BAFARD

bafard eləməx’:
(Çənbərək)
dözmək, davam gətirmək. – Göhcənin qoyunu burda bafard eləmir
BAFA
BAFDA