İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • GI

  GI1 n amerikan əsgəri; ~ Bill of Right ordudan tərxis edilmiş əsgərlərə verilən güzəştlər / imtiyazlar; ~ morale əsgərlərin mənəvi ruh yüksəkliyi GI2

  Tam oxu »
 • GI JANE

  GI Jane n amer. əsgər-qadın

  Tam oxu »
 • GI JOE

  GI Joe n = GI1

  Tam oxu »
 • GIANT

  giant1 n 1. giqant, nəhəng, azman, pəhləvan; 2. div giant2 adj nəhəng, çox böyük

  Tam oxu »
 • GIANT-POWDER

  n dinamitin bir növü

  Tam oxu »
 • GIB

  n tex. dəmirbənd, pərçim, paz; ~ arm = gibbet1

  Tam oxu »
 • GIBBER

  gibber1 n anlaşılmaz / aydın olmayan nitq gibber2 v anlaşılmaz bir surətdə danışmaq, aydın danışmamaq

  Tam oxu »
 • GIBBET

  gibbet1 n 1. dar ağacı; to die on the ~ edam olunmaq, dar ağacından asılmaq; 2. dara çəkmə gibbet2 v asmaq, edam etmək; to be ~ed in the press mətbuat

  Tam oxu »
 • GIBBOSITY

  n qozbellik, donqarlıq; qoz, donqar

  Tam oxu »
 • GIBBOUS

  adj qozbel, donqar

  Tam oxu »
 • GIBE

  gibe1 n istehza, masqara, lağa qoyma, rişxənd gibe2 v ələ salmaq, lağa qoymaq, rişxənd etmək; to ~ at smb

  Tam oxu »
 • GIDDINESS

  n 1. başgicəllənmə; to feel / to be seized with ~ başgicəllənmə hiss etmək; I am given to giddiness Mendə tez-tez başgicəllənmə olur, 2

  Tam oxu »
 • GIDDY

  adj 1. başgicəllənməyə mübtəla olan; I feel / am giddy Başım gicəllənir; ~ with success müvəffəqiyyətdən / uğurdan başı gicəllənən; 2

  Tam oxu »
 • GIFT

  gift1 n 1. hədiyyə, bəxşiş, sovqat; to make a ~ hədiyyə etmək / vermək; 2. bacarıq, qabiliyyət, zəka, fitri istedad; to have a ~ for music / languages

  Tam oxu »
 • GIG

  n fırfıra, fırlanğıc

  Tam oxu »
 • GIGANTIC

  adj nəhəng, çox böyük, azman, çox iri

  Tam oxu »
 • GIGGLE

  giggle1 n istehza ilə gülmə, bığaltı gülmə, hırtıldama, hırıltı; to burst into ~s hırıldamaq, istehza ilə gülmək giggle2 v irişmək, hırtıldamaq, hırıl

  Tam oxu »
 • GILD

  v 1. qızıl suyuna salmaq, qızıl suyu vermək, zərləmək; 2. bəzəmək; ◊ to ~ the lily, to ~ refined gold ≅ boş yerə vaxt itirmək, boş / mənasız işlə məşğ

  Tam oxu »
 • GILDER

  n zərgər; carver and ~ oyma və süsləmə ustası

  Tam oxu »
 • GILL

  n 1. qəlsəmə; 2. saqqal (xoruzda); 3. buxaq; ◊ to be / to look rosy about the ~s sağlam olmaq / görünmək; to be white about the ~s qorxmaq, hürkmək; t

  Tam oxu »
 • GILT

  gilt1 n 1. qızıl suyu, zər; 2. d.d. qızıl; pul; ◊ to take the ~ off the gingerbread 1) bir şeyi olduğu kimi göstərmək; 2) bir şeyi yaraşıqdan məhrum e

  Tam oxu »
 • GIMCRACK

  adj saxta, zahiri, yalançı; əldəqayırma, pis düzəldilmiş

  Tam oxu »
 • GIMLET

  n burğu, matqab; eyes like ~s iti gözlər

  Tam oxu »
 • GIMMICK

  n 1. çox incə / məharətlə düzəldilmiş mexanizm; 2. kələk, hoqqa, oyun, biclik; to find the ~ kələyin / bicliyin üstünü açmaq; to pull a ~ ələ salmaq,

  Tam oxu »
 • GIN

  n 1. bucurqad; 2. şkiv; 3. quyu çarxı, dolamaçarx; 4. : cotton ~ pambığı çiyiddən ayıran maşın

  Tam oxu »
 • GIN-DRINKERS LIVER

  n qaraciyər serrozu (əyyaşlarda)

  Tam oxu »
 • GIN-MILL

  n pivəxana

  Tam oxu »
 • GINGER

  ginger1 n 1. bot. zəncəfil; 2. zəncəfil (ədviyyat); 3. məc. həvəs, yüksək əhval-ruhiyyə, canlanma; to put some ~ into it həvəslə işləmək; 4

  Tam oxu »
 • GINGER-ALE

  n zəncəfilli pivə / abco (spirtsiz)

  Tam oxu »
 • GINGER-BEER

  n zəncəfilli limonad / pivə

  Tam oxu »
 • GINGER-HAIR

  n kürən saç

  Tam oxu »
 • GINGERLY

  adj 1. ehtiyatlı, sayıq; 2. ağciyər; in a ~ manner ehtiyatla, qorxa-qorxa

  Tam oxu »
 • GINNERY

  n pambıqtəmizləmə zavodu

  Tam oxu »
 • GINNY

  adj sərxoş; to get ~ sərxoş olmaq, keflənmək

  Tam oxu »
 • GINSENG

  n bot. jenşen

  Tam oxu »
 • GIPSY

  Gipsy1 n 1. qaraçı, siqan; 2. qaraçı dili Gipsy2 v 1. köçəri həyat sürmək; 2. qaraçı / sıqan kimi yaşamaq; 3

  Tam oxu »
 • GIRAFFE

  n zool. zürafə

  Tam oxu »
 • GIRD

  v I (at) ələ salmaq, rişxənd etmək v II 1. qurşamaq, bağlamaq (qayış); 2. qurşanmaq, qayışını bağlamarı; to ~ on a sword (belinə) qılınc bağlamaq; 3

  Tam oxu »
 • GIRDER

  n 1. tir, dirək; 2. körpü çatısı, ana dirək, dayaq tiri

  Tam oxu »
 • GIRDLE

  girdle1 n 1. toqqa, qayış; 2. tex. çənbər, qurşaq, kəmər; 3. anat. bel, qurşaq; 4. coğ. qurşaq; iqlim qurşağı; ◊ the ~ of the world arx

  Tam oxu »
 • GIRL

  n 1. qız, qız uşağı; 2. xidmətçi qız

  Tam oxu »
 • GIRL-FRIEND

  n 1. rəfiqə; 2. sevgili, canan

  Tam oxu »
 • GIRLHOOD

  n qızlıq, qızlıq dövrü

  Tam oxu »
 • GIRT

  gird felinin pt və pp formaları

  Tam oxu »
 • GISEMENT

  n 1. muzdla otarılan mal-qara; 2. mal-qaranın otarılması üçün alman pul / muzd

  Tam oxu »
 • GIST

  n 1. mahiyyət, məğz, əsas mətləb; the ~ of the matter işin məğzi / mahiyyəti; 2. hüq. ittihamın / müqavilənin əsas hissəsi / məğzi / mahiyyəti

  Tam oxu »
 • GITH

  n bot. 1. qaraçörekotu; 2. qara göbələk

  Tam oxu »
 • GIVE

  give1 n 1. elastiklik qabiliyyəti, elastiklik, yumşaqlıq; genəlmə (parça haq.); the apparent ~ in the weather havanın xeyli yumşalması; There is no gi

  Tam oxu »
 • GIVE-AWAY

  give-away1 n d.d. sirri açma (bilmədən); qəsdən edilməyən satqınlıq give-away2 adj ucuz (qiymət haq ), at a ~ price su qiymətinə, çox ucuz qiymətə

  Tam oxu »
 • GIVEN

  give felinin pp formaları

  Tam oxu »