İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FOAM

  foam1 n köpük; waves white with ~ köpüklü dalğalar foam2 v köpüklənmək; köpüklə örtülmək; to ~ over köpükləyib daşmaq; ◊ to ~ at the mouth özündən çıx

  Tam oxu »
 • FOAMY

  adj 1. köpüklənən, köpüklü; ~ structure köpüklü struktur (quruluş); 2. köpüklə örtülmüş

  Tam oxu »
 • FOCAL

  adj fokus; ~ length fokus məsafəsi

  Tam oxu »
 • FOCALIZE

  v 1. fokusa yığmaq; fokusu tapmaq; 2. tib. lokallaşdırmaq, yayılmağa qoymamaq, məhdudlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • FOCUS

  focus1 n 1. optik fokus; in ~ fokusda; out of ~ fokusdan kənar; to check the ~ fokusu tapmaq; to bring into ~ fokusa yığmaq; aydın təsvirini vermək (h

  Tam oxu »
 • FODDER

  fodder1 n mal-qara üçün yem fodder2 adj: ~ chopper k.t. yemyığan / yemdoğrayan maşın; ~ grass yem otu / bitkisi, yaşıl yem fodder3 v mal-qaraya yem ve

  Tam oxu »
 • FOE

  n şair. 1. düşmən, yağı; sworn ~ qəddar düşmən; to be a ~ to smth. bir şeyin düşməni olmaq

  Tam oxu »
 • FOG

  fog1 n 1. sıx duman; famous London ~s məşhur London dumanları; ground ~ sürünən duman; 2. çən; havada olan tüstü / toz fog2 v çənə / dumana bürümək; ç

  Tam oxu »
 • FOG-LIGHT

  n dumanlı hava üçün fənər (avtomobildə / parovozda və s.)

  Tam oxu »
 • FOGGER

  n 1. xırda mal alverçisi; 2. komisyoner, komisyonçu (ticarət işlərində müəyyən faiz almaq şərtilə vasitəçilik edən şəxs)

  Tam oxu »
 • FOGGILY

  adv dumanlı, çənli; tutqun

  Tam oxu »
 • FOGGY

  adj dumanlı, dumana bürünmüş, duman basmış; ~ morning dumanlı / dumana bürünmüş səhər; It is turning foggy Duman gəlir

  Tam oxu »
 • FOGLESS

  adj dumansız, çənsiz

  Tam oxu »
 • FOIST

  v 1. (on, upon) qəbul etdirmək, sınmaq, ötürmək, zorla boynuna qoymaq / qəbul etdirmək, vadar etmək; to ~ a bad coin on smb

  Tam oxu »
 • FOLD

  fold1 n 1. bükük, büküş, büzmə, qırçin, qat; qırış (dəridə və s.); of fat yağ qırışları (boyunda və

  Tam oxu »
 • FOLDER

  n I çoban, naxırçı n II 1. papka, qovluq, kağıztikən papka; 2. amer. kitabça, prospekt (proqram, layihə, plan: dəftər kimi bükülmüş / qatlanmış şəkild

  Tam oxu »
 • FOLDING-BED

  n 1. qatlama / açılıb-bükülən çarpayı; 2. hərb. səyyar çarpayı

  Tam oxu »
 • FOLDING-BOAT

  n bükülən / qatlanan qayıq, şlyupka

  Tam oxu »
 • FOLDING DOORS

  n siyimə / qatlama qapılar

  Tam oxu »
 • FOLDING-MACHINE

  n bükmə maşını, bükücü maşın

  Tam oxu »
 • FOLDING-SCREEN

  n şirma (bükülən arakəsmə)

  Tam oxu »
 • FOLDING-TABLE

  n açılıb-yığılan stol

  Tam oxu »
 • FOLIAGE

  n yarpaqlar, ağacın yarpaqları; a tree with handsome ~ gözəl yarpaqlı ağac

  Tam oxu »
 • FOLK

  n 1. top. i. əhali, insanlar, camaat, xalq; country ~ kənd əhalisi / camaatı; old ~ qocalar; young ~ gənclər, cavanlar; 2

  Tam oxu »
 • FOLK-CUSTOM

  n xalq adəti

  Tam oxu »
 • FOLK-DANCE

  n xalq rəqsi

  Tam oxu »
 • FOLK-LORE

  n folklor (şifahi xalq yaradıcılığı; nağıllar, tapmacalar, dastanlar və s.)

  Tam oxu »
 • FOLK-MEDICINE

  n xalq təbabəti

  Tam oxu »
 • FOLK-SONG

  n xalq mahnısı

  Tam oxu »
 • FOLK-TALE

  n xalq nağılı

  Tam oxu »
 • FOLLOW

  v 1. dalınca / ardınca getmək (bir kəsin / şeyin); Follow me Dalımca gəl / gəlin; 2. müşayiət etmək, izləmək; This thought follows me everywhere Bu fi

  Tam oxu »
 • FOLLOWER

  n ardıcıl, tərəfdar, məsləkdaş; şagird; the ~s of this doctrine bu nəzəriyyənin tərəfdarları

  Tam oxu »
 • FOLLOWING

  following1 n 1. top. i. ardıcıllar, tərəfdarlar, məsləkdaşlar; pərəstişkarlar; 2. svita, məiyyət (böyük bir şəxsin müşayiətçiləri); numerous ~ böyük s

  Tam oxu »
 • FOLLY

  n sarsaqlıq, giclik, səfehlik, axmaqlıq, ağılsızlıq, düşüncəsizlik; What you propose is sheer folly! Sənin / Sizin təklifin / təklifiniz əsil axmaqlıq

  Tam oxu »
 • FOND

  adj 1. (of) sevən, istəyən; məhəbbətli; to be ~ of smb. / smth. bir kəsi / şeyi sevmək; 2. mehriban, şəfqətli, ürəyinazik, istəyən, məhəbbətlə / eşqlə

  Tam oxu »
 • FONDLY

  adv sevgi ilə, şəfqətlə, riqqətlə, nəvazişlə, incəliklə, sevə-sevə; to gaze ~ at smb. bir kəsə mehribanlıqla / nəvazişlə baxmaq

  Tam oxu »
 • FONDNESS

  n zəriflik, incəlik, mehribanlıq, riqqət, şəfqət, məhəbbət; his ~ for his children onun uşaqlarına məhəbbəti / mehribanlığı

  Tam oxu »
 • FOOD

  n 1. yemək, yeyinti, xörək, qida, yem; wholesome ~ doydurucu / cana faydalı yemək; plain ~ adi yemək; tinned / canned ~ konserv

  Tam oxu »
 • FOOD-STUFF

  n 1. ərzaq; qida maddələri; green ~s of the garden dirrik göyərtisi, tərəvəz; 2. qida, yem

  Tam oxu »
 • FOODFUL

  adj şair. bol, çox, münbit, məhsuldar, bərəkətli

  Tam oxu »
 • FOODY

  adj yeməli, yeyilə bilən, doydurucu

  Tam oxu »
 • FOOL

  fool1 n səfeh, axmaq, gic, sarsaq, ağılsız; arrant ~ d.d. tamam gic / axmaq / kütbeyin; What a fool I was to believe him Ona inanmaqda mən nə qədər ax

  Tam oxu »
 • FOOL-BORN

  adj anadangəlmə sarsaq / səfeh / axmaq / gic

  Tam oxu »
 • FOOLING

  n nadinclik, şitlik, şuluqluq; səfehlik, təlxəklik, oyunbazlıq; hoqqabazlıq, masqaraçılıq

  Tam oxu »
 • FOOLISH

  adj 1. gic, sarsaq, səfeh, axmaq, ağılsız, başıboş, düşüncəsiz; It was a foolish thing to say Bunu demək axmaqlıq idi; 2

  Tam oxu »
 • FOOLISHLY

  adv 1. gic-gic, mənasızcasına, axmaqcasına, ağılsızcasına, düşüncəsiz; 2. boş-boş

  Tam oxu »
 • FOOT

  foot1 n (pl feet) 1. ayaq, ayağın altı, pəncə; big / small feet böyük / balaca ayaqlar; on ~ piyada, ayaqla; to go on ~ piyada getmək; 2

  Tam oxu »
 • FOOT-AND-MOUTH DISEASE

  n bayt. dabaq, ağız yarası (heyvan xəstəliyi)

  Tam oxu »
 • FOOT-BRAKE

  n ayaq tormozu

  Tam oxu »
 • FOOT-LICKER

  n d.d. yaltaq, qab dibi yalayan

  Tam oxu »