İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • GEAR

  gear1 n tex. 1. mexanizm, cihaz, alət; 2. ləvazimat; hunting ~ ov, ovçuluq ləvazimatı; 3. tex. dişli çarx; middle / top / bottom / first / second ~ or

  Tam oxu »
 • GEAR-BOX

  n sürət qutusu, ötürücü qutu

  Tam oxu »
 • GEAR-CHANGE LEVER

  n avt. sürət ötürücüsünün qolu

  Tam oxu »
 • GEAR-WHEEL

  n tex. dişli çarx

  Tam oxu »
 • GEE

  inter 1. həə... Di ha! Getdik! 2. amer. Bax belə!; Bəs belə!

  Tam oxu »
 • GEESE

  n goose isminin cəm forması

  Tam oxu »
 • GELD

  v I 1. vergi qoymaq; 2. vergi vermək v II axtalamaq, burmaq

  Tam oxu »
 • GELDING

  n 1. axtalanmış heyvan; 2. xədim, hərəmağası, xacə; 3. axtalama, burma

  Tam oxu »
 • GELID

  adj soyuq, buz kimi (rəftar, ton, davranış haq.)

  Tam oxu »
 • GEM

  gem1 n 1. qiymətli daş, əlvan daş; cəvahirat, daş-qaş; real ~ əsl / təmiz daş-qaş; artificial / false ~ süni daş; 2

  Tam oxu »
 • GEMINI

  Gemini n astr. Əkizlər bürcü

  Tam oxu »
 • GEMMA

  n (pl -ae) bot. tumurcuq, düymə, puçur

  Tam oxu »
 • GEMMATE

  v tumurcuqlanmaq; tumurcuqlanma yolu ilə artmaq (mikroorqanizmlər haq.)

  Tam oxu »
 • GENDER

  n qram. cins ; masculine / feminine ~ kişi / qadın cinsi; neuter / grammatical ~ orta / qrammatik cins

  Tam oxu »
 • GENE

  n biol. gen, qan yaddaşı

  Tam oxu »
 • GENEALOGY

  n 1. genealogiya, nəsil / soy tarixi; 2. nəsil / soy tarixini öyrənən yardımçı elm; 3. şəcərə, nəsil / soy şəcərəsi

  Tam oxu »
 • GENERAL

  adj 1. ümumi, ümumi səciyyəli; a matter of ~ interest ümumi maraq doğuran məsələ; a word that is in ~ use hamı tərəfindən işlədilən söz; ~ meeting ümu

  Tam oxu »
 • GENERAL-IN-CHIEF

  General-in-Chief n baş komandan

  Tam oxu »
 • GENERAL-PURPOSE

  adj universal, ümumi təyinatlı; a ~ tractor universal / çoxməqsədli traktor

  Tam oxu »
 • GENERALISE

  generalize, -ise v 1. ümumiləşdirmək, ümumi bir nəticəyə gəlmək; 2. şamil / aid etmək; yaymaq; to ~ the use of a new method yeni üsulun işlənməsini ya

  Tam oxu »
 • GENERALIZE

  generalize, -ise v 1. ümumiləşdirmək, ümumi bir nəticəyə gəlmək; 2. şamil / aid etmək; yaymaq; to ~ the use of a new method yeni üsulun işlənməsini ya

  Tam oxu »
 • GENERALLY

  adv 1. adətən, adət üzrə, bir qayda olaraq; 2. ümumiyyətlə; ~ speaking ümumiyyətlə desək

  Tam oxu »
 • GENERALSHIP

  n 1. generallıq, general rütbəsi; 2. hərb sənəti / peşəsi; 3. məharətli / bacarıqlı rəhbərlik, due to brilliant ~ məharətli rəhbərlik sayəsində

  Tam oxu »
 • GENERATE

  v səbəb olmaq, əmələ gətirmək; to ~ heat istilik hasil etmək

  Tam oxu »
 • GENERATION

  n 1. nəsil; the rising ~ böyüyən nəsil; the lost ~ itirilmiş nəsil; the young ~ gənc nəsil; 2. dövr (≈ 30 il); a ~ ago bir nəsil / 30 il bundan əvvəl;

  Tam oxu »
 • GENERATOR

  n istehsal edən, enerji mənbəyi; generator

  Tam oxu »
 • GENEROSITY

  n alicənablıq, mərdlik, comərdlik; to show ~ alicənablıq göstərmək; to do smth. out of pure ~ bir işi tamamilə təmənnasız görmək

  Tam oxu »
 • GENEROUS

  adj 1. alicənab, mərd, comərd; ~ nature mərd xasiyyət; 2. əliaçıq, səxavətli; to be ~ with one’s money pul xərcləməkdə əliaçıq olmaq; 3

  Tam oxu »
 • GENESIS

  n (pl -ses) 1. mənşə, əmələ gəlmə, genezis; 2. Genesis din. Əhdi-ətiqin birinci kitabı (Bibliyanın birinci kitabı)

  Tam oxu »
 • GENETIC

  adj genetik, genetika; ~ relation genetik əlaqə

  Tam oxu »
 • GENETICIST

  n genetik, genetika üzrə mütəxəssis

  Tam oxu »
 • GENETICS

  n genetika

  Tam oxu »
 • GENIAL

  adj 1. xeyirxah, xoşxasiyyət, rəhmli; a ~ old man xeyirxah qoca; 2. mülayim, yumşaq (hava və s. haq.); ~ weather mülayim hava

  Tam oxu »
 • GENIALITY

  n 1. xeyirxahlıq, xoşxasiyyətlik, səmimilik, sevinc; 2. mülayimlik (hava haq.)

  Tam oxu »
 • GENITALS

  n anat. cinsiyyət / tənasül orqanları

  Tam oxu »
 • GENIUS

  n (pl həm də -nii) 1. dahi lik, istedadlılıq, zəka; a man of ~ dahi şəxs; the impress of ~ dahilik əlaməti; 2

  Tam oxu »
 • GENOCIDE

  n soyqırım, qətlyam, genosid (irqi, milli zəmində əhalinin, ayrı-ayrı milli qrupların məhv edilməsi); the Khojali ~ Xocalı qətlyamı (26

  Tam oxu »
 • GENRE

  n fr. 1. əda, adət, tövr, tərz; 2. janr, bədii əsər növü

  Tam oxu »
 • GENTEEL

  adj 1. alicənab, kübar, ədəbli; 2. isteh. nazlı, əzilib-büzülən, özünü naza qoyan

  Tam oxu »
 • GENTILIC

  adj 1. milli; qəbiləyə məxsus; 2. bütpərəstlik, bütə sitayiş edən

  Tam oxu »
 • GENTILITY

  n 1. kübarlıq, zəriflik; kübarlıq iddiası, aristokrat şakəri / ədası; 2. ad-san, əsillik, zadəganlıq

  Tam oxu »
 • GENTLE

  gentle1 adj 1. yumşaq, mülayim, xoşxasiyyət, incə, həlim; ~ nature mülayim xasiyyət; ~ heart yumşaq ürək; ~ voice həlim səs; ~ call mehriban çağırış;

  Tam oxu »
 • GENTLEMAN

  n (pl -men) 1. centlmen, yaxşı tərbiyəli şəxs; true ~ əsl centlmen; 2. ağa, cənab, kişi, adam; young ~ cavan oğlan; stout ~ kök

  Tam oxu »
 • GENTLY

  adv 1. yumşaqlıqla, mülayim, sakitcə, sakit; to answer ~ nəzakətlə cavab vermək; to speak ~ nəvazişlə / ədəblə danışmaq; 2

  Tam oxu »
 • GENTRY

  n 1. kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar; 2. zaraf. müəyyən insan qrupu; ◊ the flash ~ oğrular; the light-fingered ~ cibgirlər

  Tam oxu »
 • GENUFLECT

  v diz çökmək; diz çöküb ibadət etmək, səcdə etmək / qılmaq, səcdəyə düşmək (ibadət zamanı)

  Tam oxu »
 • GENUINE

  adj 1. əsl, həqiqi, orijinal; the ~ text of the treaty müqavilə mətninin əsli; ~ pearls əsl mirvari; ~ wool təmiz yun; 2

  Tam oxu »
 • GENUINELY

  adv səmimiyyətlə, ürəkdən, səmimi qəlbdən; to be ~ sorry ürəkdən kədərlənmək

  Tam oxu »
 • GENUS

  n (pl genera) 1. biol. nəsil, soy; the ~ Homo insan nəsli, bəşəriyyət; 2. növ, cür, qism, qəbil

  Tam oxu »
 • GEOGRAPHY

  n coğrafiya; physical / political ~ fiziki / siyasi coğrafiya

  Tam oxu »