İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FLAG

  flag1 n 1. bayraq; ~ of truce, white~parlamentyor, ağ bayraq (müharibə zamanı düşmənlə danışığa girmək üçün göndərilən nümayəndə); to hang out / to sh

  Tam oxu »
 • FLAG-CAPTAIN

  n flaqman gəmisinin komandiri

  Tam oxu »
 • FLAG DAY

  Flag Day n amer. “Bayraq günü” (14 iyun – ABŞ-ın milli bayramı)

  Tam oxu »
 • FLAG-MAN

  n hərb. siqnalçı, siqnal verən (bayraqla)

  Tam oxu »
 • FLAG-OFFICER

  n admiral; komandan (admiral rütbəsində)

  Tam oxu »
 • FLAG-RANK

  n dən. admiral rütbəsi

  Tam oxu »
 • FLAG-TOWER

  n dən. siqnal qülləsi

  Tam oxu »
 • FLAGPOLE

  n bayraq ağacı, siqnal dirəyi

  Tam oxu »
 • FLAGSTAFF

  n bayraq ağacı

  Tam oxu »
 • FLAME

  flame1 n 1. alov; in ~s alov içində, alovlanan; to burst / to break into ~ (s), to go up in ~s alışmaq, od tutmaq, yanmaq, alışıb yanmaq; 2

  Tam oxu »
 • FLAME-COLOUR

  n qırmızı-sarı və ya narıncı rəng

  Tam oxu »
 • FLAME-ENGINE

  n qazla işləyən motor / mühərrik; qaz motoru / mühərriki

  Tam oxu »
 • FLAME-PROOF

  adj alovadavamlı, odadavamlı, alovlanmayan, alovlana bilməyən

  Tam oxu »
 • FLAMING

  adj 1. alovlanan, alışan, şölələnən, od tutub yanan; yanan, od tutmuş, alışmış, yanar; ~ gun hərb. odsaçan (silah); 2

  Tam oxu »
 • FLAMMABLE

  adj tez alovlanan, tez od tutan; tez alışan / yanan

  Tam oxu »
 • FLARE

  flare1 n 1. parıltı, işıltı, şəfəq; bərq; 2. odlanma, alışma; alov dili; 3. işıq siqnalı; 4. işıqlandırıcı fişəng; siqnal fişəngi flare2 adj işıqverən

  Tam oxu »
 • FLASH

  flash1 n 1. işıq, parlaq işıq; a ~ of lightning şimşəyin işığı; 2. coşma; parlaq təzahür, ifadə (hisslərin, əhval-ruhiyyənin və s

  Tam oxu »
 • FLASH-LIGHT

  n 1. siqnal işığı; mayakın parıldayan işığı; parlaq titrəyən işıq (işıq reklamlarının və s.); 2. elektrik cib fənəri

  Tam oxu »
 • FLASHY

  adj 1. zahiri, süni, yalançı; gözə çarpan, diqqəti cəlb edən, qeyri-adi, qəribə (paltar və s. haq ); ~ dress diqqəti cəlb edən paltar; alabəzək, zövqs

  Tam oxu »
 • FLAT

  flat1 n I 1. yastılıq, düzlük, düz səth; the ~ of the hand ovuc, ovucun / əlin içi; 2. düzənlik, düzəngah, düz yer; dayaz yer; alçaq sahil; 3

  Tam oxu »
 • FLAT-BOAT

  n yastıdibli qayıq

  Tam oxu »
 • FLAT-BOTTOMED

  adj yastıdibli

  Tam oxu »
 • FLAT-FISH

  n 1. yastı balıq; 2. zool. kambala; qalxan balığı (gözləri başının bir tərəfində olan yastı balıq)

  Tam oxu »
 • FLAT-FOOT

  n 1. yastı ayaq (ayaq nöqsanı); 2. jarq. dənizçi, matros

  Tam oxu »
 • FLATLY

  adv 1. qəti, qəti surətdə; to refuse ~ qəti imtina etmək; 2. darıxdırıcı, cansıxıcı, maraqsız, cansız, ölü halda; 3

  Tam oxu »
 • FLATTEN

  v 1. yastılatmaq, düz / hamar / yastı etmək, qırışıqları / bürüşükləri düzəltmək / açmaq; hamarlamaq; hamarlayıb düzəltmək; əritmək; 2

  Tam oxu »
 • FLATTER

  v 1. yaltaqlanmaq, yaltaqlıq etmək, üzə gülmək; həddindən artıq tərifləmək; You flatter me! Sən / Siz məni həddindən artıq tərifləyirsən / tərifləyirs

  Tam oxu »
 • FLATTERER

  n yaltaq

  Tam oxu »
 • FLAVOROUS

  adj 1. ətirli; 2. dadlı, tamlı; xoşagələn tamı olan

  Tam oxu »
 • FLAVOUR

  flavour1 n ətir; xoşagedən iy / qoxu / dad / təm; ətir, xoş iy (şərabın, çayın); ~ of food yeməyin iyi flavour2 v 1

  Tam oxu »
 • FLAW

  n 1. çat, çatlamış yer, yarıq (cavahiratda, şüşədə, farforda); qüsur, çat (metalda); 2. zədə, nöqsan; ayıb; 3

  Tam oxu »
 • FLAWY

  adj nöqsanı / qüsuru. / eybi olan

  Tam oxu »
 • FLEE

  v (pp, pt fled) 1. qaçmaq, qaçıb getmək, canını qurtarmaq, xilas olmaq; to ~ the country ölkədən qaçmaq; The enemy fled in disorder Düşmən nizamsız ha

  Tam oxu »
 • FLEET

  fleet1 n 1. donanma, flot; the ~ hərbi donanma; Admiral of the Fleet donanma admiralı (Britaniyada hərbi-dəniz rütbələrindən ən yüksəyi); a ~ in being

  Tam oxu »
 • FLEET STREET

  Fleet Street n 1. Flitstrit (Londonda qəzetlərin redaksiyalarının cəmləşdiyi küçə); 2. məc. dövri mətbuat (qəzet-jurnal)

  Tam oxu »
 • FLESH

  flesh1 n 1. bədən, əndam, vücud; ət; in ~ kök, ətli-canlı; to make / to gain / to put on / to pick up ~ kökəlmək, yoğunlaşmaq; 2

  Tam oxu »
 • FLESH-BIRD

  n yırtıcı / leşyeyən quş

  Tam oxu »
 • FLESH-COLOUR

  n ət rəngi

  Tam oxu »
 • FLESH-COLOURED

  adj ət rəngli / rəngində

  Tam oxu »
 • FLESH-EATING

  adj yırtıcı, ətyeyən; ~ birds yırtıcı / ətyeyən quşlar

  Tam oxu »
 • FLESH-FLY

  n ət milçəyi

  Tam oxu »
 • FLESH-GLOVE

  n masaj üçün əlcək

  Tam oxu »
 • FLESH-HOOK

  n ət asılan qarmaq

  Tam oxu »
 • FLESHLESS

  adj 1. ətsiz, əti olmayan; 2. arıq, cılız, zəif, cansız

  Tam oxu »
 • FLESHLY

  adj 1. bədən; ~ strength fiziki qüvvə; 2. cismani, şəhvani, ehtiraslı; 3. kök, yoğun, şişman

  Tam oxu »
 • FLESHY

  adj 1. etli, canlı, kök; lətli; ~ peach Ətli şaftalı; ~ nose ətli burun; 2. yoğun, kök, şişman

  Tam oxu »
 • FLEXIBILITY

  n 1. elastiklik, asanlıqla əyilmə qabiliyyəti; 2. çeviklik, cəldlik, manevr etmə / uyğunlaşma qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • FLEXIBLE

  adj 1. elastik, iti, zirək, çevik, tezuyuşan, tez uyğunlaşan; 2. yumşaq, elastik; ~ wire yumşaq məftil; ~ cable elastik tros; ~ pipe şlanq

  Tam oxu »
 • FLICKER

  flicker1 n 1. parıldama, titrək işıq vermə; sayrışma; 2. titrəyən işıq; 3. qısa işartı; the final ~ of a dying fire sönən ocağın / tonqalın son işartı

  Tam oxu »
 • FLIGHT

  flight1 n I 1. uçuş; the ~ of bees arıların uçuşu; a manned ~ to other planets insanın başqa planetlərə uçuşu; 2

  Tam oxu »