İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • GO

  go1 n (pl goes) 1. hərəkət, yeriş, gediş; come and ~ gediş-gəliş, var-gəl; 2. vəziyyət, şərait, qəfildən vəziyyətin dəyişməsi; a capital ~ çox xoş əhv

  Tam oxu »
 • GO-AHEAD

  n d.d. 1. start işarəsi / siqnalı; irəli hərəkət etmək icazəsi; 2. tərəqqi, irəliləmə, irəli hərəkət

  Tam oxu »
 • GO-BETWEEN

  n 1. vasitəçi, to act as a ~ vasitəçilik etmək; 2. aradüzəldən, aradüzəldən qadın / qız

  Tam oxu »
 • GO-BY

  n ötüb keçmə (cıdırda); ◊ to give the ~ 1) məhəl qoymadan ötüb getmək; salam verməyib ötüb getmək

  Tam oxu »
 • GO-CART

  n 1. körpələrə yeriməyi öyrətmək üçün təkərli çərçivə (xodunok); 2. uşaq arabası (kolyaska)

  Tam oxu »
 • GO-DOWN

  n 1. udum, qurtum, içim; 2. çaya enmə yeri (heyvanat üçün)

  Tam oxu »
 • GO-OFF

  n d.d. başlanğıc, start; at the first ~ əvvəlcə, əvvəl başda, ilk cəhd zamanı

  Tam oxu »
 • GO-TO-BED

  n yuxulu adam

  Tam oxu »
 • GO-TO-BED-AT-NOON

  n bot. keçisaqqal! (həm də goat’s beard)

  Tam oxu »
 • GOAD

  v 1. sürüb / qovub gətirmək; qovub salmaq (naxırı, ilxını, sürünü); 2. vadar / məcbur / təhrik etmək, həvəs oyatmaq; to ~ smb

  Tam oxu »
 • GOAL

  n 1. məqsəd, məram; one’s ~ in life bir kəsin həyatda məramı / məqsədi; 2. id. qapı; to keep / to stay in / the ~ qapını qorumaq, qapıda durmaq; 3

  Tam oxu »
 • GOAL-KEEPER

  n id. qapıçı

  Tam oxu »
 • GOAL-MINDER

  n qapıçı (hokeydə)

  Tam oxu »
 • GOAT

  n 1. keçi; he / billy ~ təkə; she / nanny ~ dişi keçi; 2. Goat Oğlaq bürcü; 3. qapazaltı; They made him the goat Onlar onu qapazaltı ediblər; ◊ to get

  Tam oxu »
 • GOATEE

  n keçi saqqalı

  Tam oxu »
 • GOATSUCKER

  n zool. çobanaldadan (quş)

  Tam oxu »
 • GOD

  n 1. allah, səcdəgah; 2. God Allah; Almighty God hər şeyə qadir Allah; 3. büt, sənəm, qibləgah; ◊ God’s fool divanə, dəli; God’s truth əsl həqiqət, ha

  Tam oxu »
 • GOD-SPEED

  n uğur diləmə; to bid / to wish smb. ~ bir kəsə uğur diləmək

  Tam oxu »
 • GODDESS

  n 1. ilahə; ~ of Love məhəbbət ilahəsi; 2. gözəllik şahzadəsi

  Tam oxu »
 • GODFATHER

  n xaç atası, xaç atalığı, kirvə

  Tam oxu »
 • GODFEARING

  adj Allahdan qorxan, dindar, mömin, qəlbində Allah xofu olan

  Tam oxu »
 • GODFORSAKEN

  adj kədərli; başlı-başına buraxılmış, baxımsız

  Tam oxu »
 • GODLY

  adj dini; a ~ society dini cəmiyyət

  Tam oxu »
 • GODMAN

  Godman n Isa peyğəmbər

  Tam oxu »
 • GODS ACRE

  God’s acre n qəbiristan, məzarıstan

  Tam oxu »
 • GODSEND

  n 1. göydəndüşmə / gözlənilməz uğurlu olay; 2. tapıntı

  Tam oxu »
 • GOGGLE

  goggle1 n 1. heyrətli / ürkək baxış; 2. dombalarıgöz / dəbərəgöz adam goggle2 v 1. gözlərini bərəltmək, gözlərini bərəldərək baxmaq; 2

  Tam oxu »
 • GOGGLE-EYED

  adj dombalangözlü, dəbərəgözlü

  Tam oxu »
 • GOGGLES

  n I 1. qoruyucu gözlük; 2. qoşqu ləvazimatı n II bayt. başgicəllənmə / dəlicə xəstəliyi (qoyanlarda)

  Tam oxu »
 • GOGLET

  n uzunboğaz bardaq, qurqura

  Tam oxu »
 • GOING

  going1 n 1. getmə, yola düşmə (miniklə); 2. hərəkətin sürəti; 3. yerimə, hərəkət etmə, yeriş; 4. hadisə, olay, gedişat; vəziyyət; comings and ~s gəliş

  Tam oxu »
 • GOITRE

  n tib. zob, ur, boğaz uru

  Tam oxu »
 • GOITROUS

  adj tib. 1. boğaz uru olan; 2. zob / ur xəstəliyinə aid olan

  Tam oxu »
 • GOLD

  n 1. qızıl; pure ~ xalis / təmiz qızıl; black ~ qara qızıl (neft); fool’s ~ rənginə görə qızılı xatırladan metal; ~ reserve qızıl ehtiyatı; 2

  Tam oxu »
 • GOLD-BEETLE

  n qızılböcək

  Tam oxu »
 • GOLD-DIGGER

  n 1. qızılaxtaran; 2. avantürist qadın, hədə ilə / zorakılıqla / fırıldaqla başqasından pul qoparan qadın

  Tam oxu »
 • GOLD-DIGGINGS

  n qızıl mədənləri

  Tam oxu »
 • GOLD-FEVER

  n qızıl axtarma, qızıl dalınca qaçma

  Tam oxu »
 • GOLD-RUSH

  n = gold-fever

  Tam oxu »
 • GOLDEN

  adj 1. qızılı, qızıl rəngli, sarı; ~ hair qızılsaç, qızılı saç; 2. ən gözəl, ən xoşbəxt, xoş; ~ age qızıl əsr; ~ autumn xəzan, qızıl payız; ◊ ~ weddin

  Tam oxu »
 • GOLDEN-DAISY

  n bot. payızgülü, xrizantem

  Tam oxu »
 • GOLDEN-EAGLE

  n zool. berkut

  Tam oxu »
 • GOLDFISH

  n zool. dabanbalığı

  Tam oxu »
 • GOLDSMITH

  n zərgər

  Tam oxu »
 • GOLF

  n qolf; to play ~ qolf oynamaq

  Tam oxu »
 • GOLF-LINKS

  n qolf meydançası

  Tam oxu »
 • GOLLY

  nid. By golly! ilahi!, Həqiqətən! Vallah!, Doğrudan!

  Tam oxu »
 • GOLOSH

  golosh, goloshoe n = galosh

  Tam oxu »
 • GOLOSHOE

  golosh, goloshoe n = galosh

  Tam oxu »
 • GOLUPTIOUS

  adj 1. valehedici, heyranedici, çox gözəl; 2. ləzzətli, dadlı

  Tam oxu »