İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • YEMENITE

  Yemenite n Yəmənli qadın / kişi; the ~s top. i. yəmənlilər

  Tam oxu »
 • YEN

  n I (cəmdə dəyişmir) iena (Yaponiyada pul vahidi) n II d.d. 1. bərk arzu / istək / həsrət / şövq; 2. hərislik, mübtəlalıq, düşkünlük; I’ve always had

  Tam oxu »
 • YEOMAN

  n 1. tar. iomen (süvari atlı); 2. orta fermer, xırda torpaq sahibi

  Tam oxu »
 • YEOMAN OF THE GUARD

  Yeoman of the Guard n Britaniya kralının yaxud kraliçasının cangüdənlərindən / keşikçilərindən biri

  Tam oxu »
 • YEOMANRY

  n 1. tar. iomenlər zümrəsi / silki; öz torpaqları olan fermerlər; 2. tar. könüllü məhəlli atlı süvari (İngiltərədə)

  Tam oxu »
 • YES

  yes1 n təsdiq, razılıq, müsbət cavab yes2 adv hə, bəli; Coffee? Yes, sir Kofe istəyirsənmi / istəyirsinizmi? Bəli, cənab; ◊ Yes and no Həm hə, həm də

  Tam oxu »
 • YES-MAN

  n d.d. yaltaq, “bəli-bəli” deyən adam, züytutan, dəmtutan

  Tam oxu »
 • YESTERDAY

  yesterday1 n 1. dünən, dünənki gün; ~’s incident dünənki hadisə; the day before ~ srağagün; ~’s newspaper dünənki qəzet; 2

  Tam oxu »
 • YET

  yet1 adv 1. hələ, hələ de; He hasn’t come yet O hələ / hələ də gəlməyib; not ~ hələ yox; Are you ready? No, not yet Sən / Siz hazırsanmı? /hazırsınızm

  Tam oxu »
 • YEW

  n bot. qaraçöhrə (ağac)

  Tam oxu »
 • YIDDISH

  n yəhudi dili, idiş; to speak ~ yəhudi / idiş dilində danışmaq

  Tam oxu »
 • YIELD

  yield1 n 1. bar, bəhər; məhsul; a good / high / poor ~ of wheat yaxşı / yüksək / az buğda məhsulu; 2

  Tam oxu »
 • YIELDING

  adj 1. güzəştə gedən, üzüyola, sözqanan; yumşaq (xasiyyət haq.); 2. elastiki, yığılıb açılan, asan əyilən, 3

  Tam oxu »
 • YIP

  n amer. hürmə, vəngildəmə

  Tam oxu »
 • YOKE

  yoke1 n 1. boyunduruq; xalta, boyunluq;xamut; 2. məc. zülm, əsarət; to endure the ~ zülmə / əsarətə dözmək; to pass / to come under the ~ məğlubiyyətl

  Tam oxu »
 • YOLK

  n yumurta sarısı; Beat up the yolks of three eggs Üç yumurtanın sarısını çal / çalın

  Tam oxu »
 • YOU

  pers. pron 1. adlıq halda: sən, siz; 2. obyekt halda: sənə, səni; sizə, sizi; You are guilty Sən / Siz günahkarsan /günah karsınız; Can I see you? Sən

  Tam oxu »
 • YOUD

  d.d. = you had; you would

  Tam oxu »
 • YOULL

  d.d. = you will

  Tam oxu »
 • YOUNG

  young1 n pl 1. körpə balalar (heyvanlarda); The female bird feeds its young until they leave the nest Ana quş balalarını onlar yuvalarını tərk edənə q

  Tam oxu »
 • YOUNGSTER

  n 1. cavan / gənc olan, yeniyetmə; the ~s yeniyetmələr; 2. amer. hərbi-dəniz məktəbinin ikinci kurs kursantı; 3

  Tam oxu »
 • YOUR

  poss. pron sənin, sizin

  Tam oxu »
 • YOURE

  d.d. = you are

  Tam oxu »
 • YOURS

  poss. pron (isimsiz işlənən forma) 1. səninki, sizinki; This book is yours Bu kitab səninkidir / sizinkidir; I saw a friend of yours Mən sənin / sizin

  Tam oxu »
 • YOURSELF

  reflex. pron 1. özün, özünə; Look at yourself Özünə / Özünüzə bax / baxın; 2. emph. pron özün, özünüz; You could do it yourself Sən / Siz özün / özünü

  Tam oxu »
 • YOURSELVES

  pl yourself əvəzliyinin cəm forması

  Tam oxu »
 • YOUTH

  youth1 n 1. gənclik, cavanlıq; the friends of one’s ~ gənclik / cavanlıq dostları; I often went there in my youth Mən gəncliyimdə tez-tez ora gedərdim

  Tam oxu »
 • YOUTHFUL

  adj 1. gənc, cavan, gənc görsənən; He looks very: youthful O çox cavan görünür; 2. gənclik; ~ enthusiasm gənclik şövqü / həvəsi; a ~ appearance gəncli

  Tam oxu »
 • YOUVE

  d.d. = you have

  Tam oxu »
 • YOWL

  yowl1 n ulama, ulaşma; vəngildəmə (it və s.) yowl2 v ulamaq, vəngildəmək; miyoldamaq; I was kept awake by dogs yowling all night Bütün gecəni itlərin

  Tam oxu »
 • YUCKY

  adj mənfur, iyrənc, pis, xoşagəlməz; ~ food pis / xoşagəlməz yemək; ~ colour pis / iyrənc rəng

  Tam oxu »
 • YUGOSLAV

  Yugoslav(ian) adj yuqoslaviyalı

  Tam oxu »
 • YUGOSLAVIAN

  Yugoslav(ian) adj yuqoslaviyalı

  Tam oxu »
 • YULE

  n milad bayramı günləri

  Tam oxu »
 • YUMMY

  adj xoşagələn, dadlı, çox gözəl, yeməli; Mum’s made us a yummy dinner Anam bizə çox dadlı bir nahar hazırlayıb / bişirib

  Tam oxu »
 • Z

  Z, z (pl Z’s, z’s) 1. ingilis əlifbasının sonuncu – 26-cı hərfi; 2. riyaz. zet, naməlum kəmiyyət; ◊ from A to Z A-dan Z-yə qədər, əvvəldən axıra / son

  Tam oxu »
 • Z-DAY

  Z-Day n həlledici gün

  Tam oxu »
 • ZANDER

  n zool. suf (balıq)

  Tam oxu »
 • ZANY

  adj 1. dəlisov, dəlibaş; 2. məzəli, gülməli; təlxəkvari, hoqqabaz, oyunbaz; a ~ haircut / lifestyle gülməli / məzəli saç düzümü / həyat tərzi; He made

  Tam oxu »
 • ZAP

  zap1 n çeviklik, canlılıq, coşğunluq zap2 v (-pp-) 1. hücum etmək, dağıtmaq; 2. cəld / tez hərəkət etmək, cəld hərəkət etməyə səbəb olmaq; She zapped

  Tam oxu »
 • ZEAL

  n səy, cəhd, qeyrət, şövq; to show ~ for smth. bir şeyə cəhd etmək / səy göstərmək

  Tam oxu »
 • ZEALOUS

  adj 1. qeyrətli, səyli, çalışqan, həvəsli, ciddi-cəhdli, şövqlü; 2. ehtirasla arzu edən, həsrət çəkən,

  Tam oxu »
 • ZEBRA

  n zool. zebr

  Tam oxu »
 • ZEBU

  n zool. zebu (donqarlı öküz)

  Tam oxu »
 • ZEND

  Zend n Avestanın / Zərdüştün dili

  Tam oxu »
 • ZENITH

  n atr. 1. zenit; zirvə, ən yüksək nöqtə; 2. məc. ən yüksək zirvə, tərəqqi, yüksəliş; at the ~ of fame şöhrətin ən yüksək zirvəsində;

  Tam oxu »
 • ZEPHYR

  n 1. xəfif meh, nəsim, xəfif külək / yel; 2. zefir (nazik / zərif /pambıq parça)

  Tam oxu »
 • ZERO

  n 1. sıfır; to reduce to ~ sıfıra endirmək, heç etmək; 2. sıfır nöqtəsi (şkalada); below / above ~ sıfırdan yuxarı / aşağı, sıfırın üstündə / altında;

  Tam oxu »
 • ZERO-GRAVITY

  n çəkisizlik/ cazibəsizlik şəraiti

  Tam oxu »
 • ZEST

  zest1 n 1. ədviyyat; dad verən şey; tündlük, kəskinlik; to give ~ to smth. bir şeyə dad / tündlük vermək; 2

  Tam oxu »