PSİXİKA

[ yun. ]
1. Beyinin xarici aləmi əksetdirmə xassəsi.
2. Psixi xüsusiyyət, xarakter xüsusiyyət, ruhi hal, əhval-ruhiyyə.
PSİXİATRİYA
PSİXOLOGİYA

Digər lüğətlərdə