Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏDA

  ƏDA1 ə. 1) fərz, üslub; 2) işvə, naz; 3) davranış; tövr; 4) qayda. ƏDA2 ə. 1) ödəmə, vermə; 2) icra etmə, yerinə yetirmə

  Tam oxu »
 • ƏDAD

  Ə’DAD ə. «ədəd» c. ədədlər, saylar

  Tam oxu »
 • ƏDALƏT

  ə. insaf, mürüvvət

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTXANƏ

  ə. və f. 1) ədalət evi; 2) məhkəmə

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTMƏAB

  ə. ədalət sahibi (yüksək vəzifəli adamlara yazılan məktub və ərizələrdə etiket kimi işlədilirdi)

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTPƏRVƏR

  ə. və f. ədalətli, ədalətlə iş görən

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTŞİAR

  ə. ədaləti özünə adət etmiş; ədalətli; insaflı

  Tam oxu »
 • ƏDAMƏLLAH

  ə. Allah daim var eləsin!

  Tam oxu »
 • ƏDANİ

  ə. «ədna» c. 1) alçaqlar, ədnalar; 2) t. alçaq nəsildən olan adam (imtiyazlı təbəqələr baxımından)

  Tam oxu »
 • ƏDAT

  ə. 1) alət, avadanlıq, ləvazimat; 2) qrammatikada: ayrılıqda mənası olmayan, lakin başqa sözlərlə işləndikdə məna verən nitq hissəsi

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT

  ə. 1) düşmənçilik; 2) kin, qərəz

  Tam oxu »
 • ƏDD

  ə. say(ma), hesab(lama)

  Tam oxu »
 • ƏDƏB

  ə. 1) ağıllılıq, ədəblilik; 2) tərbiyə, əxlaq

  Tam oxu »
 • ƏDƏBAMUZ

  ə. və f. ədəb öyrədən, ədəb öyrənən

  Tam oxu »
 • ƏDƏBXANƏ

  ə. və f. ayaqyolu

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİ

  ə. 1) ədəbiyyata aid olan; 2) əxlaqi

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİSTAN

  ə. və f. ədəbiyyat dərnəyi

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYAT

  ə. «ədəbi» c. bədii əsərlər və ya folklor

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYATBAZ

  ə. və f. ədəbiyyatı yaxşı bilməyib onun haqqında çox danışan adam

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYATŞÜNAS

  ə. və f. ədəbiyyatçı, ədəbiyyatı öyrənən; ədəbiyyat alimi

  Tam oxu »
 • ƏDƏD

  ə. 1) say, hesab; 2) dənə

  Tam oxu »
 • ƏDƏDİ

  ə. 1) ədədə aid olan, ədədlə olan; 2) ədədlə sayılan və ya satılan

  Tam oxu »
 • ƏDƏL

  ə. ən ədalətli, ən adil; daha ədalətli

  Tam oxu »
 • ƏDƏM

  ə. yoxluq, olmama; ölüm. Ədəmi-iqtidar qüvvətsizlik, bacarıqsızlıq; ədəmi-mübalat diqqətsizlik, etinasızlıq

  Tam oxu »
 • ƏDƏMGAH

  ə. və f. yoxluq evi, kasıb mənzil

  Tam oxu »
 • ƏDƏMİYYƏT

  ə. 1) yoxluq; 2) olmazlıq

  Tam oxu »
 • ƏDƏS

  ƏDƏS(Ə) ə. 1) mərcimək dənəsi; 2) linza

  Tam oxu »
 • ƏDƏSƏ

  ƏDƏS(Ə) ə. 1) mərcimək dənəsi; 2) linza

  Tam oxu »
 • ƏDƏSİ

  ə. 1) mərci kimi olan, ədəsdən olan; 2) linzavarı

  Tam oxu »
 • ƏDƏVAT

  ə. «ədat» c. 1) alətlər, avadanlıqlar; 2) qrammatikada: ədatlar

  Tam oxu »
 • ƏDHƏM

  ə. qara (rəng)

  Tam oxu »
 • ƏDİB

  ə. 1) ədəbli, tərbiyəli; 2) yazıçı; 3) zərif, incə (adam); 4) tərbiyəçi, mürəbbi

  Tam oxu »
 • ƏDİBANƏ

  ə. və f. 1) ədəbli, tərbiyəli adam kimi; 2) ədib kimi; ədibcəsinə

  Tam oxu »
 • ƏDİD

  ə. lap çox(lu), xeyli

  Tam oxu »
 • ƏDİL

  ə. 1) bərabər, tay; 2) rəqib, düşmən

  Tam oxu »
 • ƏDİLLƏ

  ə. «dəlil» c. dəlillər

  Tam oxu »
 • ƏDİM

  ƏDİM1 ə. heç bir şeyə yaramayan, iqtidarsız. ƏDİM2 ə. səth, üz

  Tam oxu »
 • ƏDİMÜLFƏRAQ

  ə. ayrılığa dözməyən

  Tam oxu »
 • ƏDİMÜLİQTİDAR

  ƏDİMÜL’İQTİDAR ə. iqtidarı olmayan; iqtidarsız

  Tam oxu »
 • ƏDİMÜLİMKAN

  ƏDİMÜL’İMKAN ə. imkanı olmayan; imkansız

  Tam oxu »
 • ƏDİMÜLVÜQU

  ƏDİMÜLVÜQU’ ə. heç vaxt olmayan, heç vaxt baş verməyən

  Tam oxu »
 • ƏDİYƏ

  ƏD’İYƏ ə. «dua» c. dualar

  Tam oxu »
 • ƏDL

  ə. 1) ədalət, insaf; 2) bərabərlik, uyğunluq

  Tam oxu »
 • ƏDLİ

  ə. 1) ədalətə aid olan; ədalətli; 2) məhkəməyə aid olan

  Tam oxu »
 • ƏDLİYYƏ

  ə. məhkəmə ilə əlaqədar işlərə baxan dövlət idarəsi

  Tam oxu »
 • ƏDN

  ə. «daimi yaşayış yeri» m. cənnət, behişt

  Tam oxu »
 • ƏDNA

  ə. 1) aşağı, alçaq; 2) yazıq, həqir; 3) çox az, cüzi; 4) ən yaxın; daha yaxın. Həddi-ədna minimum

  Tam oxu »
 • ƏDNATƏRİN

  ə. və f. ən alçaq, ən əclaf

  Tam oxu »
 • ƏDU

  ə. bax ədüv(v)

  Tam oxu »
 • ƏDUGİR

  ə. və f. düşməni tutan, rəqibi ələ keçirən

  Tam oxu »