SUBTRÓPİKLƏR

[ lat. sub – alt və yun. tropikos] cəm Yer kürəsinin tropik qurşaqla mötədil qurşaq arasında aralıq vəziyyət tutan iki fiziki-coğrafi zona.
SUBTROPİ́K
SUBURAXICI

Digər lüğətlərdə