SİSTEM

\[alm. System; fr. Systeme; ing. System; osm. tr. manzume, meslek, tr. Dizge; ər. ي ظُىيح yun. Systema – synestanai - birlikdə yerləşdirmək, bir yerə toplamaq. Cəm etmək. yun. Sys-tem – bütöv, tam hissələrdən təşkil olunmuş, birləşdirilmiş\] – öz aralarında müəyyən münasibətdə və əlaqədə olan, müəyyən bütövlük, vəhdət əmələ gətirən ünsürlərin məcmusu yaxud öz daxilinə qapalı, sistemli formada olan tam. Bir ideyaya yaxud da dünyagörüşünə görə sistemlənmiş fikirlər, məlumatlar, təlimatlara da sistem deyilir. Bir-biri ilə əlaqəli, bağlı olan elmi yaxud fəl-səfi ideyalara və fikirlərə də sistem deyirlər.
SİRR
SİVİLİZASİYA

Digər lüğətlərdə