrlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SEHRLƏNMƏK

  məch. 1. bax ovsunlanmaq. [Ayna] artıq tamamilə sehrlənmişdi. Ə.Məmmədxanlı. 2. məc. Valeh olmaq, məftun olmaq, vəcdə gəlmək

  Tam oxu »
 • SEHRLİ

  sif. 1. Ovsunlu, ovsunlanmış, sehrlənmiş (nağıllarda). Sehrli xalat. Sehrli papaq. // məc. Əsrarəngiz, fantastik, sanki xəyal aləmində cərəyan edən

  Tam oxu »
 • SEX

  [alm. seche] 1. Sənaye müəssisəsinin, istehsal prosesinin müəyyən sahəsilə məşğul olan şöbəsi. Sex ustası

  Tam oxu »
 • SEKÁM

  is. [fr.] Rəngli televiziyanın yaddaşlı ardıcıl sistemi

  Tam oxu »
 • SEKRÉSİYA

  [lat. secretio – ifraz] fiziol. Vəzilərin orqanizmin fizioloji fəaliyyətinə lazım olan şirələri hazırlayıb ifrazetmə prosesi

  Tam oxu »
 • SEKRÉT

  [lat. secretus – ayrılmış] fiziol. İnsan və heyvan bədənində vəzilərin hazırladığı maddə (mədə şirəsi, tüpürcək və s

  Tam oxu »
 • SEKRETÉR

  [fr. secretaire] Üstündə yazı yazmaq üçün açılıb-örtülən qapağı (taxtası) və kağız və s. qoymaq üçün gözləri olan yazı stolu növü və ya şkaf

  Tam oxu »
 • SEKS

  is. [lat.] Kişi və qadın arasında fiziki yaxınlıq

  Tam oxu »
 • SÉKSİYA

  [lat. sectio – bölmə] 1. Bir idarənin, təşkilatın, cəmiyyətin və s.-nin şöbəsi və ya yarımşöbəsi; bölmə

  Tam oxu »
 • SÉKSTA

  [lat. sexta – altıncı] mus. 1. Diatonik qammanın altıncı pilləsi. 2. Diatonik qammanın birinci pilləsi ilə altıncı pilləsi arasında fasilə

  Tam oxu »
 • SÉKTA

  [lat. secta – nəzəriyyə, məktəb] Hakim dindən ayrılmış dini icma; təriqət

  Tam oxu »
 • SEKTÁNT

  [lat.] Təriqətçi

  Tam oxu »
 • SEKTOR

  is. [lat.] Bölmə, şöbə, sahə

  Tam oxu »
 • SEKUNDÁNT

  [lat. secundans (secundantus) – köməkçi] 1. köhn. Dueldə iştirak edənlərdən hər birinin şahidi və vasitəçisi

  Tam oxu »
 • SEL

  is. [ər.] 1. Güclü yağmurlardan və ya əriyən qarlardan əmələ gəlib, qarşısına gələn nə varsa alıb aparan su daşqını; daşqın

  Tam oxu »
 • SEL-SU

  top. Çox güclü yağış, su, yağmur, çox güclü sel. Bir saatda sel-su hər yeri basdı. – Eyni anda ildırım çaxıb sel-su axan çölü gündüz kimi işıqlandırdı

  Tam oxu »
 • SEL-SUCAQ

  bax sel-su. Kəndi sel-sucaq basdı

  Tam oxu »
 • SELAB

  is. [ər. seyl və fars. ab] 1. Sel suyu. Dağdan selab gəlir. – [Şahin:] Görəsən, selabda deyilik ki? B

  Tam oxu »
 • SELBASAR

  is. Sel suyu ilə sulanan yerlər, selin basdığı yerlər

  Tam oxu »
 • SELÉKSİYA

  [lat. selectio – seçmə] Heyvan cinsləri və ya bitki növlərini yaxşılaşdırma, habelə süni seçmə və ciftləşdirmə yolu ilə yeni heyvan cinsləri və bitki

  Tam oxu »
 • SELEKSİYAÇI

  is. Seleksiya mütəxəssisi, seleksiya ilə məşğul olan

  Tam oxu »
 • SELÉN

  is. [yun.] Kimyəvi element

  Tam oxu »
 • SELİK

  is. Bəzi heyvan və bitki hüceyrələrinin ifraz etdiyi suvaşqan maddə. Balıq bədəninin səthi xüsusi sürüşkən seliklə örtülü olur

  Tam oxu »
 • SELİKLİ

  sif. anat. Seliyi olan, selik ayıran. Selikli qişa

  Tam oxu »
 • SELİKVARİ

  sif. Seliyəoxşar, selik kimi. Selikvari maddə

  Tam oxu »
 • SELİNTİ

  is. 1. Selin yuyub apardığı yer, selin yatağı, selin açdığı yol. Selinti yerlərin və çayların üstündən yeni düzülən körpülər keçirilirdi

  Tam oxu »