FEATURE

feature1

n 1. pl üzün cizgiləri; a man of handsome ~s sifəti yaraşıqlı adam; 2. xüsusiyyət, xarakterik xüsusiyyət; əlamət, nişanə, xassə, sifət; the geographical ~s of a district rayonun coğrafi xüsusiyyətləri

feature2

v xarakterik xüsusiyyəti fərqləndirmək, xarakterik / səciyyəvi olmaq, ayırmaq; small hills which ~ the landscape bu mənzərəni səciyyələndirən balaca təpələr

FEATHERED
FEATURE-LENGTH