FACE-VALUE

n 1. nominal dəyər (malın, pulun və s. üstündə yazılan qiymət); 2. zahiri qiymət; to take / to accept smth. at its ~ bir şeyi xarici görkəminə görə qiymətləndirmək

FACE-STONE
FACE-WALL