JURNALİST

JURNALİST [Elsevər:] Nə yaxşı, deməli, siz de jurnalist olmaq fikrindəsiniz (Ə.Qasımov); JURNALÇI (dan.) Mina xanım: Jurnalçıya bax! Ölmüşdü Mina xanım, bir də özünü qəzet-jurnalçı əlinə vermə! (M.İbrahimov); QƏZETÇİ (dan.) Bu qəzetçilər deyilmi ki, salıb bizi bəlayə? (M.Ə.Sabir); MÜHƏRRİR (köhn.) Əbülhəsən bəy: Çox sevdiyim və mühərrirlərin tanımadığım “Səyahətnamə”nin insanı güldürə-güldürə ağladan məzmununu dərhal xəyalımdan keçirdim və ixtiyarsız olaraq gözlərim yaşardı (M.S.Ordubadi).

JURNALÇI
JÜRİ

Digər lüğətlərdə