İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FIANCE

  n fr. nişanlı, adaxlı (oğlan)

  Tam oxu »
 • FIANCEE

  n fr. 1. gəlin; 2. adaxlı / nişanlı qız

  Tam oxu »
 • FIB

  fib1 n I d.d. 1. uydurma, qondarma, yalan; to tell ~s yalan danışmaq, bir az üstünə qoyub danışmaq, gop etmək; 2

  Tam oxu »
 • FIBRILLATE

  v laxtalanmaq (qan haq.)

  Tam oxu »
 • FIBRILLATION

  n 1. laxtalanma (qan haq.); 2. lifli kütlə

  Tam oxu »
 • FIBRIN

  n fiziol. fibrin (qanın laxtalanmış zülalı)

  Tam oxu »
 • FIBRINATION

  n tib. qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı

  Tam oxu »
 • FIBROSIS

  n (pl -ses) tib. fibroz (bədənin hər hansı bir orqanında birləşdirici lifli toxumanın inkişaf etməsindən ibarət olan patoloji proses; lifli toxumaları

  Tam oxu »
 • FIBROUS

  adj lifli (birləşdirici toxumalardan ibarət olan)

  Tam oxu »
 • FICTILE

  adj 1. gildən qayrılmış, saxsı; ~ deity gildən qayrılmış büt; 2. dulusçu (saxsı qab qayıran); ~ art dulusçuluq sənəti

  Tam oxu »
 • FICTILITY

  n 1. suvaşqanlıq, qatılıq, yapışqanlıq; 2. dulusçuluq məmulatı

  Tam oxu »
 • FICTIOMIST

  n belletrist (belletristik əsərlər yazan yazıçı), romançı, roman yazan

  Tam oxu »
 • FICTION

  n 1. ədəb. belletristika (nəsrlə yazılan bədii ədəbiyyat; romanlar, hekayələr), bədii ədəbiyyat; works of ~ romanlar, povestlər (roman süjetindən daha

  Tam oxu »
 • FICTIONAL

  adj 1. uydurulmuş, uydurma, qondarma, qondarılmış, yalan; 2. belletristika

  Tam oxu »
 • FICTITIOUS

  adj 1. uydurulmuş, uydurma, qondarma, təsəvvür edilən; ~ being uydurulmuş məxluq; ~ characters uydurulmuş şəxslər / personajlar (dramatik və ya ədəbi

  Tam oxu »
 • FIDDLE

  fiddle1 n 1. d.d. skripka, simli çalğı aləti; 2. tutmaq / həbs etmək üçün order (müəyyən əməliyyat aparmaq və ya bir şey almaq üçün yazılı əmr / sənəd

  Tam oxu »
 • FIDDLE-CASE

  n skripka üçün futlyar (qab, qutu. çexol)

  Tam oxu »
 • FIDDLER

  n skripkaçı, skripka çalan (əsas. küçədə); ◊ to play the ~ 1) hesablaşmaq, haqq-hesabı üzmək; 2) cavabdeh olmaq, məsuliyyət daşımaq

  Tam oxu »
 • FIDGET

  fidget1 n 1. pl həyəcan, iztirab; təlaş, nigaranlıq, təşviş, narahatlıq, narahat vəziyyət; qərarsızlıq; to have the ~s / to be in a ~ narahat olmaq, ə

  Tam oxu »
 • FIELD

  n 1. tarla, zəmi, əkin yeri; düzənlik, çöl, sahə; çəmən, otlaq; ~ of wheat taxıl zəmisi / tarlası; 2

  Tam oxu »
 • FIELD AND TRACK

  n id. : ~ athletics yüngül atletika; ~ man yüngül atlet

  Tam oxu »
 • FIELD-ARTILLERY

  n səhra və ya yüngül artilleriya

  Tam oxu »
 • FIELD-BATTERY

  n səhra artilleriya batareyası (bir neçə top və ya minaatanlardan ibarət hissə)

  Tam oxu »
 • FIELD-BOOK

  n döyüş jurnalı / kitabı

  Tam oxu »
 • FIELD-ENGINE

  n traktor, lokomobil (buxarla işləyən və başqa maşınları hərəkətə gətirən motor)

  Tam oxu »
 • FIELD-EVENTS

  n pl id. idman yarışları (qaçış zolağından kənarda); idmanın yüngül atletika üzrə növləri (tullama, tullanma, atma)

  Tam oxu »
 • FIELD-HANDBALL

  n id. əl topu

  Tam oxu »
 • FIELD-HOSPITAL

  n 1. səyyar hospital / hərbi xəstəxana, lazaret (hərbi xəstəxana); 2. sanitar maşını

  Tam oxu »
 • FIERCE

  adj 1. şiddətli, azğın, kəskin, sərt, qəddar, dəhşətli, dözülməz; ~ dog sərt it; ~ competition kəskin rəqabət; 2

  Tam oxu »
 • FIFE

  fife1 n tütək; kiçik fleyta (nəfəsli musiqi aləti) fife1 v tütəkdə / fleytada çalmaq

  Tam oxu »
 • FIFER

  n fleytaçalan, tütəkçalan

  Tam oxu »
 • FIFTEEN

  n 1. (say) on beş; Fifteen and fifteen make thirty On beş üstə gəl on beş otuz eylər, 2. (nömrə) on beş, on beşinci nömrə; chapter ~ on beşinci fəsil

  Tam oxu »
 • FIFTEENTH

  adj 1. on beşinci (sıra sayı); He is in his fifteenth O, on beş yaşının içindədir, 2. (the ~) on beşinci (gün, tarix, vaxt); on the ~ of May mayın on

  Tam oxu »
 • FIFTH

  fifth1 adj 1. beşinci (sıra sayı); He is in his fifth year O, beş yaşının içindədir; ~ form beşinci sinif (məktəb); 2

  Tam oxu »
 • FIFTIES

  n pl 1. əllidən altmışa qədər; 2. (the ~) əllinci illər (əsrdə); 3. əllidən altmışa qədər yaş; She is in the early / in the late fifties Onun yaşı əll

  Tam oxu »
 • FIG

  fig1 n 1. əncir; əncir ağacı; green ~s təzə əncir; 2. = fig-tree fig2 v bəzəmək; geyindirmək, geyindirib-keçindirmək

  Tam oxu »
 • FIGHT

  fight1 n 1. döyüş, müharibə, vuruşma, savaş; 2. hərb. hərbi əməliyyatlar; hand-to-hand ~ əlbəyaxa vuruşma; ~ in retreat döyüşə-döyüşə geri çəkilmə; to

  Tam oxu »
 • FIGHTER

  n 1. döyüşçü, əsgər; mübariz; 2. qırıcı təyyarə; ~ aircraft / plane qırıcı təyyarə; ~ aviation qırıcı aviasiya / təyyarələr

  Tam oxu »
 • FIGURATIVE

  adj 1. məcazi; in a ~ sense məcazi mənada; 2. metaforik, bədii; ~ style bədii üslüb; 3. təsviri; ~ arts təsviri incəsənət

  Tam oxu »
 • FIGURE

  figure1 n 1. rəqəm; double / three / four ~s ikirəqəmli / üçrəqəmli / dördrəqəmli ədədlər; 2. pl d.d

  Tam oxu »
 • FIGURE-SKATER

  n fiqurist (buz üzərində mürəkkəb fiqurlar göstərən idmançı)

  Tam oxu »
 • FIGURE-SKATING

  n buz üzərində fiqurlu sürüşmə

  Tam oxu »
 • FIGURED

  adj naxışlı, güllü, bəzəkli.; fiqurlu; ~ silk naxışlı ipək

  Tam oxu »
 • FIGURINE

  n heykəlcik, kiçik heykəl, fiqurcuq, kiçik fiqur

  Tam oxu »
 • FILATORY

  n əyirici maşın

  Tam oxu »
 • FILATURE

  n 1. ipək əyirmə; 2. ipəkəyirmə fabriki

  Tam oxu »
 • FILCH

  filch1 n 1. xırda oğurluq; 2. oğurlanmış əşya filch2 v oğurlamaq, çırpışdırmaq; to ~ a book out of a library kitabxanadan kitab çırpışdırmaq / oğurlam

  Tam oxu »
 • FILCHER

  n xırda şeylər oğrusu

  Tam oxu »
 • FILE

  file1 n I 1. əyə, törpü; çilingər mişarı; to touch a piece up with a ~ bir şey mişarlamaq / əyələmək 2

  Tam oxu »
 • FILER

  n I 1. kağıztikən papka, qeydçi (idarəyə daxil olan və çıxan kağızları dəftərə qeyd edən qulluqçu); 2

  Tam oxu »