POEZİYA

[ yun. ]
1. Şeir.
Nəsr, dramaturgiya və publisistikada inqilabi satiranın yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə olmuşsa, poeziyada Sabir olmuşdur. M.İbrahimov.

// Hər hansı bir xalqa, dövrə, ictimai qrupa və s.-yə məxsus şeir əsərlərinin məcmusu. Antik poeziya. Romantik poeziya.
2. məc. Şeriyyət, lirizm, incəlik, bədiilik.
POETİKLİK
POQON

Digər lüğətlərdə