ERİTROSİTLƏR

cəm [ yun. erythros – qırmızı və kytos – hüceyrə] fiziol. Qırmızı qan cisimcikləri.
ERİŞMƏK
ÉRKER

Digər lüğətlərdə