İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FUDDLE

  fuddle1 n d.d. 1. keflənmə, sərxoş / məst olma; sərxoşluq, məstlik; 2. içki məclisi; içki düşkünlüyü, içkiyə aludəlik; He is on the fuddle Onun başı k

  Tam oxu »
 • FUDDLE-CAP

  n d.d. = fuddler

  Tam oxu »
 • FUDDLER

  n d.d. içki düşkünü, əyyaş

  Tam oxu »
 • FUEL

  fuel1 n yanacaq, duru yanacaq (neft, benzin və s.); liquid / solid ~ duru / bərk yanacaq; ~ consumption yanacağın işlənməsi / sərf edilməsi; ◊ to add

  Tam oxu »
 • FUG

  fug1 n d.d. bürkülü / isti / boğanaqlı / boğuq / kəsif / ağır hava fug2 v d.d. bürküdə oturmaq; to ~ at home dörd divar arasında oturmaq, oturaq həyat

  Tam oxu »
 • FUGGY

  adj d.d. boğanaq, bürkülü, isti, havası təzələnməmiş, tüstü ilə doldurulmuş (otaq haq.)

  Tam oxu »
 • FUGITIVE

  fugitive1 n 1. qaçaq, qaçqın; a ~from justice ədalət məhkəməsindən qaçan şəxs; 2. qaçqın; sürgün / sürgün edilmiş adam; a ~ from the invaded areas düş

  Tam oxu »
 • FULFIL

  v 1. yerinə yetirmək, icra / ifa etmək, həyata keçirmək; to ~ a promise vədi yerinə yetirmək; to ~ one’s duties / obligations öz vəzifəsini / öhdəlikl

  Tam oxu »
 • FULFILMENT

  n 1. icra / əməl etmə, yerinə yetirmə; həyata keçirmə; the ~ of a condition şərtin yerinə yetirilməsi; the ~ of one’s desires arzularının həyata keçmə

  Tam oxu »
 • FULL

  full1 adj 1. dolu, ağzınacan dolu; ~ glass / bottle dolu stəkan / butulka / şüşə; ~ audience house ağzınacan dolu tamaşa zalı; 2

  Tam oxu »
 • FULL AGE

  n həddi-büluğ; to be of ~ həddi-büluğa çatmaq

  Tam oxu »
 • FULL-BACK

  n id. müdafiəçi (futbol və ya hokkey oyununda)

  Tam oxu »
 • FULL-BLOOD

  adj 1. doğma (qardaş, bacı haq.); 2. cins, əsil, xalis; safqanlı

  Tam oxu »
 • FULL-BLOODED

  adj 1. = full-blood; 2. cüssəli; qüvvətli, sağlam, gümrah

  Tam oxu »
 • FULL-BODIED

  adj 1. dolğun, kök, koppuş; köklüyə meylli; 2. tünd (şərab haq.)

  Tam oxu »
 • FULL-BREASTED

  adj iridöşlü, dolğundöşlü, dikdöşlü, yekədöşlü

  Tam oxu »
 • FULL-EYED

  adj 1. irigözlü, yekəgözlü; 2. yaxşı görünən

  Tam oxu »
 • FULL-FACED

  adj girdəsifət, yumrusifət, fətirsifət

  Tam oxu »
 • FULL-GROWN

  adj 1. böyümüş, yetişmiş, inkişaf etmiş; 2. böyük, yaşlı, böyümüş, yaşa dolmuş; yekə

  Tam oxu »
 • FULL PAY

  n tam maaş; to be on ~ tam maaşa işləmək

  Tam oxu »
 • FULL-STOP

  n nöqtə

  Tam oxu »
 • FULL-TERM

  adj: ~ child vaxtında doğulan uşaq

  Tam oxu »
 • FULL-TIME

  n 1. tam iş günü: 2. id. tam oyun vaxtı

  Tam oxu »
 • FULL-TIMER

  n 1. bütün dərslərə gələn şagird; 2. bütün iş həftəsi işləyən fəhlə

  Tam oxu »
 • FULL-TRAILER

  n bağlama, qoşma; bağlanma, qoşulma; qoşulan araba (avtomobilə)

  Tam oxu »
 • FULLY

  adv tamamilə, büsbütün; tam, lap, çox; qətiyyən, heç, mükəmməl surətdə; ~ persuaded tamamilə inandırılmış; ~ justified tamamilə təmizə çıxardılmış / b

  Tam oxu »
 • FULSOME

  adj 1. qeyri-səmimi, səmimiyyətsiz, ikiüzlü; süni; şişirdilmiş, mübaliğə edilmiş, mübaliğəli; hədsiz, həddən artıq; ~ flattery qeyri-səmimi yaltaqlıq,

  Tam oxu »
 • FULSOMELY

  adv qeyri-səmimi / mübaliğəli tərzdə, şişirdilmiş halda, süni surətdə

  Tam oxu »
 • FULVOUS

  adj qırmızımtıl-sarı; qonur, sarımtıl

  Tam oxu »
 • FUMBLE

  fumble1 n yöndəmsiz / ləng rəftar (nə iləsə) fumble2 v 1. əlləmək, əl ilə yoxlamaq, əl ilə yoxlayıb tapmaq; to ~ in one’s pocket cibini eşələmək / əl

  Tam oxu »
 • FUME

  fume1 n 1. tüstü; factory ~s fabrik tüstüsü; ~s of incense ətirli maddələr tüstüsü; 2. pl buxar (sudan alınmayan); ~s of wine çaxır buxarı fume2 v 1

  Tam oxu »
 • FUMIGATE

  v 1. tüstü vermək, tüstülənmək; buxarla təmizləmək, dezinfeksiya etmək; to ~ rose-bushes qızılgül kollarına tüstü vermək; 2

  Tam oxu »
 • FUMIGATOR

  n 1. tüstü vermək/ tüstüləmək üçün aparat; 2. dezinfektor (dezinfeksiya mütəxəssisi), fumiqasiya edən (bitkiləri zəhərli buğ və ya qaz vasitəsilə dezi

  Tam oxu »
 • FUMY

  adj tüstülü, tüstü dolmuş; tüstü basmış; tüstü verən

  Tam oxu »
 • FUN

  fun1 n 1. şadlıq, şənlik, nəşə, əyləncə, oyuncaq; figure of ~ istehza / masqara obyekti; full of ~ çox məzəli / gülməli; It would be such fun Bu nə şə

  Tam oxu »
 • FUNCTION

  function1 n 1. funksiya, vəzifə; rol, əhəmiyyət, iş; The function of education is to develop the mind Təhsilin vəzifəsi əqli qabiliyyəti inkişaf etdir

  Tam oxu »
 • FUNCTIONAL

  adj 1. funksional; ~ architecture funksional memarlıq; ~ disease funksional xəstəlik; ~ heart-trouble funksional ürək xəstəliyi; 2

  Tam oxu »
 • FUNCTIONARY

  n vəzifəli şəxs, məmur, hökumət qulluqçusu

  Tam oxu »
 • FUND

  fund1 n 1. ehtiyat, hərb. ehtiyat hissəsi, fond (pul vəsaiti); a ~ for the victims of the flood daşqının qurbanlarına yardım fondu; guarantee ~ təmina

  Tam oxu »
 • FUND-HOLDER

  n faizli dövlət kağızlanmn sahibi

  Tam oxu »
 • FUNDAMENTAL

  fundamental1 n 1. pl əsas qayda / qanun; prinsip; 2. əsaslar; the ~s of physics fizikanın əsaslan; to agree upon ~s əsas məsələlərdə razılaşmaq fundam

  Tam oxu »
 • FUNERAL

  funeral1 n dəfn; dəfn mərasimi; quiet ~ sadə dəfn mərasimi; to attend (at) a ~ dəfndə / dəfn mərasimində iştirak etmək; to join the ~ dəfn mərasiminə

  Tam oxu »
 • FUNEREAL

  adj 1. matəm; ~ garments matəm paltarı; 2. dəfn; qəmgin, tutqun, kədərli, dərdli; ~ expression of face üzün kədərli / dərdli ifadəsi

  Tam oxu »
 • FUNICULAR

  n funikulyor (kanatla işləyən dağ dəmir yolu)

  Tam oxu »
 • FUNK

  funk1 n d.d. 1. qorxu, vahimə, hürkü, diksinmə, dəhşət; blue ~ çaxnaşma, vəlvələ, təlaş, qarışıqlıq, çaşıb qalma; to be in ~ qorxmaq, çəkinmək, hürkmə

  Tam oxu »
 • FUNKY

  adj d.d. 1. bərk qorxudulmuş, hürküdülmüş, çaxnaşmaya / təlaşa / vəlvələyə düşmüş; 2. qorxaq, ağciyər

  Tam oxu »
 • FUNNY

  adj 1. gülməli, məzəli, əyləncəli, qəribə, maraqlı; əyləndirici; a ~ story gülməli lətifə, qaravəlli, gülməli hadisə; It’s not funny at all Bu heç də

  Tam oxu »
 • FUNNY HOUSE

  n amer. d.d. 1. dəlixana; 2. narkomanlar üçün xəstəxana

  Tam oxu »
 • FUNNY-MAN

  n 1. hazırcavab / məzəli adam, məzəli danışan adam, zarafatçı, masqaraçı; 2. yumorist, yumoristik əsərlər yazan yazıçı, məzhəkəçi, komik

  Tam oxu »
 • FUR

  fur1 n 1. xəz, xəz paltar / palto; sleek / smooth ~ sığallı xəz; costly / valuable ~ baha qiymətli / bahalı xəz; 2

  Tam oxu »