İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • GLABROUS

  adj hamar, çılpaqlaşdırılmış, lüt, tüksüz

  Tam oxu »
 • GLAD

  adj 1. şad, məmnun; 2. sevincli, fərəhli, ürəkaçan; sevindirici, fərəhləndirici; ~ cry sevinc harayı; ~ countenance sevinclə / fərəhlə dolu çöhrə

  Tam oxu »
 • GLADDEN

  v sevindirmək, şənləndirmək

  Tam oxu »
 • GLADE

  n 1. tala, açıqlıq, çəmən (meşədə); bright / lovely / sunny ~ işıqlı / gözəl / günəşli tala; 2. amer

  Tam oxu »
 • GLADIATOR

  n 1. qladiator; 2. məc. inadcıl pəhləvan

  Tam oxu »
 • GLADIATORIAL

  adj qladiator, qladiatora aid olan; ~ combats qladiator döyüşləri

  Tam oxu »
 • GLADSOME

  adj şən, şad, xürrəm, ürəkaçan; ~ morning ürəkaçan səhər; with ~ looks mehriban baxışlarla, gülər / xoş üzlə

  Tam oxu »
 • GLAIR

  n 1. yumurta ağı; 2. özlü / selikli maddə

  Tam oxu »
 • GLAMOUR

  glamour1 n cazibə, lətafət, gözəllik, füsunkarlıq; to cast a ~ over məftun / heyran etmək glamour2 v məftun etmək, ovsunlamaq, heyran etmək

  Tam oxu »
 • GLAMOUROUS

  adj 1. qəşəng, cazibəli, cazibədar, məftunedici, sevimli; 2. təsirli, effektli

  Tam oxu »
 • GLANCE

  glance1 n nəzər, baxış; impatient / cool / hard / furious ~ narahat / soyuq / sərt / qəzəbli baxış; stealthy ~ oğrun baxış; at the first ~ ilk baxışda

  Tam oxu »
 • GLAND

  n I 1. anat. vəz, limfa vəzi; sweat ~ tər vəzi; 2. pl boyun vəziləri; 3. pl badamcıq vəziləri n II tex

  Tam oxu »
 • GLANDIFORM

  adj 1. qoza formasında; 2. fiziol. adenoid, udlaqbadamcığına aid; vəziyəbənzər, vəzili

  Tam oxu »
 • GLARE

  glare1 n 1. gözqamaşdırıcı / parlaq işıq / parıltı; 2. parıltılı bərbəzək; 3. sərt / mərhəmətsiz / şiddətli / iti nəzər glare2 v 1

  Tam oxu »
 • GLARING

  adj 1. gözqamaşdırıcı, parlaq; ~ light gözqamaşdırıcı / parlaq işıq; 2. çox parlaq, diqqəti cəlb edən, qeyri-adi; ~ colours çox parlaq rənglər; 3

  Tam oxu »
 • GLASS

  n 1. şüşə; 2. şüşə qab; ~ and china şüşə və çini qab; 3. stəkan; to drink a ~ of milk bir stəkan süd içmək; 4

  Tam oxu »
 • GLASS-ARTIST

  n vitrajist, şüşə nəqqaşı

  Tam oxu »
 • GLASS-BLOWER

  n şüşeçi, üfürməklə şüşə məmulatları hazırlayan usta

  Tam oxu »
 • GLASS-CASE

  n vitrin (mağaza sərgisi)

  Tam oxu »
 • GLASS-CULTURE

  n parnikdə / istixanada becərmə / yetişdirmə

  Tam oxu »
 • GLASS-CUTTER

  n 1. şüşə salan / kəsən fəlilə; 2. şüşə yonan / təraş edən usta; 3. almaz (şüşə kəsmək üçün)

  Tam oxu »
 • GLASS-DUST

  n sumbata, najdak

  Tam oxu »
 • GLASS-EYE

  n süni göz, göz protezi

  Tam oxu »
 • GLASS-HOUSE

  n 1. şüşə zavodu; 2. istixana, oranjereya

  Tam oxu »
 • GLASS-PAPER

  n sumbata (kağızı)

  Tam oxu »
 • GLASS-WARE

  n şüşə qab-qacaq

  Tam oxu »
 • GLASS-WOOL

  n tex. steklovata, süni şüşə lif

  Tam oxu »
 • GLASS-WORK

  n 1. şüşə istehsalı; 2. şüşə məmulatı

  Tam oxu »
 • GLASSED-IN

  adj şüşələnmiş, şüşəli

  Tam oxu »
 • GLAUCOMA

  n tib. qlaukoma (göz xəstəliyi)

  Tam oxu »
 • GLAUCOUS

  adj 1. bozumtul yaşıl / göy; 2. donuq, tutqun; 3. bot. kiflənmiş, bozarmış

  Tam oxu »
 • GLAZE

  glaze1 n 1. şir, mina; 2. məc. pərdə; the ~ of death over his eyes onun gözlərində ölüm pərdəsi glaze2 v 1

  Tam oxu »
 • GLAZIER

  n 1. şüşəsalan; 2. şüşə mütəxəssisi; 3. dulusçu

  Tam oxu »
 • GLAZING-WHEEL

  n sumbata / najdak çarxı

  Tam oxu »
 • GLEAM

  gleam1 n 1. zəif / solğun işıq; işıltı; the first ~s of the morning sun sübh günəşinin ilk işartıları; 2

  Tam oxu »
 • GLEAN

  v 1. başaq etmək; to ~ a field məhsul yığımından sonra tökülmüş sünbülləri yığmaq; 2. peşarı etmək; 3

  Tam oxu »
 • GLEANINGS

  n 1. başaq / peşarı etmə; 2. zərrə-zərrə fakt / məlumat toplama

  Tam oxu »
 • GLEE

  n şadlıq, şənlik, şadyanalıq, sevinc; full of ~ sevinclə dolu, şadlıq içində

  Tam oxu »
 • GLEEFUL

  adj şən, şad, sevindirici; ~ news şad xəbər; in ~ mood şən əhval-ruhiyyədə

  Tam oxu »
 • GLEN

  n dərə, dar vadi

  Tam oxu »
 • GLENGARRY

  n şotland papağı (həm də ~ bonnet / cap)

  Tam oxu »
 • GLIB

  adj 1. zirək, dilli-dilavər; to have a ~ tongue dildən zirək / pərgar olmaq; 2. danışqan, naqqal, çərənçi, gəvəzə

  Tam oxu »
 • GLIDE

  glide1 n 1. süzmə, süzüb getmə, sürüşmə; 2. zamanın axan; 3. av. yavaş-yavaş enmə; ~ landing yavaş-yavaş enmə (təyyarə haq

  Tam oxu »
 • GLIDE-BOMB

  n hərb. uçan bomba, bomba-təyyarə

  Tam oxu »
 • GLIDER

  n 1. planer (motorsuz uçaq); 2. amer. yelləncək-divan

  Tam oxu »
 • GLIMMER

  glimmer1 n 1. parıldama, titrək işıq vermə, sayrışma; zəif işıq; a ~ of dawn sübhün gözü, şəfəqin sökülən çağı; 2

  Tam oxu »
 • GLIMMERING

  n 1. titrək işıq vermə; çox zəif işıq, işartı; 2. tutqun / dumanlı təsəvvür; anlaşılmaz eyham

  Tam oxu »
 • GLIMPSE

  glimpse1 n 1. yanıb sönmə, görünüb yox olma, parlayıb sönmə; to see by ~s ötəri götmək; 2. bir anlığa gözün qabağına gələn mənzərə; to have / to get /

  Tam oxu »
 • GLINT

  glint1 n 1. parıldama, şəfəq saçma, bərq, parlaq işıq; 2. sayrışan işıq; the earliest ~s of the morning sübhün ilk şəfəqləri glint2 v parıldamaq, şəfə

  Tam oxu »
 • GLISTEN

  glisten1 n parıldama, parıltı; ~ of dew-drops jalələrin parıltısı glisten2 v parıldamaq, şəfəq saçmaq, bərq vurmaq

  Tam oxu »