Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XÜLASEYİ-KƏLAM

  bax xülasə 1-ci mənada. Xülaseyi-kəlam, bu işin üstündən tamam üç il keçdi. E.Sultanov. Xülaseyi-kəlam, camaat bir vaxt gözünü açdı, gördü ki, Xudayar

  Tam oxu »
 • XÜLASƏ

  is. [fars.] 1. Müxtəsər, bir sözlə, uzun sözün qısası. Xülasə, daha nə deyim, baharın bu gözəl ayında bizim ölkə kimi gözəl ölkə az tapılar… E

  Tam oxu »
 • XÜLƏFA

  is. [ər.] köhn. Xəlifələr. [Həqiqət:] Mənim şəfəqim Misir fironlarının, Roma qeysərlərinin, Kəyaniyan və Sasaniyan şahənşahlarının, Bəni-Ümməyyə, Bəni

  Tam oxu »
 • XÜLQ

  is. [ər.] Xasiyyət, təbiət. Sənətkar xülqünə hopmuşdu onun; Təlim-tərbiyənin zövqü, ahəngi. Şəhriyar

  Tam oxu »
 • XÜLUS

  is. [ər.] köhn. 1. Xalislik, saflıq. Hər kəs öpər əlimdən; İzhar edər xülusi… A.Səhhət. 2. Səmimilik

  Tam oxu »
 • XÜLYA

  [ər.] Xəyal, xəyalət, xamxəyal, fantaziya. Birdən lap qulağının dibində eşidilən qəfil bir qışqırıq Qadiri bu xülyalarından ayırdı

  Tam oxu »
 • XÜLYAÇI

  bax xəyalçı

  Tam oxu »
 • XÜLYAÇILIQ

  bax xəyalçılıq

  Tam oxu »
 • XÜLYAPƏRƏST

  [ər. xülya və fars. …pərəst] bax xəyalpərəst. Ögey qardaşı uşaqlarından başqa heç bir kəsi olmayan bu müəllim xəyalpərvər bir adam idi

  Tam oxu »
 • XÜLYAPƏRƏSTLİK

  bax xəyalpərvərlik. Onlar əksərən xəyalpərəst gənclər, geniş ictimai fəaliyyət meydanı axtaran və həqiqi azadlıq üçün çırpınan gənc tələbələr idi

  Tam oxu »
 • XÜLYAPƏRVƏR

  [ər. xülya və fars. …pərəst] bax xəyalpərəst. Ögey qardaşı uşaqlarından başqa heç bir kəsi olmayan bu müəllim xəyalpərvər bir adam idi

  Tam oxu »
 • XÜLYAPƏRVƏRLİK

  bax xəyalpərvərlik. Onlar əksərən xəyalpərəst gənclər, geniş ictimai fəaliyyət meydanı axtaran və həqiqi azadlıq üçün çırpınan gənc tələbələr idi

  Tam oxu »
 • XÜMS

  is. [ər. “beşdə bir”] İslam dinində: varlı adamın öz gəlirinin, qazancının beşdə bir hissəsi miqdarında kasıblara verməli olduğu vergi

  Tam oxu »
 • XÜRRƏM

  sif. və zərf [fars.] klas. Şad, şən, qəm-qüssədən uzaq, sevinc, fərəh içində olan (çox zaman şad və xürrəm şəklində işlənir)

  Tam oxu »
 • XÜRUC

  is. [ər.] klas. Çıxma, bayıra çıxma. □ Xüruc etmək – çıxmaq. … o İskəndər Rumi idi ki, Məqduniyyə adlı ufaq bir ölkədən xüruc eləmişdi və gəlmişdi Əcə

  Tam oxu »
 • XÜSUS

  [ər.] 1. Xas olma, məxsus olma; məxsusluq, bir şeyə və ya şəxsə aid olma. 2. Nisbət şəkilçilərlə: xüsusda, xüsusunda – haqqında, barəsində; barədə, da

  Tam oxu »
 • XÜSUSƏN

  [ər.] zərf Xüsusi olaraq, hamıdan artıq, ən çox, hər şeydən əvvəl, ayrıca, ələlxüsus. Xüsusən ev qulluqçuları, gədə, Almas və qulluqçu qız Pəri o gecə

  Tam oxu »
 • XÜSUSİ

  sif. [ər.] 1. Ancaq ayrıca bir şəxsin özünə aid olan, özü ilə bağlı olan, özünə xas olan; şəxsi, fərdi

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLƏ

  zərf [ər.] Ələlxüsus, xüsusən. [Mirzə Qədir] əlavə olaraq orasını da bildirdi ki, Nəsir evdə onun qardaşı isə də, həyatda, xüsusilə mətbəəsində qardaş

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLƏŞMƏ

  is. 1. “Xüsusiləşmək”dən f.is. 2. qram. Cümlə üzvlərinin bir qisminin xüsusi səs tonu ilə deyilib, məntiqi vurğu ilə o birilərindən fərqlənməsi halı

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLƏŞMƏK

  f. 1. Başqalarından, ümumilikdən ayrılmaq, xüsusi mövqe tutmaq. 2. qram. Xüsusiləşmə (2-ci mənada) əmələ gəlmək

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLƏŞMİŞ

  f.sif. qram. İntonasiyaya və cümlənin digər üzvlərinə münasibətə görə cümlənin nisbətən müstəqil tərkib hissəsinə çevrilmiş

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLİK

  is. Özünə məxsus olma, özünə aid olma, xüsusi mahiyyət daşıma, fərdi səciyyə daşıma, şəxsi xarakter daşıma

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏT

  is. 1. Hər hansı bir şeyi digərindən ayıran səciyyəvi cəhət, əlamət, keyfiyyət, xassə, spesifiklik. Şoran torpaqların xüsusiyyəti

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏTÇİ

  is. Bir şeyin sahibi, mülkiyyətçi; yiyə, sahibkar

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏTÇİLİK

  is. Yiyə, sahibkar olma, mülkiyyətçilik

  Tam oxu »
 • XÜTBƏ

  is. [ər.] din. Xətibin minbərdən camaata xitabən söylədiyi nəsihətamiz sözlər, nitq. Əmir İnanc xətibin qulağına pıçıldadıqdan sonra xətib təzə səfərb

  Tam oxu »
 • İ

  Azərbaycan əlifbasının on dördüncü hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı

  Tam oxu »
 • İANƏ

  is. [ər.] köhn. Bir xeyir iş üçün, yaxud ehtiyacı olan bir adam və ya cəmiyyət üçün verilən və toplanılan pul; maddi yardım, kömək

  Tam oxu »
 • İANƏÇİ

  is. İanə verən, maddi kömək göstərən, yardım edən

  Tam oxu »
 • İANƏT

  klas. bax ianə. [Yusif şah:] Dullara və yetimlərə və şillərə və korlara ianət və himayət göstərilsin

  Tam oxu »
 • İAŞƏ

  is. [ər.] 1. Yedirmə, yedirib-içirmə. 2. Qida, yeyəcək, yeyinti. □ İaşə müəssisəsi – yeməkxana, aşxana, kafe və s

  Tam oxu »
 • İAŞƏÇİ

  is. İaşə işləri ilə məşğul olan, yeyinti müəssisəsi işçisi

  Tam oxu »
 • İBADƏT

  is. [ər.] 1. Dua oxuma, namaz qılma şəklində icra edilən dini ayin. [Molla İbrahimxəlil:] Əgər məni görmək istəsələr, de ki, ustadım … ibadətdədir

  Tam oxu »
 • İBADƏTÇİ

  is. İbadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətdə keçirən adam

  Tam oxu »
 • İBADƏTGAH

  is. [ər. ibadət və fars. …gah] İçərisində ibadət edilən yer, ibadət yeri, məbəd (məscid, kilsə və s.)

  Tam oxu »
 • İBADƏTXANA

  [ər. ibadət və fars. …xanə] bax ibadətgah. [Sönməz:] Ərəblər əvvəlləri … böyük mərkəzlərdəki ocaqlara, ibadətxanalara toxunmurdular

  Tam oxu »
 • İBADƏTKAR

  is. və sif. [ər. ibadət və fars. …kar] İbadət edən, səcdə edən, səcdəedici. [Ərən:] Mariqeri diz çökərək Sfinks heykəlinin üst səkisində oturan bir qı

  Tam oxu »
 • İBARƏ

  is. [ər.] 1. Kəlam; iki və ya bir neçə kəlmədən ibarət tərkib. Gözlüyümü gözümə taxıb bir yerindən bu ibarəni çətinliklə oxuya bildim

  Tam oxu »
 • İBARƏBAZ

  [ər. ibarə və fars. …baz] bax ibarəpərdaz

  Tam oxu »
 • İBARƏBAZLIQ

  bax ibarəpərdazlıq. İbarəbazlıq fikrin boşluğuna və bir dərəcədə yoxluğuna dəlalət eləyir. F.Köçərli

  Tam oxu »
 • İBARƏÇİ

  bax ibarəpərdaz

  Tam oxu »
 • İBARƏÇİLİK

  bax ibarəpərdazlıq

  Tam oxu »
 • İBARƏLİ

  sif. Təmtəraqlı, qəliz, ibarələrlə dolu. İbarəli yazı. – Armudboğaz, şişbığ satıcının belə ibarəli nitqindən baş açmayan Leylək istər-istəməz əsəbiləş

  Tam oxu »
 • İBARƏLİLİK

  is. İbarələrlə dolu olma, təmtəraqlılıq, qəlizlik

  Tam oxu »
 • İBARƏPƏRDAZ

  is. [ər. ibarə və fars. …pərdaz] Danışığında və ya yazısında qəliz, təmtəraqlı ibarələr işlətməyi sevən adam

  Tam oxu »
 • İBARƏPƏRDAZLIQ

  is. Qəliz və təmtəraqlı ibarələr işlətmək həvəsi, meyli

  Tam oxu »
 • İBARƏT

  [ər.] 1. Mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş. Beş adamdan ibarət heyət. Mütəxəssislərdən ibarət komissiya

  Tam oxu »
 • İBÇİN

  bax ifçin. [Səttar:] Gözlərinin qırağına elə bil qara qaytan tutulub, dırnaqları ibçindir. P.Makulu

  Tam oxu »
 • İBERLƏR

  is. [tar.] 1. İberiyanın əsas əhalisini təşkil edən qədim şərqi gürcü qəbilələri. 2. Qədim İspaniyada yaşayan bir qrup qəbilənin adı

  Tam oxu »