GÜLƏBƏTİN

Bax: gülabətin. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

GÜLABƏTİN
GÜLGƏZ

Digər lüğətlərdə