POLİFONİ́YA

[ yun. polyphonia] mus. Vokal və ya instrumental əsərlərdə bir neçə səsin bir vaxtda birləşməsi; çoxsəslilik.
POLİFONİK
POLİKLİ́NİKA

Digər lüğətlərdə