İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FEALTY

  n sadiqlik, vəfalılıq, sadiqliyə and içmə; to do / to make / to swear ~ sadiq olmağa and içmək; to owe ~ to one’s friends dostlarına sadiq olmaq

  Tam oxu »
 • FEAR

  fear1 n 1. qorxu; needless ~s nahaq / əsassız qorxular; in ~ qorxu / həyəcan içində; to be in ~ qorxu içində olmaq; for ~ qorxudan; to put smb

  Tam oxu »
 • FEARED

  adj təşvişə / qorxuya salınmış, narahat edilmiş, bədbəxtlik gözləyən

  Tam oxu »
 • FEARFUL

  adj 1. dəhşətli, qorxulu, qorxunc, müdhiş; a ~ road accident dəhşətli yol hadisəsi; 2. bərk qorxudulmuş / hürküdülmüş, qorxmuş, hürkmüş; to cast ~ gla

  Tam oxu »
 • FEARFULLY

  adv olduqca, çox, həddən artıq, son dərəcə; ~ pleased çox məmnun; ~ expensive olduqca / çox bahalı

  Tam oxu »
 • FEARLESS

  adj qorxmaz, qoçaq, cəsarətli, mərd, cürətli, cəsur, qorxu bilməyən; a ~ mountaineer qorxmaz / cəsarətli / cəsur / qorxu bilməyən alpinist

  Tam oxu »
 • FEARLESSNESS

  n qoçaqlıq, qorxmazlıq, cəsarət, mərdlik, cəsurluq, qorxu bilməmə

  Tam oxu »
 • FEAST

  feast1 n 1. böyük qonaqlıq, ziyafət, kef məclisi; bayram, şənlik; şadyanalıq; qonaqlıq; banket; marriage ~ toy ziyafəti; to make a ~ qonaqlıqda olmaq,

  Tam oxu »
 • FEASTER

  n 1. ziyafətin / bayramın iştirakçısı / təşkilatçısı; 2. zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən, ağzının dadını bilən; epikürçü (kef və nəş

  Tam oxu »
 • FEASTFUL

  adj 1. şən, xoşbəxt, məmnun, sevinc, sevincli, şad, şux; 2. möhtəşəm, təmtəraqlı, təntənəli, dəbdəbəli, qəşəng, gözəl, parlaq; 3

  Tam oxu »
 • FEAT

  feat1 n 1. qoçaqlıq, igidlik, rəşadət, qəhrəmanlıq, hünər, fədakarlıq; ~ of arms döyüş qəhrəmanlığı; 2

  Tam oxu »
 • FEATHER

  feather1 n 1. lələk, tük (quşlarda); as light as a ~ tük kimi yüngül; 2. pl lələklər; plümaj (papağa vurulan quş lələyindən bəzək); geyim, paltar, bəz

  Tam oxu »
 • FEATHER-BRAIN

  n yüngül, dəmdəməki, boş adam

  Tam oxu »
 • FEATHER-BRAINED

  adj sarsaq, səfeh, axmaq, gic, ağılsız; qanmaz, başıboş, yelbeyin

  Tam oxu »
 • FEATHER-HEAD

  n başıboş, səfeh, sarsaq, ağılsız, gic, axmaq (adam)

  Tam oxu »
 • FEATHER-HEADED

  adj sarsaq, səfeh, axmaq, gic, ağılsız; qanmaz, başıboş, yelbeyin, fərasətsiz, kütbeyin (adam haq.)

  Tam oxu »
 • FEATHER-WEIGHT

  n 1. çox yüngül çəki; 2. çox yüngül adam / əşya; 3. id. yarımyüngül çəki

  Tam oxu »
 • FEATHERED

  adj 1. lələklənmiş, lələkli; 2. lələk vurulmuş / taxılmış, lələklə bəzənmiş

  Tam oxu »
 • FEATURE

  feature1 n 1. pl üzün cizgiləri; a man of handsome ~s sifəti yaraşıqlı adam; 2. xüsusiyyət, xarakterik xüsusiyyət; əlamət, nişanə, xassə, sifət; the g

  Tam oxu »
 • FEATURE-LENGTH

  adj tammetrajlı; a ~ film tammetrajlı film

  Tam oxu »
 • FEATURE-WRITER

  n 1. oçerk yazan, jurnalist; 2. radio verilişləri üçün mətnlərin müəllifi

  Tam oxu »
 • FEATURED

  adj 1. səciyyəyə / xarakterik xüsusiyyətə malik olan; 2. emal edilmiş / pardaqlanmış daş

  Tam oxu »
 • FEATURELESS

  adj 1. gözəçarpan / xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan; 2. tamam düz (yer haq.); 3. ifadəsiz, yekrəng, maraqsız

  Tam oxu »
 • FEBRICULA

  n tib. yüngül qızdırma, hərarət

  Tam oxu »
 • FEBRICULOSE

  adj tib. yüngül qızdırması olan

  Tam oxu »
 • FEBRICULOSITY

  n tib. qızdırma, titrətmə, qızdırmalı vəziyyət, hərarət

  Tam oxu »
 • FEBRUARY

  February n fevral.; in ~ fevralda; February days fevral günləri; ~ fair-maid xəccəgülü, novruzgülü, qargülü

  Tam oxu »
 • FECUND

  adj 1. münbit, məhsuldar; ~ soil münbit / məhsuldar torpaq; ~ writer məhsuldar yazıçı; 2. tez artan / çoxalan, törəyib artan; ~ beasts tez törəyib art

  Tam oxu »
 • FECUNDATE

  v biol. münbitləşdirmək, məhsuldar etmək

  Tam oxu »
 • FED-UP

  adj d.d. bir şeydən cana doymuş / təngə gəlmiş; young generation ~ with sensational novels sensasiyalı romanlardan təngə gəlmiş / bezmiş gənc nəsil

  Tam oxu »
 • FEDERACY

  n 1. ittifaq, birlik, müqavilə; 2. federasiya (birləşmiş olan ayrı-ayrı müstəqil dövlətlərdən ibarət dövlət)

  Tam oxu »
 • FEDERAL

  adj 1. federativ, federasiyaya aid; ittifaq; 2. amer. federativ, hökumət, ümumdövlət; Federal government federativ hökumət

  Tam oxu »
 • FEDERALIST

  n 1. federalist; federalizm tərəfdarı; 2. amer. tar. federalist

  Tam oxu »
 • FEDERALISTIC

  adj federalizm, federalist; federalizm ideyalarına tərəfdar

  Tam oxu »
 • FEDERALIZE

  v federal idarə üsulu qurmaq; federasiya / ittifaq yaratmaq

  Tam oxu »
 • FEDERATION

  n 1. federasiya, ittifaq (dövlətlərin); cəmiyyətlərin / təşkilatların və s. ittifaqı / birliyi; the International Women’s Federation Beynəlxalq Qadınl

  Tam oxu »
 • FEDERATIVE

  adj federativ

  Tam oxu »
 • FEE

  fee1 n 1. qonorar; mükafat, haqq, əvəz, muzd; doctor’s / lawyer’s ~ həkimin / vəkilin qonorarı; officials’ ~ çinovniklərin / məmurların / hökumət qull

  Tam oxu »
 • FEEBLE

  adj 1. (-r; -st) zəif; a ~ lamp / cry zəif lampa / qışqırıq; ~ pulse zəif nəbz; 2. kiçik, balaca, cüzi, çox kiçik / az, əhəmiyyətsiz, dəyərsiz; ~ hope

  Tam oxu »
 • FEEBLE-MINDED

  adj 1. ağıldan zəif, kəmağıl; ağıldankəm, ağlı çatmayan, gictəhər; sarsaq; 2. iradəsiz, iradəsi zəif, qətiyyətsiz

  Tam oxu »
 • FEEBLE-MINDEDNESS

  n 1. ağıldan zəiflik, kəmağıllıq; 2. iradəsizlik, iradə zəifliyi

  Tam oxu »
 • FEEBLISH

  adj zəif, zəiftəhər, cılız

  Tam oxu »
 • FEEBLY

  adv 1. zəif; gücdən düşmüş / taqətsiz halda; The patient spoke feebly Xəstə taqətsiz bir surətdə danışdı; 2

  Tam oxu »
 • FEED

  feed1 n 1. yedirtmə, yedirmə, yedirilmə, qidalandırma, yemə, qidalanma, yemləmə, yemlənmə, yem / yemək vermə; to have a good ~ d

  Tam oxu »
 • FEEDING

  n 1. yedirtmə, qidalandırma; forcible ~ tib. zorla yedirtmə; 2. qida, xörək; 3. otlaq, 4. id. ötürmə (topu)

  Tam oxu »
 • FEEDING CENTRE

  n k.t. yem hazırlayan sex; yem mətbəxi (mal-qara üçün yem hazırlanan yer)

  Tam oxu »
 • FEEDING CROP

  n k.t. yem bitkiləri

  Tam oxu »
 • FEEDING STANDARD

  n k.t. yem norması

  Tam oxu »
 • FEEDING TUBE

  n tib. süni qida borusu

  Tam oxu »
 • FEEL

  feel1 n 1. toxunma hissi, toxunmaqla. hiss etmə; cold / smooth to the ~ toxunmaqla soyuq / hamar olmanı hiss etmə: by the ~ əl ilə, əl ilə yoxlayaraq;

  Tam oxu »