İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FRACTION

  n 1. kəsr; common ~ adi kəsr; decimal ~ onluq kəsr; 2. zərrəcik, zərrə, bir zərrə / az, cüzi miqdarda; a ~ of a second saniyənin bir anı; ~ of distanc

  Tam oxu »
 • FRACTIONAL

  adj 1. xırdalanmış; parçalanmış; kiçik; xırda; ~ currency xırda pul; xuda kupyuralar (qiymətli kağızın ayrıca talonu); 2

  Tam oxu »
 • FRACTIONIST

  n siya. ffaksiyaçı

  Tam oxu »
 • FRACTURE

  v qırmaq, sındırmaq, çatlatmaq; to ~ an arm / a thigh qolunu / ombasını qırmaq; to ~ one’s leg qıçını qırmaq; to ~ a pane of glass şüşəni qırmaq

  Tam oxu »
 • FRACTURED

  adj çatı / sınığı olan; sındırılmış, qırılmış; sınıq, qırıq; ~ rib tib. qırılmış qabırğa

  Tam oxu »
 • FRAG BOMB

  n hərb. d.d. qəlpəli bomba

  Tam oxu »
 • FRAGILE

  adj 1. kövrək, tezsınan, davamsız; a ~ china tezsınan çini qab; 2. kövrək, zəif; zərif, incə; ~ health zəif səhhət

  Tam oxu »
 • FRAGILITY

  n kövrəklik, zəriflik, zəiflik, incəlik, davamsızlıq; ~ of bones sümüklərin kövrəkliyi; an appearance of ~ zəiflik təəssüratı

  Tam oxu »
 • FRAGMENT

  n 1. qırıntı, qırıq, parça; 2. məc. qalıq, tör-töküntü, qəlpə; parça, tikə, bir tikə / parça, dilim; ~s of a vase vazanın qırıntıları; ~s of a statue

  Tam oxu »
 • FRAGMENTIZE

  v sındırmaq, qırmaq, doğramaq, parçalamaq, xırdalamaq, paralamaq

  Tam oxu »
 • FRAIL

  adj 1. kövrək, tezsınan, çox zərif / zəif / incə, davamsız, tez dağılan, qərarsız, dəyişkən; a ~ structure davamsız tikinti; a ~ support zəif / davams

  Tam oxu »
 • FRAME

  frame1 n 1. karkas (bir şeyin skeleti / əsası), əsas, bünövrə, gövdə, skelet; tikintinin bünövrəsi / əsası; the ~ of a building tikintinin karkası; th

  Tam oxu »
 • FRAME-HOUSE

  n karkaslı ev

  Tam oxu »
 • FRAMELESS

  adj çərçivəsiz, çərçivəyə salınmamış; a ~ picture çərçivəsiz şəkil

  Tam oxu »
 • FRAMEWORK

  n 1. karkas; bünövrə; skelet, gövdə; the ~ of vertebrate animals onurğalı heyvanların skeleti; 2. konstruksiya (tikintinin, maşının və s

  Tam oxu »
 • FRANC

  n Frank (Fransanın, Belçikanın, İsveçrənin pul vahidi)

  Tam oxu »
 • FRANGIPANE

  n 1. bot. qırmızı jasmin (çiçək); 2. qırmızı jasmin iyi / ətri; 3. badamlı krem; badam kremli pirojna

  Tam oxu »
 • FRANK

  adj (-er, -est) 1. ürəyiaçıq, səmimi, açıq; a ~ reply səmimi / açıq cavab; a ~ avowal of guilt təqsirini səmimi etiraf etmə; to be ~ with smb

  Tam oxu »
 • FRANK CHASE

  n hüq. meşədə azad ov etmə hüququ

  Tam oxu »
 • FRANKLY

  adv açıq, açıqcasına, səmimiyyətlə; to answer ~ səmimiyyətlə cavab vermək; Frankly, I don’t like him Açıq desək, o mənim xoşuma gəlmir

  Tam oxu »
 • FRANKNESS

  n doğruluq, düzlük, açıqlıq, saflıq, açıqürəklilik, səmimilik, səmimiyyət

  Tam oxu »
 • FRANTIC

  adj 1. qəzəbli, qeyzli, hiddətli, dəli, divanə, ağılsız, düşüncəsiz; to be ~ with grief / with pain / with rage dərddən / ağrıdan / qəzəbdən ağlını it

  Tam oxu »
 • FRATERNAL

  adj qardaş, qardaşlıq; ~ affection qardaş məhəbbəti; ~ order / society / association ittifaq, cəmiyyət (əksər hallarda gizli)

  Tam oxu »
 • FRATERNITY

  n 1. qardaşlıq, dostluq, yoldaşlıq, qan qohumları / qohumluğu; the ~ of all men bütün insanların qardaşlığı; 2

  Tam oxu »
 • FRATERNIZATION

  n işğal edilmiş ərazinin qadını / qızı ilə əlaqə

  Tam oxu »
 • FRATERNIZE

  v 1. qardaşlıq münasibətində olmaq; 2. işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq; işğal edilmiş ölkənin qadınları ilə əlaqəyə girmək; 3

  Tam oxu »
 • FRATRICIDAL

  adj qardaş xalqların qırğınına səbəb olan; ~ war qardaş qırğını

  Tam oxu »
 • FRATRICIDE

  n 1. qardaş qatili; 2. bacı qətli; bacı qatili

  Tam oxu »
 • FRATRY

  n 1. qardaşlıq, dostluq, yoldaşlıq; 2. kişi monastrı

  Tam oxu »
 • FRAUD

  n 1. hüq. aldatma, aldanma, fırıldaq, hiyləgərlik, adam aldatma, dələduzluq; ~ in fact qəsdən / qərəzlə / qabaqcadan düşünülmüş fırıldaq / hiyləgərlik

  Tam oxu »
 • FRAUDFUL

  adj fırıldaqçı, hiyləgər, fırıldaq, yalan, yalançı, saxta

  Tam oxu »
 • FRAULEIN

  Fraulein n alm. 1. alman dili müəllimi (İngiltərədə); 3. xanım (bəzi qərb ölkələrində ərsiz qadına müraciət forması)

  Tam oxu »
 • FRAY

  fray1 n 1. toqquşma, vuruşma, sa vaşma, dalaşma, dava; ready / eager for the ~ vuruşmağa girməyə hazır; to join / to enter the ~ davaya / savaşa / qal

  Tam oxu »
 • FREAK

  freak1 n 1. şıltaqlıq, qəribəlik, ədabazlıq; əcaiblik, tərslik; out of mere ~ sa dəcə olaraq şıltaqlıqdan; 2

  Tam oxu »
 • FREAKISH

  adj 1. şıltaqçı, şıltaq, nazlı, tələbkar; ~ child şıltaq uşaq; 2. qəribə, qeyri-adi, anlaşılmaz; əcaib; ~ behaviour əcaib / qəribə davranış

  Tam oxu »
 • FRECKLE

  freckle1 n çil (dəridə, üzdə) freckle2 v çillə / ləkə ilə örtmək; The sun freckles one's face and neck Günəşdən adamın üzü yə boynu çillənir

  Tam oxu »
 • FRECKLED

  adj çil, çil-çil, çillə örtülmüş; ~ face çil-çil üz; ~ nose çilli burun

  Tam oxu »
 • FREE

  free1 adj 1. azad, müstəqil, sərbəst; a ~ country azad ölkə; ~ people azad xalq; to set / to make ~ azad etmək; 2

  Tam oxu »
 • FREE-AND-EASY

  adj 1. sərbəst, təbii, sadə; təklifsiz; ~ manners təbii / sadə davranışlar; 2. hörmət gözləməyən, ədəbsiz, nəzakətsiz, utanmaz, saymaz; ~ judgements s

  Tam oxu »
 • FREE ENTERPRISE

  n azad sahibkarlıq; sərbəst təşəbbüskarlıq

  Tam oxu »
 • FREE-HAND

  adj əllə edilmiş (şəkil haq.)

  Tam oxu »
 • FREE-HANDED

  adj səxavətli, comərd, əliaçıq; ~ help səxavətli kömək

  Tam oxu »
 • FREE-HEARTED

  adj 1. safqəlbli, təmizürəkli, açıqürəkli, səmimi, ürəyiaçıq; ~ mirth sərbəst şənlik / şadlıq / əyləncə; 2

  Tam oxu »
 • FREE-HEARTEDLY

  adv 1. səmimi olaraq, açıq ürəklə, açıqdan-açığa, açıqcasına, heç bir şeyi gizlətmədən; 2. bolluca, çoxlu

  Tam oxu »
 • FREE LIST

  n 1. bir yana pulsuz keçmə / daxil olma hüququna malik olan şəxslərin siyahısı; 2. iqt. vergi qoyulmayan / alınmayan malların siyahısı

  Tam oxu »
 • FREE-SPOKEN

  adj səmimi, açıq (mülahizələrində, fikirlərində); ~ man fikirləşdiyini deyən adam

  Tam oxu »
 • FREE-STYLE

  n id. sərbəst üsulla üzmə

  Tam oxu »
 • FREE-STYLER

  n id. sərbəst üsulla üzən üzgüçü

  Tam oxu »
 • FREE-THINKER

  n azadfikirli, ateist, azad düşünən adam

  Tam oxu »
 • FREEDOM

  n 1. azadlıq, müstəqillik, istiqlaliyyət; the ~ of a country ölkənin müstəqilliyi; to enjoy ~ azadlıqdan istifadə etmək, azad / müstəqil olmaq; 2

  Tam oxu »