WAGE

wage1

n (adət, pl) maaş, əmək haqqı (fəhlənin, qulluqçunun) The workers have asked for a wage increase / rise Fəhlələr əmək haqqlarının artırılmasını xahiş ediblər; a living ~ yaşayış minimumu, yaşamaq üçün zəruri olan minimum vəsait; nominal / real ~s nominal / real əmək haqqı

wage2

adj əmək haqqı; ~ scale əmək haqqı cədvəli; ~ labour muzdlu əmək

wage3

v 1. aparmaq (müharibə), həyata keçirmək; ~ war against / on a neighbouring country qonşu dövlətə / ölkəyə qarşı müharibə aparmaq; 2. mübarizə etmək (bir şeyin naminə); to ~ a campaign against sex discrimination cinsi ayrı-seçkiliyə qarşı kampaniya / mübarizə aparmaq

WAG
WAGE-CLAIM