RACE

race1

n I 1. yarış (qaçmaq, at / maşın sürmək və s. üzrə); to win / to lose a ~ yarışı udmaq / uduzmaq; to run a ~ with smb. bir kəslə qaçış üzrə yarışmaq; a boat ~ qayıq sürmə yarışı; to come first / second / last in a ~ yarışda birinci / ikinci / sonuncu gəlmək (finişə); 2. can atma, dalınca qaçma, tələsmə; a ~ for power hakimiyyətə can atma

n II 1. irq; the Mongolian ~ monqol irqi; the black / white ~s qara / ağ irqlər; people of mixed ~ qarışıq irqdən olan adamlar; without distinction as to ~ irqə fərq qoymadan, irqi ayrı-seçkilik salmadan; 2. nəsil; tayfa; xalq; the Spanish / Germanic ~s ispan / alman tayfaları; the human ~ insan nəsli, bəşəriyyət

race2

adj yarış; yarışda iştirak edən; a ~ boat yarış qayığı; a ~ crew yarışda iştirak edən komanda (avarçəkmədə)

race3

v 1. (with, against) yarışda iştirak etmək (qaçış və s. üzrə); The drivers were racing against each other Sürücülər bir-birilə yarışırdılar; 2. cıdırda iştirak etmək (at və onun sahibi haq.), 3. sürətlə / çaparaq getmək, qaçmaq, çapmaq; to ~ down the street küçə ilə qaçmaq; He raced along the road O, yol boyu qaçdı; 4. qovmaq, çaparaq sürmək (atı), yüksək sürətlə sürmək (maşını);

◊ to ~ a bill through the House qanun layihəsini təcili surətdə parlamentdən keçirmək

RABIDITY
RACE-CARD

Digər lüğətlərdə