İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • GRAB

  grab1 n 1. qamarlama, qapma; to make a ~ at smth. bir şeyi qamarlamağa cəhd etmək; 2. zəbtetmə, tutma, mənimsəmə, yiyələnmə; policy of ~ zəbtetmə siya

  Tam oxu »
 • GRABBLE

  v 1. əli ilə yoxlaya-yoxlaya axtarmaq; 2. iki əli və iki ayağı üstə iməkləmək / sürünmək

  Tam oxu »
 • GRACE

  grace1 n 1. qəşənglik, incəlik, zəriflik, gözəllik; natural ~ təbii zəriflik; 2. cazibə, məlahət, comərdlik, ləyaqət, səxavət; məziyyət; 3

  Tam oxu »
 • GRACEFUL

  adj 1. qəşəng, incə, zərif, cazibəli, gözəl, dilbər, məlahətli; ~ figure incə / zərif qamət; ~ gesture zərif hərəkət / jest; 2

  Tam oxu »
 • GRACIOUS

  gracious1 adj 1. mərhəmətli, lütfkar, şəfqətli, rəhmli, ürəyiyumşaq, rəhmdil; 2. iltifatlı, yumşaq; ~ smile iltifatlı təbəssüm gracious2 inter : Good

  Tam oxu »
 • GRADATION

  n 1. tədricən bir vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə keçmə; 2. sezilmədən rəng çalarlanın dəyişməsi; 3. sıra, dərəcə, tədricilik, dərəcələrə bölmə

  Tam oxu »
 • GRADE

  grade1 n 1. dərəcə, pillə; 2. rütbə; ~s of military rank hərbi rütbələr; 3. keyfiyyət, növ, sort; a poor ~ of oats yulafın pis növü / çeşidi; 4

  Tam oxu »
 • GRADE-SCHOOL

  n amer. ibtidai məktəb (həm də the grades)

  Tam oxu »
 • GRADIENT

  n 1. fiz. qradiyent; 2. meyl; 3. yamac, dağın döşü

  Tam oxu »
 • GRADUAL

  adj 1. tədriclə, yavaş-yavaş; a ~ increase in the cost of living istehlak dəyərinin tədricən / yavaş-yavaş artması; 2

  Tam oxu »
 • GRADUALISM

  n sosial islahatların tədricən həyata keçirilməsi haqqında təlim

  Tam oxu »
 • GRADUATE

  graduate1 n 1. ali məktəb məzunu; 2. amer. istənilən tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs; a ~ school amer

  Tam oxu »
 • GRADUATION

  n 1. ali təhsil müəssisəsini bitirib bakalavr dərəcəsi alma; 2. amer. hər hansı bir tədris müəssisəsini bitirmə; 3

  Tam oxu »
 • GRAFT

  graft1 n I 1. bot. qələm / çilik peyvəndi, peyvənd, çalaq (bitkilərdə); 2. tib. toxumanın köçürülməsi əməliyyatı n II 1

  Tam oxu »
 • GRAFTER

  n I 1. k.t. calaq qələmi; 2. bot. peyvəndlik bitki; 3. bağ bıçağı n II 1. rüşvətxor; 2. fırıldaqçı, kələkbaz, lotu

  Tam oxu »
 • GRAFTING

  n 1. peyvəndləmə, çalaq etmə / vurma; bark ~ qabıqaltı calaqetmə; 2. tib. toxuma köçürmə

  Tam oxu »
 • GRAIN

  grain1 n 1. taxıl, dən; wheat ~ buğda; ripe ~ yetişmiş taxıl; to cut / to reap ~ taxılı yığmaq / biçmək; 2

  Tam oxu »
 • GRAIN-SEPARATOR

  n k.t. taxıltəmizləyən / taxılçeşidləyən maşın

  Tam oxu »
 • GRAINY

  adj 1. nahamar, kələ-kötür; 2. dənəli, dənəvər

  Tam oxu »
 • GRAMMAR

  n 1. qrammatika (elm); historical / comparative / general ~ tarixi / müqayisəli / ümumi qrammatika; 2

  Tam oxu »
 • GRAMMAR-SCHOOL

  n 1. klassik orta məktəb; 2. amer. orta məktəbin 5-8-ci sinifləri

  Tam oxu »
 • GRAMMARIAN

  n 1. qrammatika mütəxəssisi; 2. filoloq, dilçi

  Tam oxu »
 • GRANARY

  n 1. anbar, taxıl anbarı; 2. taxıl mənbəyi, taxılçılıq rayonu

  Tam oxu »
 • GRAND

  adj 1. əzəmətli, möhtəşəm, nəhəng, qüdrətli, təntənəli; 2. böyük, ulu; Grand Vizier vəzir / baş nazir (Türkiyədə); Grand Turk türk sultanı; 3

  Tam oxu »
 • GRAND-CHILD

  n (pl -children) nəvə

  Tam oxu »
 • GRAND-DAUGHTER

  n nəvə (qız)

  Tam oxu »
 • GRAND MASTER

  Grand Master n şahm. qrossmeyster

  Tam oxu »
 • GRAND-NEPHEW

  n nəticə (oğlan)

  Tam oxu »
 • GRAND-NIECE

  n nəticə (qız)

  Tam oxu »
 • GRAND PIANO

  n royal

  Tam oxu »
 • GRAND-UNCLE

  n əmi / dayı / bibi / xalaoğlunun / xalaqızının babası

  Tam oxu »
 • GRANDAD

  n baba

  Tam oxu »
 • GRANDAM

  grandam, grandame n 1. = grandmother; 2. qan, qoca arvad; 3. qiybətçi, xəbərçi

  Tam oxu »
 • GRANDAME

  grandam, grandame n 1. = grandmother; 2. qan, qoca arvad; 3. qiybətçi, xəbərçi

  Tam oxu »
 • GRANDEUR

  n 1. calal, dəbdəbə, təmtəraq, əzəmət; the ~ of the nature təbiətin calalı / əzəməti; 2. ad-san, nəciblik, əsillik; ~ of design niyyətin nəcibliyi

  Tam oxu »
 • GRANDFATHER

  n 1. baba; 2. ulu baba, cədd-əba (ata tərəfdən)

  Tam oxu »
 • GRANDIOSE

  adj 1. böyük, əzəmətli, möhtəşəm, nəhəng; 2. təmtəraqlı, təşəxxüslü, lovğa

  Tam oxu »
 • GRANDIOSITY

  n 1. böyüklük, əzəmət, möhtəşəmlik; 2. təmtəraq, dəbdəbə, əda, təşəxxüs

  Tam oxu »
 • GRANDMOTHER

  n 1. nənə, 2. ulu nənə (ana tərəfdən); ◊ to teach one’s ~ (to suck eggs) özündən, böyüklərə nəsihət vermək; ≅ Bala sərçə ana sərçəyə cik-cik öyrədir

  Tam oxu »
 • GRANDPARENTS

  n nənə və baba

  Tam oxu »
 • GRANGE

  n şəhər kənarında bağlı-bağçalı, təsərrüfat tikililəri olan ev / xutor

  Tam oxu »
 • GRANGER

  n 1. fermanı idarə edən şəxs; 2. fermerlər birliyinin üzvü; 3. fermer; ~ legislation (böyük) fermerlərin maraqlarının qorunması haqqında qanunlar

  Tam oxu »
 • GRANGERS CATTLE

  n k.t. ətlik və südlük mal-qara

  Tam oxu »
 • GRANITE

  n 1. qranit (bərk süxur); as hard as ~ qranit kimi bərk; 2. məc. tərslik, inad, inadcıllıq; 3. sərtlik (xarakter və s

  Tam oxu »
 • GRANNY

  n 1. nənə, nənəcan; 2. qan, qoca arvad; 3. amer. səfeh / daim vurnuxan qadın; ◊ ~ knot etibarsız düyün, “arvad” düyünü”

  Tam oxu »
 • GRANT

  grant1 n 1. hədiyyə, bəxşiş, bağışlama; a ~ of lands torpaqların bağışlanması; to bestow / to confer a ~ on smb

  Tam oxu »
 • GRANT-IN-AID

  n 1. (pl grants-) dotasiya, maliyyə yardımı; 2. yerli özünüidarə təşkilatlarına məqsədli maliyyə yardımı

  Tam oxu »
 • GRANTOR

  n hüq. hədiyyə / bəxşiş verən

  Tam oxu »
 • GRANULAR

  adj dənəvər, dən-dən, dənəli, dumur-dumur

  Tam oxu »
 • GRANULATE

  v 1. xırdalamaq, parçalamaq, doğramaq; 2. dənələmək, dən-dən / dənəvər etmək

  Tam oxu »