QİYMƏLƏTMƏ

Qiymələtmək”dən f.is.
QİYMƏLƏTDİRMƏK
QİYMƏLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə