ENDOKRİNÓLOQ

[ yun. endo-daxilində və krino – ayırıram və logos-elm] Endokrinologiya mütəxəssisi.
ENDOKRİNOLÓGİYA
ENDOQÁMİYA

Digər lüğətlərdə