KIDNEY

n (pl -eys) 1. anat. böyrək; 2. xarakter; temperament, məcaz, təbiət; a man of that ~ belə təbiətli adam

KIDNAP
KIDNEY BEAN