İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • PAINKILLER

  n d.d. ağrıkəsən dərman

  Tam oxu »
 • PAINKILLING

  adj ağrıkəsən; a ~ drug / injection ağrıkəsən dərman / iynə

  Tam oxu »
 • PAINLESS

  adj ağrısız, əziyyətsiz; ~ treatment ağrısız / əziyyətsiz müalicə; The treatment is quite painless Müalicə tamamilə ağrısızdır

  Tam oxu »
 • PAINSTAKING

  adj 1. seyli, çalışqan, canyandıran; a ~ student çalışqan tələbə; a ~ worker canyandıran fəhlə; 2. çox səbr tələb edən; əziyyətli; ~ job çox zəhmət tə

  Tam oxu »
 • PAINSTAKINGLY

  adv səylə, çalışqanlıqla; əziyyətlə, əzabla

  Tam oxu »
 • PAINT

  paint1 n boya, boyaq. rəng; white / black / yellow / red / green ~ ağ / qara / sarı / qırmızı / yaşıl boya / rəng paint2 v 1

  Tam oxu »
 • PAINTBOX

  n boya / rəng dəsti

  Tam oxu »
 • PAINTBRUSH

  n fırça

  Tam oxu »
 • PAINTED

  adj 1. boya ilə çəkilmiş / təsvir edilmiş; 2. üz-gözü boyanmış / qrimlənmiş; 3. alabəzək, al-əlvan; ~ birds al-əlvan quşlar

  Tam oxu »
 • PAINTER

  n 1. rəssam; a famous ~ məşhur rəssam; 2. rəngsaz; to work as a ~ rəngsaz işləmək

  Tam oxu »
 • PAINTING

  n 1. rəssamlıq; 2. şəkil; rəsm; a ~ in oils yağlı boya ilə çəkilmiş şəkil / rəsm; 3. təsvir, təsvir etmə; 4

  Tam oxu »
 • PAINTY

  adj 1. yeni boyanmış / rənglənmiş; 2. pis boyanmış, kobud çəkilmiş (şəkil); həddən artıq boya vurulmuş; ~ picture həddən artıq boya işlədilərək çəkilm

  Tam oxu »
 • PAIR

  pair1 n 1. cüt; cüt əşyalar; a~of gloves / shoes / socks bir cüt əlcək / ayaqqabı / corab; 2. iki; a ~ of eyes / hands / feet d

  Tam oxu »
 • PAL

  pal1 n d.d. yoldaş, dost; We are great pals Biz çox yaxın dostuq; to make a ~ of smb. bir kəslə dostlaşmaq / dost olmaq; Now look here, pal, you’re as

  Tam oxu »
 • PALACE

  n saray, imarət; iqamətgah; Buckingham Palace Bəkinham sarayı; a presidential ~ prezident sarayı / iqamətgahı

  Tam oxu »
 • PALAEOLITHIC

  adj geol. paleolit; the ~ age paleolit dövrü

  Tam oxu »
 • PALAEONTOLOGIST

  n paleontoloq

  Tam oxu »
 • PALAEONTOLOGY

  n paleontologiya

  Tam oxu »
 • PALATABLE

  adj 1. dadlı, ləzzətli; fresh and ~ food təzə və dadlı yemək; 2. xoşagələn; The truth is not always palatable Həqiqət həmişə xoşagələn olmur

  Tam oxu »
 • PALATAL

  palatal1 n fon. damaq səsi palatal2 adj fon. damaq; ~ sounds damaq səsləri

  Tam oxu »
 • PALATE

  n 1. anat. damaq; the hard / the soft ~ sərt / yumşaq damaq; 2. dad, dad bilmə qabiliyyəti; 3. zövq; to have a delicate ~ incə zövqə malik olmaq

  Tam oxu »
 • PALATIAL

  adj 1. saray, saray kimi; 2. əzəmətli, dəbdəbəli, cah-calallı, möhtəşəm; a ~ hotel əzəmətli / dəbdəbəli mehmanxana

  Tam oxu »
 • PALATIALLY

  adv təmtəraqla, dəbdəbə ilə, çox gözəl / qəşəng

  Tam oxu »
 • PALAVER

  palaver1 n d.d. 1. müşavirə, danışıq; 2. boş laqqırtı, boşboğazlıq, naqqallıq, çərən-pərən palaver2 v d

  Tam oxu »
 • PALE

  pale1 n 1. paya, dirək; 2. sərhəd, hüdud; out of the ~ hüduddan / sərhəddən kənar; within the ~ hüdudunda, sərhəd daxilində pale2 adj 1

  Tam oxu »
 • PALE-FACED

  adj solğun bənizli; a ~ giri solğun bənizli qız

  Tam oxu »
 • PALENESS

  n solğunluq

  Tam oxu »
 • PALING

  n hasar, çəpər (payadan çəkilmiş)

  Tam oxu »
 • PALISADE

  n hasar, çəpər, ağac hasar / çəpər

  Tam oxu »
 • PALISH

  adj solğun / solmuş kimi, bir az solğun

  Tam oxu »
 • PALL

  pall1 n 1. örtük (tabutun üstünə salınan); 2. pərdə; a ~ of smoke tüstü pərdəsi pall2 v I 1. örtmək, bürümək; 2

  Tam oxu »
 • PALLET

  n 1. saman döşək; 2. dar bərk çarpayı

  Tam oxu »
 • PALLY

  adj d.d. adamayovuşan, ünsiyyətli, mehriban, adamlarla tez diltapan

  Tam oxu »
 • PALM

  palm1 n I 1. bot. palma; 2. palma budağı (qələbə rəmzi); 3. məc. qələbə; to bear / to carry off the ~ qələbə çalmaq / qazanmaq; to yield the ~ qələbən

  Tam oxu »
 • PALMIST

  n falçı, əl falçısı

  Tam oxu »
 • PALMISTRY

  n 1. əl falı; 2. əlin məharəti / bacarığı / cəldliyi (oğurluqda, fırıldaqda və s.)

  Tam oxu »
 • PALPABILITY

  n hiss olunma; gözə çarpma; toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • PALPABLE

  adj 1. hiss olunan, duyulan; gözəçarpan, nəzəri cəlb edən; 2. açıq, aşkar; ~ difference aşkar / aydın fərq

  Tam oxu »
 • PALPATE

  v 1. əllə yoxlamaq; 2. tib. əlləmək, əl ilə yoxlamaq (xəstəni)

  Tam oxu »
 • PALPATION

  n 1. əllə yoxlama; 2. tib. əl ilə yoxlama (xəstəni)

  Tam oxu »
 • PALPITATE

  v 1. bərk çırpınmaq / vurmaq (nəbz, qan damarı), döyünmək. (ürək); 2. titrəmək, eşmək (qorxudan, sevincdən, həyəcandan)

  Tam oxu »
 • PALPITATION

  n 1. bərk ürək döyünməsi / döyüntüsü; sürətlə döyünmə / vurma (ürək, nəbz, qan daman haq.); 2. əsmə, titrəmə; a ~ of the leaves yarpaqların əsməsi / t

  Tam oxu »
 • PALSIED

  adj iflic olmuş / vurmuş / edilmiş

  Tam oxu »
 • PALSY

  palsy1 n iflic, iflic əsməsi / titrəməsi palsy2 v 1. tib. iflic etmək / olmaq; 2. fəaliyyətsiz etmək, gücdən salmaq

  Tam oxu »
 • PALTER

  v 1. kələk / hiylə / fırıldaq gəlmək; 2. boş işlərlə məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • PALTRY

  adj 1. kiçik, cüzi, çox kiçik / az; a ~ sum kiçik / cüzi məbləğ; 2. əhəmiyyətsiz, dəyərsiz

  Tam oxu »
 • PAMPER

  v əzizləmək, nazlamaq, ərköyün böyütmək; to ~ one’s children uşaqlarını əzizləmək / ərköyün böyütmək

  Tam oxu »
 • PAMPERED

  adj ərköyün böyümüş / böyüdülmüş; a ~ child of rich parents dövlətli valideynlərin ərköyün böyümüş / böyüdülmüş uşağı

  Tam oxu »
 • PAMPHLET

  n 1. kitabça; 2. pamflet, həcv

  Tam oxu »
 • PAMPHLETEER

  n 1. pamfletçi, pamflet / həcv yazan

  Tam oxu »