OĞUZ

(İmişli, Sabirabad)
1. kobud, hərzəcavab
2. lovğa, təkəbbürlü, ədabaz. – Bizim Heydar çox oğuz adamdı (Sabirabad); – Oğuzun biridi, heş bilmer, nə oyun çıxarsın (İmişli)
OĞURTDAX
OX

Digər lüğətlərdə