İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • GUANO

  n (pl -os) zmq (quş peyini)

  Tam oxu »
 • GUARANTEE

  guarantee1 n 1. zəmanət, təminat; 2. girov; to leave smth. as a ~ bir şeyi girov qoymaq; 3. = guaranty; 4

  Tam oxu »
 • GUARANTOR

  n hüq. zamin, zəmanət verən şəxs, qarant

  Tam oxu »
 • GUARANTY

  n hüq. 1. zəmanət, təminat, zaminlik, 2. girov

  Tam oxu »
 • GUARD

  guard1 n 1. mühafizə, qoruma; mühafizə / keşikçi dəstəsi; qarovul, keşikçi, konvoy; ~ of honour fəxri qarovul; to form a ~ of honour fəxri qarovul düz

  Tam oxu »
 • GUARD-RAIL

  n 1. tutacaq, məhəccər, sürahi; 2. d.y. istiqamətləndirici / yönəldici rels

  Tam oxu »
 • GUARD-SHIP

  n dən. keşikçi / növbətçi gəmi

  Tam oxu »
 • GUARDIAN

  n hüq. qəyyum, hami, himayəçi; to be appointed ~ to smb. bir kəsə qəyyum təyin olunmaq

  Tam oxu »
 • GUARDIANSHIP

  n hüq. qəyyumluq, himayə; under the ~ of the laws qanunların himayəsi altında

  Tam oxu »
 • GUERILLA

  n = guerrilla

  Tam oxu »
 • GUERRILLA

  n 1. partizan, mücahid; 2. partizan müharibəsi; a ~ warfare / war partizan müharibəsi; a ~ warrior partizan

  Tam oxu »
 • GUESS

  guess1 n 1. güman, zənn, fərziyyə, təxmin, ehtimal; lucky ~ uğurlu güman; scientific ~ elmi fərziyyə / ehtimal; by ~ fikirləşmədən, təvəkkülü, qarasın

  Tam oxu »
 • GUESS-WORK

  n 1. özündən toxuma / uydurma, heç bir əsası olmayan güman; 2. kor-koranə görülən iş

  Tam oxu »
 • GUEST

  n qonaq, mehman, müsafir; a distinguished / honorary ~ hörmətli / fəxri qonaq; an unbidden ~ çağırılmamış qonaq

  Tam oxu »
 • GUEST-CHAMBER

  n qonaq otağı

  Tam oxu »
 • GUEST-HOUSE

  n qonaq evi, pansion, mehmanxana

  Tam oxu »
 • GUEST-NIGHT

  n ziyafət / qonaqlıq axşamı

  Tam oxu »
 • GUFF

  n 1. küləyin ani şiddəti; 2. amer. d.d. boşboğazlıq, cəfəngiyyat, mənasız boş danışıq

  Tam oxu »
 • GUFFAW

  guffaw1 n ədəbsiz qəhqəhə / qaqqıltı guffaw2 v 1. qəhqəhə ilə gülmək, qəhqəhə çəkmək; 2. ədəbsiz gülüşlə nəyisə demək

  Tam oxu »
 • GUGGLE

  guggle1 n qımıldama, qur-qur etmə / axma guggle2 v quruldamaq, qur-qur / luq-luq etmək, qur-qur ilə axmaq

  Tam oxu »
 • GUIDANCE

  n 1. rəhbərlik, başçılıq; under the ~ of rəhbərliyi altında; 2. tex. idarəetmə (raketləri), the ~ of the rocket’s flight raket uçuşunun idarə olunması

  Tam oxu »
 • GUIDE

  guide1 n 1. bələdçi, ekskursiya rəhbəri; to take / to hire / to engage a ~ bələdçi tutmaq / götürmək; 2

  Tam oxu »
 • GUIDE-BOARD

  n yolgöstərici işarə / lövhə

  Tam oxu »
 • GUIDE-BOOK

  n soraq / məlumat kitabçası

  Tam oxu »
 • GUIDE-POST

  n göstərici dirək (yol ayrıcında)

  Tam oxu »
 • GUIDED

  adj idarəolunan; ~ missile idarəolunan raket

  Tam oxu »
 • GUIDED-MISSILE

  n idarə olunan raket

  Tam oxu »
 • GUIDELINE

  n siya. direktiv, göstəriş, əmr

  Tam oxu »
 • GUILD

  n 1. gildiya; 2. təşkilat, ittifaq, birlik; a ~ of bank clerks bank məmurları birliyi / ittifaqı

  Tam oxu »
 • GUILE

  n yalan, xainlik, namərdlik, hiylə, vəfasızlıq; a man full of ~ namərd / xain / hiyləgər / məkrli adam

  Tam oxu »
 • GUILEFUL

  adj xain, namərd, hiyləgər

  Tam oxu »
 • GUILT

  n təqsir, günah, suç, günahkarlıq, təqsirkarlıq, suçluluq; to suffer from ~ günahını anlayaraq əzab çəkmək

  Tam oxu »
 • GUILTY

  adj günahkar, müqəssir, təqsirli, suçlu; the ~ party hüq. müqəssir tərəf; to be ~ of murder qətidə müqəssir / suçlu olmaq; to find smb

  Tam oxu »
 • GUISE

  n 1. sifət, cild, maska; under / in the ~ of friendship dost maskası altında, yalandan özünü dost kimi göstərməklə; 2

  Tam oxu »
 • GULCH

  gulch1 n amer. dərin və dar qayalıq dərə gulch2 v d.d. tıxmaq, içəri ötürmək (yemək mənasında)

  Tam oxu »
 • GULF

  n 1. körfəz, buxta (kiçik körfəz); 2. uçurum; 3. girdab, burulğan, dərya, dərinlik (həm də məc.); a fiery a ~ of fire alov burulğanı; 4

  Tam oxu »
 • GULF-STREAM

  Gulf-stream n Qolfstrim

  Tam oxu »
 • GULL

  n I zool. qağayı n II 1. sadəlövh / sarsaq, gicbəsər / səfeh adam; 2. d.d. yalançı, hiyləgər, kələkbaz, haramzadə, cüvəllağı (adam)

  Tam oxu »
 • GULLIBILITY

  n sadəlövhlük, sadədillik, hər şeyə inanma

  Tam oxu »
 • GULLIBLE

  adj sadəlövh, sadədil, hər şeyə inanan

  Tam oxu »
 • GULLY

  gully1 n I 1. yağış suyunun açdığı yarğan / çuxur / qobu; 2. yağış suyunun axması üçün açılan kanal / arx / boru; 3

  Tam oxu »
 • GULP

  gulp1 n 1. qurtum; at one ~ bir qurtuma / nəfəsə; 2. udma, udqunma gulp2 v 1. (down) udmaq, tələm-tələsik udmaq; 2

  Tam oxu »
 • GUM

  gum1 n I diş əti, diş ətinin kənarı n II 1. kitrə; 2. qatran, qatran ifrazı; 3. yapışqan; 4. pl qaloş; 5

  Tam oxu »
 • GUM-BOOTS

  n pl rezin çəkmə / sapoq

  Tam oxu »
 • GUM-ELASTIC

  n rezin, kauçuk

  Tam oxu »
 • GUM-TREE

  n bot. evkalipt ağacı; ◊ to be up a ~ çıxılmaz vəziyyətdə olmaq

  Tam oxu »
 • GUMMY

  adj 1. yapışan, yapışqan; 2. qatranlı, kitrəli; 3. şişmiş; a ~ leg şişmiş qıç

  Tam oxu »
 • GUMPTION

  n d.d. fərasət, fəhm, dərrakə, gözüaçıqlıq, zirəklik

  Tam oxu »
 • GUMPTIOUS

  adj d.d. zirək, diribaş, hazırcavab, gözüaçıq, fəhmli

  Tam oxu »
 • GUMSHOE

  gumshoe1 n amer. d.d. 1. qaloş; 2. pl ket; 3. jarq. xəfiyyə gumshoe2 adj d.d. gizli, xəlvəti, əlaltından iş görən / fəaliyyət göstərən; ~ campaign giz

  Tam oxu »