İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • DIABETES

  n tib. diabet, şəkər xəstəliyi

  Tam oxu »
 • DIABETIC

  n diabetik

  Tam oxu »
 • DIABOLIC

  adj 1. iblisanə, məkrli, şeytani; a ~ plan məkrli plan; ~ grin məkrli təbəssüm; 2. hirsli, acıqlı, qəzəbli, kinli, qəddarcasına; ~ cruelty vəhşicəsinə

  Tam oxu »
 • DIAGNOSIS

  n (pl -ses) 1. tib. diaqnoz; to make (out) / to form a ~ diaqnoz qoymaq; accurate ~ dəqiq diaqnoz; 2

  Tam oxu »
 • DIAGNOSTIC

  adj tib. diaqnostik; diaqnoz qoyma; ~ skill diaqnoz qoyma məharəti / bacarığı

  Tam oxu »
 • DIAGONAL

  diagonal1 n riyaz. diaqonal diagonal2 adj 1. diaqonal; ~ lines diaqonal xətlər; 2. çəp, çəpinə, çəpəki, çəpinə xətləri olan; ~ cloth çəpinə xətti / zo

  Tam oxu »
 • DIAGRAM

  n 1. diaqram; to present smth. by a ~bir şeyi diaqram vasitəsilə təqdim etmək; 2. sxem; a ~ of a rail network dəmiryol qovşağının sxemi

  Tam oxu »
 • DIAL

  dial1 n 1. siferblat; 2. disk (dairəşəkilli lövhə: televizorda və s.) dial2 v yığmaq (telefon nömrəsini); zəng etmək; Dial the number! Telefon nömrəsi

  Tam oxu »
 • DIALECT

  n dilç. dialekt (yerli şivə); local ~ yerli / məhəlli dialekt; the London ~ London dialekt!; peasant ~ kəndli dialekt; / nitqi

  Tam oxu »
 • DIALECTIC

  adj dialektik; ~ materialism dialektik materializm

  Tam oxu »
 • DIALECTICAL

  adj dialektik; ~ method dialektik metod

  Tam oxu »
 • DIALECTOLOGY

  n dilç. dialektologiya (dilşünaslığın dialektləri öyrənən şöbəsi)

  Tam oxu »
 • DIALOGUE

  n dialoq, mükalimə; a long / a short ~ uzun / qısa dialoq; spirited ~ qızğın mükalimə

  Tam oxu »
 • DIAMETER

  n diametr; the ~ of a tree-trunk ağac gövdəsinin diametri

  Tam oxu »
 • DIAMETRICALLY

  adv diametral; tamamilə, tamam, büsbütün; to hold ~ opposite views tam zidd fikirlərdə olmaq

  Tam oxu »
 • DIAMOND

  n 1. almaz, brilyant; black ~ qara almaz / brilyant; 2. almaz (şüşə kəsmək üçün alət); ◊ ~ cut ~ bir-birinə layiq rəqib; ≅ Pazı pazla çıxararlar

  Tam oxu »
 • DIAPER

  n 1. naxışlı / bəzəkli / güllü parça (süfrə, məhrəba və s. tikmək üçün); 2. əski, belək

  Tam oxu »
 • DIAPHRAGM

  n diafraqma

  Tam oxu »
 • DIARRHOEA

  n tib. ishal; d.d. qarın işləməsi; to have a bad attack of ~ bərk ishala tutulmaq

  Tam oxu »
 • DIARY

  n 1. gündəlik; to keep a ~ gündəlik tutmaq; 2. qeyd üçün kitabça-təqvim

  Tam oxu »
 • DIASPORA

  n diaspora

  Tam oxu »
 • DICE

  n zər; a pair of ~ bir cüt zər; to throw the ~ zər atmaq

  Tam oxu »
 • DICKENS

  n şeytan, iblis; to go to the ~ dağılmaq, məhv olmaq

  Tam oxu »
 • DICKY

  adj 1. zəif, xəstə, naxoş, nasaz; to have a ~ heart ürəyi zəif / xəstə olmaq; 2. heç nəyə yaramayan / gərək olmayan, çox köhnəlmiş; əldən düşmüş; a ~

  Tam oxu »
 • DICTAPHONE

  n diktafon

  Tam oxu »
 • DICTATE

  dictate1 n əmr etmə / vermə; sərəncam, hökm; tələb; the ~s of the taste zövqün hökmü / tələbi; the ~s of reason əqlin tələbi / hökmü; to follow the ~s

  Tam oxu »
 • DICTATION

  n 1. imla, diktant; to take to write from ~ diktə ilə yazmaq; 2. əmr, diktə, göstəriş; hökm, buyruq; fərman; to write at smb

  Tam oxu »
 • DICTATOR

  n diktator

  Tam oxu »
 • DICTATORIAL

  adj 1. diktator; ~ government / powers diktator hökumət / hakimiyyət; 2. ədah, amiranə; ~ tone amiranə ton; ~ manner amiranə davranış

  Tam oxu »
 • DICTION

  n 1. ifadə / danışıq tərzi, söz seçmə; the ~ of poetry poeziya dili, poetik dil; 2. diksiya; clarity of ~ diksiyanın aydınlığı

  Tam oxu »
 • DICTIONARY

  n lüğət; sözlük

  Tam oxu »
 • DIDACTIC

  adj didaktik, nəsihətedici, nəsihətverici, öyüdverici; ibrətli, ibrətamiz; ~ methods didaktik metodlar / üsullar

  Tam oxu »
 • DIE

  die1 n (pl dice) zər; ◊ The die is cast / thrown Püşk atılmışdır (Qərar qəbul edilmişdir) die2 v 1. ölmək; to ~ of hunger acından ölmək; to ~ of age q

  Tam oxu »
 • DIET

  diet1 n 1. qida, yeyəcək, xörək; yemək; liquid / heavy ~ sulu / ağır xörək; 2. pəhriz; yemək rejimi; strict / rigid ~ möhkəm pəhriz; to keep / to take

  Tam oxu »
 • DIETARY

  adj pəhriz; ~ foods pəhriz yeməkləri

  Tam oxu »
 • DIFFER

  v 1. fərqlənmək, ayrılmaq, seçilmək; to ~ in appearance xaricən birbirindən fərqlənmək, oxşar olmamaq; English differs from French İngilis dili fransı

  Tam oxu »
 • DIFFERENCE

  difference1 n 1. fərq, təfavüt, ayrılıq, bənzərsizlik, bənzəməmə; ~ in appearance / character xarici görünüşdə / xasiyyətdə bənzərsizlik; ~ of opinion

  Tam oxu »
 • DIFFERENT

  adj 1. cürbəcür, müxtəlif, çeşidli; in ~ ways cürbəcür yollarla; a lot of ~ things çoxlu cürbəcür şeylər; to be ~ from other people başqa adamlardan f

  Tam oxu »
 • DIFFERENTIAL

  differential1 n 1. bir şeyin kəmiyyəti / miqdarı arasında olan fərq; tax ~s vergi fərqləri; price ~s qiymət fərqləri; 2

  Tam oxu »
 • DIFFERENTIATE

  v 1. fərqləndirmək, fərq / təfavüt qoymaq; I can’t differentiate (between) these 2 flowers Mən bu iki gülü fərqləndirə / ayırd edə bilmirəm; 2

  Tam oxu »
 • DIFFICULT

  adj 1. çətin, zor; zəhmətli, əziyyətli; a ~ problem / language / translation / question, etc. çətin problem / dil / tərcümə / məsələ və s

  Tam oxu »
 • DIFFICULTY

  n 1. çətinlik; financial ~ maliyyə çətinliyi; with ~ çətinliklə; to do smth. with ~ bir şeyi çətinliklə etmək; without ~ çətinliksiz, asanlıqla; to le

  Tam oxu »
 • DIFFIDENCE

  n özünə inamı olmama, ürəksizlik, cəsarətsizlik; with ~ tərəddüdlə, inamsızlıqla

  Tam oxu »
 • DIFFIDENT

  adj ürəksiz; utancaq, özünə inamı olmayan; cəsarətsiz; an able but ~ young student bacarıqlı, lakin özünə inamı olmayan gənc tələbə

  Tam oxu »
 • DIFFUSE

  diffuse1 adj 1. dağınıq, yayılmış, səpələnmiş (işıq və s. haq ); 2. uzunçu, uzun, uzundanışan; ~ writer uzunçu yazıçı diffuse2 v 1

  Tam oxu »
 • DIG

  dig1 n 1. d.d. dürtmə; dümsük; to give smb. a ~ with his elbow dirsəyi ilə bir kəsə dümsük / dürtmə vurmaq; 2

  Tam oxu »
 • DIGAMIST

  n ikinci dəfə kəbin kəsdirən adam

  Tam oxu »
 • DIGEST

  digest1 n xülasə; nəticə; a ~ of the week’s news həftənin xəbərlərinin xülasəsi digest2 v 1. həzm etmək (qidanı); həzm olunmaq; Tom can’t digest fat T

  Tam oxu »
 • DIGESTIBLE

  adj 1. tez həzm olunan, yüngül; ~ food tez həzm olunan qida; 2. asanlıqla / tez başa düşülən

  Tam oxu »
 • DIGESTIVE

  adj həzm, həzm etmə; ~ system həzm etmə sistemi; ~ tract həzm borusu

  Tam oxu »